Šperos.lt > Rinkodara
Rinkodara

(1602 darbai)

Marketingo aplinkos analizė: "IKI" prekybos sistemaSantrauka. Įvadas. Marketingas. Prekybos marketingas. Marketingo sistema. Marketingo principai. Įmonės marketingo makroaplinka. Įmonės marketingo mikroaplinka. "IKI" marketingas. "IKI" pristatymas. Įmonės ir jos prekių charakteristika. Marketingo aplinkos analizė. Konkurentai. Tiekėjai. Pirkėjai. Politinė-teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Gamtinė (ekologinė) aplinka. Konkurencinė aplinka. Technologinė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Apklausa. Išvados. Priedai. Anketa Skaityti daugiau
Marketingo aplinkos analizė: specializuota laminuotų grindų parduotuvėĮvadas. IĮ veikiančios aplinkos. Makroaplinkos poveikis. Mikroaplinkos poveikis. Vidinės aplinkos poveikis. Verslą reglamentuojantys teisės aktai. IĮ verslo veiklos strategijos. Strategija pagal geografinį požymį. Strategija pagal aktyvumą. Marketingo komplekso kūrimo strategijos. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Įmonės verslo planas. IĮ personalo vadyba. Darbo organizavimas įmonėje. Darbuotojų paieška ir atranka. Darbuotojų motyvacija. Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. Visuotinės kokybės vadyba (VKV). Turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas. Įmonės plėtros pokyčių valdymas. Tarptautinės rinkos ypatumai. Skaityti daugiau
Marketingo aplinkos analizė: stipriųjų alkoholinių gėrimų gamintojas AB "Stumbras"Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti AB "Stumbras" marketingo aplinką. AB "Stumbras". Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės misija ir vizija. AB "Stumbras" PEST analizė. Politinis – teisinis aspektas. Gamtinis aspektas. Socialinis – kultūrinis aspektas. Technologinis aspektas. AB "Stumbras" Space analizė. AB "Stumbras" mikroaplinka. Vartotojai. Tiekėjai. Konkurentai. AB "Stumbras" "General electric" matrica. AB "Stumbras" "Bostono konsultacinės grupės" matrica. AB "Stumbras" SWOT (SSGG) analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo aplinkos ir komplekso analizė: kranų gamyba, remontas ir nuoma UAB "Mažeikių strėlė"Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti UAB "Mažeikių strėlė" marketingo aplinką ir kompleksą. Marketingo aplinkos ir komplekso analizė teoriniu aspektu. Marketingo samprata. Marketingo aplinka. Marketingo makroaplinka. Marketingo mikroaplinka. Marketingo kompleksas. Marketingo komplekso elementas prekė. Marketingo komplekso elementas kaina. Marketingo komplekso elementas paskirstymas. Marketingo komplekso elementas rėmimas. Marketingo aplinkos ir komplekso veiksnių įtaka UAB "Mažeikių strėlė" veiklai. Darbo metodikos ir priemonių aprašymas. UAB "Mažeikių strėlė" veiklos charakteristika. UAB "Mažeikių strėlė" aplinkos analizė. UAB "Mažeikių strėlė" makroaplinkos veiksnių analizė. UAB "Mažeikių strėlė" mikroaplinkos analizė. UAB "Mažeikių strėlė" marketingo komplekso analizė. UAB "Mažeikių strėlė"gaminamų gaminių, teikiamų paslaugų asortimentas. UAB "Mažeikių strėlė" teikiamų paslaugų bei produktų kaina. UAB "Mažeikių strėlė" paskirstymas. UAB "Mažeikių strėlė" rėmimas. Išvados. Anotacija. Summary. Priedai. Skaityti daugiau
Marketingo aplinkos pažinimas ir tyrimasMarketingo aplinkos pažinimas. Įmonės marketingo aplinkos ir marketingo valdymo rūšys. Rinkos galimybių analizė ir marketingo tyrimai. Rinkos segmentavimas ir konkurentų tyrimas. Marketingo tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo aplinkos tyrimas: UAB "Baltpark"Įvadas. UAB "Baltpark" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. UAB "Baltpark" marketingo aplinka. Įmonės rinkos segmentavimas. Įmonės makroaplinka. Įmonės mikroaplinka. Įmonės prekė. Kaina. Paskirstymas. UAB "Baltpark" marketingo aplinkos tyrimas. UAB "Baltpark" rinkos segmentavimo tyrimas. Makroaplinkos tyrimas. Mikroaplinkos tyrimas. Prekės tyrimas. Kainos tyrimas. Paskirstymo tyrimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedas. Skaityti daugiau
Marketingo elementai: Utenos mokykla-vaikų darželis "Šaltinėlis"Įžanga. Apie įstaigą. Mokyklos—vaikų darželio "Šaltinėlis" vizija. Mokyklos—vaikų darželio "Šaltinėlis" misija. Mokyklos—vaikų darželio "Šaltinėlis" bendruomenė. Mokyklos—vaikų darželio "Šaltinėlis" finansavimas. Vieta. Fizinis akivaizdumas. Reklama. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo elementas – reklamaReklama ir jos poveikis rinkai. Reklamos organizavimo problemos. Reklaminės veiklos reguliavimas. Reklamos tikslų nustatymas rinkos sąlygomis. Reklamos biudžeto organizavimas. Reklamos priemonių parinkimas ir analizė. Rinkos ir reklamos veiksnių įtakos įmonės efektyvumui nustatymas. Skaityti daugiau
Marketingo etika (2)Marketingo etikos apibrėžimai, sprendimų priėmimo procesas, marketingo etikos lygiai. Pateikite ir išanalizuokite 4-5 autorių nuomones apie marketingo etikos sąvoką. Pateikite savo apibendrintą apibrėžimą. Pateikite bent 8-10 apibendrintų punktų apie marketingo etikos svarbą organizacijai, vartotojui ir apskritai visuomenei. Pateikite schematiškai ir išanalizuokite bent 2 autorių nuomones apie a) etišką organizacijos sprendimų priėmimo procedūrą. Pateikite savo apibendrintą schemą. Išanalizuokite ir pateikite bent du marketingo etikos lygių modelius. Pateikite schematiškai ir nurodykite jų dedamąsias dalis: nurodykite, kas turėtų būti tobulinama šiuose modeliuose. Skaityti daugiau
Marketingo etinės problemosPowerPoint pristatymas. Darbo tikslas – išanalizuoti marketingo etines problemas. Etinių problemų įtaka marketingo sprendimams. Marketingo sritys. Marketingo etinės klaidos. Prekės ženklo etinės problemos. Prekės ar paslaugos etinės problemos. Klaidingai suženklintos prekės. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo informacijaMarketingo informacija: formali ir neformali. Pirminė ir antrinė informacija. Duomenų šaltiniai. Skaityti daugiau
Marketingo informacija (2)PowerPoint pristatymas. Marketingo informacija. Marketingo duomenys. Vidiniai duomenys. Išoriniai duomenys. Pirminiai duomenys. Antriniai duomenys. Diagnozė. Planavimas. Kontrolė. Marketingo informacijos reikšmė versle. Marketingo tyrimai. Marketingo tyrimų rūšys. Pirminių duomenų rinkimo metodai. Imties atranka. Matavimai marketingo tyrimuose. Matavimo taisyklė. Marketingo tyrimų proceso etapai. Marketingo tyrimų rezultatus veikiančios aplinkybės. Marketingo informacijos sistemos (MIS). Marketingo sprendimus palaikanti sistema. Skaityti daugiau
Marketingo inovacijos ir požiūris į modifikavimą1 užduotis Palyginti 3-4 autorių požiūrį į prekės inovacijos sampratą ir 3-4 autorių požiūrį į modifikavimo sampratas. Pateikti savo nuomones. Išdėstyti kokioms inovacijoms Europos Sąjunga skiria prioritetus šiandien. Diskutuokite, kaip ir kur Lietuva jų laikosi arba kelia sau kitus prioritetus. Europos sąjungos inovacijų politika. Europos Sąjungos pagrindiniai projektai. Lietuvos inovacijų politika. Lietuvos inovacijų centro pagrindiniai projektai. 2 užduotis. Palyginti trijų autorių nuomonę apie naujos prekės kūrimo procesą. Pateikti juos schematiškai. Pateikti savo sukurtą naujos prekės kūrimo procesą, trumpai apibūdinti kiekvieną etapą. Pasirinkti prekę ar paslaugą ir suprojektuoti jos kūrimo procesą Lietuvos rinkai. 3 Užduotis. Schematiškai pateikti 4-5 autorių požiūrį į marketingo strategijas bei jų svarbą atskirose prekės gyvavimo ciklo stadijose. Pasirinkti lietuvišką prekę, nustatyti ir pagrįsti jos gyvavimo ciklo stadiją. Pateikti marketingo strategijos planą šios prekės gyvavimo ciklui. Skaityti daugiau
Marketingo ypatumai kraujo donorystėjeĮvadas. Rinka kraujo donorystėje. Rinkos ir jų segmentavimas kraujo donorystėje. Vartotojų elgsena kraujo donorystėje. Rėmimas kraujo donorystėje. Komunikacinis procesas kraujo donorystėje. Reklama. Reklamos funkcijos ir klasifikacija kraujo donorystėje. Pozicionavimas kraujo donorystėje. Pardavimo skatinimo tikslai bei jų būdai kraujo donorystėje. Ryšiai su visuomene kraujo donorystėje. Išvados. Priedai(8). Išnašos. Skaityti daugiau
Marketingo ir rinkos tyrimai: kaimo turizmasĮvadas. Problematika. Tyrimo organizavimas. Hipotezės. Išvados ir pasiūlymai. Vartotojų nuomonių tyrimas ir jų praktinė reikšmė. Anketa. Skaityti daugiau
Marketingo istorija: prekių ženklų kaitos tendencijosPrekių ženklas. Logotipas. Tikslai, keliami prekių ženklui. Logotipų kaita: 1950-1970 m. Logotipų kaita: 1970-1980 m. Logotipų kaita: 1980-1990 m. Logotipų kaita: 1990-1995 m. Logotipų kaita XXI amžiuje: pirmieji metai. Sėkmingiausių prekių ženklų dešimtukas. Löfbergs Lila. Kaip buvo sukurtas stiprus ir konkurencingas prekinis ženklas. Esminė strategija. Produktų išskirtinumas. Kavos mokykla. Skaityti daugiau
Marketingo išlaidų ir pardavimų masto santykio analizėReklamos davėjų (įmonių) išlaidos, jų skaičiavimo būdai. Procentas nuo dabartinių pardavimų. Atsižvelgiant į konkurentų skiriamų išlaidų reklamai dydį. Procentas nuo pardavimų ir konkurentų skirtų reklamos išlaidų dydis. Reklamos išlaidoms skiriama dalis nuo įmonės gauto pelno. Reklamos išlaidų nustatymas, susijęs su įmonės tikslų įgyvendinimu. Procentas nuo prognozuojamų pardavimų. Turimų pinigų naudojimas. Skaityti daugiau
Marketingo kanalai: įmonė "Gardentime"Trumpa įmonės "Gardentime" ir jos prekių charakteristika. Įmonės marketingo kanalai, jų struktūra, įmonės naudojamos paskirstymo strategijos. Įmonės marketingo kanalai ir jų struktūra. Įmonės naudojamos paskirstymo strategijos. Įmonės marketingo kanalų dalyviai ir jų funkcijos. Įmonės marketingo kanalų tikslai. Veiksniai, darantys įtaką įmonės marketingo kanalams. Rinkos veiksniai. Prekės veiksniai. Įmonės veiksniai. Tarpininkų veiksniai. Konkurencijos veiksniai. Būsimieji įmonės marketingo kanalų tikslai ir užduotys. Būsimoji paskirstymo strategija. Būsimosios alternatyvios marketingo kanalų struktūros. Alternatyvių marketingo kanalų įvertinimas pagal du optimalius marketingo kanalo nustatymo metodus. Būsimasis optimalus marketingo kanalas. Tarpininkų įvertinimo kriterijų nustatymas. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Marketingo kanalo analizė: UAB "Tiekimas"Įvadas. Tyrimo tikslas: įvertinti UAB "Tiekimas" marketingo kanalų sistemą ir jos funkcionavimo principus. Marketingo kanalų sistemos įvertinimas UAB "Tiekimas" pavyzdžiu. Įmonės istorija ir veiklos apibūdinimas. Transportavimo sistemos įvertinimas UAB "Tiekimas". UAB "Tiekimas" krovinių gabenimo paslaugos įvertinimas. Maršrutų planavimas įmonės transportavimo procese. UAB "Tiekimas" ekspedicijos veikla. Marketingo sistemos įvertinimas UAB "Tiekimas". UAB "Tiekimas" klientų aptarnavimas. Užsakymų tvarkymas UAB "Tiekimas". Sandėliavimas UAB "Tiekimas". Atsargų valdymas UAB "Tiekimas". UAB "Tiekimas" informacinės sistemos įvertinimas. Išvados ir rekomendacijos. Darbas iliustruotas diagramomis. Skaityti daugiau
Marketingo kompleksasĮvadas. Ekonominė aplinka. Politinė-teisinė aplinka. Mokslinė - technologinė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Gamtinė aplinka. Skaityti daugiau
......