Šperos.lt > Rinkodara
Rinkodara

(1602 darbai)

Marketingo tarnybos veiklos vaidmuoĮvadas. Marketingo samprata. Kas yra marketingas? Marketingo tarnyba įmonėje. Marketingo tyrimai reklama. Marketingo galimybės internete. Marketingo planavimas. Prekių paskirstymas. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Marketingo tikslai ir reklamos biudžetasĮžanga. Marketingo tikslai. Rėmimo ir reklamos tikslų formulavimas. Reklamos biudžeto planavimas. Reklamos biudžeto sudarymo metodai. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimaiMarketingo tyrimų tikslai ir sritys, Tyrimų sritis ir turinys, Prekės tyrimas, Esamos rinkos tyrimas, Potencialios rinkos įvertinimas, Pardavimo tyrimas, Komunikacijos tyrimas, Ekonomikos ir verslo tyrimas, Įmonės vidaus ir išorės aplinkos tyrimas, Tyrimo rezultatų pateikimas, Marketingo tyrimų reikšmė sprendimų procesui, Marketingo tyrimai (apibrėžimas), Marketingo tyrimų reikšmė vadybai, Kaip marketingo tyrimai padeda gerinti sprendimus, Aplinkos pažinimas, Rinkos bruožai, Vartotojų elgsena, Strategijos parengimas, Marketingo programos parengimas, Marketingo įgyvendinimas, Sėkmingų marketingo tyrimų savybės, Tarptautinio marketingo tyrimų esmė ir turinys, Tarptautinio marketingo tyrimų ypatumai, Tarptautinių marketingo tyrimų klasifikavimas, Marketingo tyrimų raida, Marketingo teorijos ir praktikos genezė, Marketingo tyrimų raidos etapai, Marketingo taikymo problemos Lietuvoje, Marketingo tyrimų prielaidos, Marketingo tyrimas tarptautinėje aplinkoje, Taktinių sprendimų informacija. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimai (10)PowerPoint pristatymas. Marketingo tyrimai. Marketingo tyrimų sudėtis. Marketingo tyrimo planavimas. Marketingo tyrimo planavimo paaiškinimas. Kokybinio ir kiekybinio tyrimų palyginimas. Apklausos metodai. Stebėjimo tyrimai. Stebėjimo tyrimų paaiškinimai. Eksperimentiniai marketingo tyrimai. Eksperimentų klasifikavimas. Imtys ir jų atranka. Tikimybinės atrankos metodai. Netikimybiniai atrankos metodai. Nestatistiniai metodai imties dydžiui nustatyti. Anketos imties dydžio nustatymas (didelės visumos virš 50 000 narių). Pagal tyrimo kryptingumą yra išskirtos trys marketingo tyrimų rūšys. Pagal tiriamą objektą. Pagal teorinį lygį bei praktinį pritaikomumą. Tyrimo reikalingumo pagrindimas. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimai (2)Marketingo tyrimų tikslai ir sritys. Apklausos tyrimai. Ketinimų pirkti matavimas. Pirkėjų apklausos anketos parengimas. Marketingo tyrimų, atliekamų darbovietėje, aprašymas (rinkos tyrimų planavimas, tyrimo ataskaitos pateikimas, tyrimo koordinatoriaus atsakomybės prieš užsakovą). Skaityti daugiau
Marketingo tyrimai (3)Marketingo tyrimų metodologiniai aspektai. Marketingo tyrimų samprata. Kokybinio tyrimo metodai. Apklausa. Stebėjimas. Praktinė dalis. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimai (4)Marketingo tyrimų reikšmė ir paskirtis. Marketingo tyrimų tikslai ir sritys. Marketingo tyrimų reikšmė sprendimo procesui. Marketingo tyrimų reikšmė vadybai. Marketingo tyrimų raida. Marketingo tyrimų rūšys ir metodai. Marketingo tyrimų procesas. Marketingo projektų analizavimas. Informacija, jos bazės ir panaudojimas sprendimų procese. Kokybiniai tyrimai. Apklausos tyrimai. Apklausos anketos. Stebėjimo tyrimai. Eksperimentiniai marketingo tyrimai. Matavimai marketingo tyrimuose. Imties atrankos pagrindai. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimai (5)Santrauka. Marketingo tyrimų metodologija. Marketingo tyrimo procesas. Problemos formulavimas. Tyrimo tipo parinkimas. Duomenų rinkimo metodo parinkimas. Duomenų rinkimo formos parinkimas. Atrankos būdo parinkimas. Imties dydžio nustatymas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Tyrimo ataskaitos parengimas. Marketingo tyrimų metodai. Kokybiniai tyrimai. Fokusuota grupė. Kiekybiniai tyrimai. Apklausa. Klausimynas. Marketingo tyrimai Mažeikių politechnikos mokykloje. Respondentų pasiūlymai dėstytojai. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimai (6)Marketingo tyrimai. Marketingo tyrimų vieta sprendimų priėmime. Tyrimų metodologija. Informacija. Apklausa. Atranka. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimai (7)Požiūrio matavimai. Likerto skalė. Reikalavimai anketos sudarymui. Apklausos anketa. Darbovietėje atliekami marketingo tyrimai. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimai (8)Įvadas. Problemos išsiaiškinimas. Žvalgybinis tyrimas. Tyrimo tikslų apibrėžimas. Tyrimo reikalingumo pagrindimas. Tyrimo pobūdžio nustatymas. Tyrimo metodo parinkimas. Imčių atranka. Duomenų rinkimas. Duomenų apdorojimas ir analizavimas. Ataskaitos rašymas ir pateikimas. Įgyvendinimas. Hipotezių tikrinimas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Marketingo tyrimai (9)Marketingo tyrimas. Marketingo tyrimų kilmė ir raida. Marketingo tyrimų tikslai ir sritys. Marketingo tyrimų reikšmė vadybai. Marketingo ir rinkos tyrimų sudėtis. Duomenys ir informacija. Pirminiai ir antriniai duomenys. Antrinės informacijos šaltinių klasifikacija. Antrinės informacijos vidiniai ir išoriniai šaltiniai. Antrinės informacijos vertinimo kriterijai. Įmonės marketingo vidinių duomenų bazės kūrimas, tvarkymas ir naudojimas. Marketingo tyrimų objektai. Marketingo tyrimų prielaidos. Marketingo tyrimų proceso etapai. Marketingo tyrimo problemos formulavimas. Marketingo tyrimų rūšys, tipai. Žvalgybinio, aprašomojo ir priežastinio tyrimo naudojimas. Kokybinių ir kiekybinių tyrimų palyginimas. Kokybinių tyrimų turinys ir ypatumai. Kokybinių tyrimų klasifikacija. Giluminis interviu. Fokusuota grupė. Projekcinės technikos. Situacijų analizė. Apklausos tyrimo turinys ir naudingumas. Apklausos būdai ir jų pasirinkimas. Asmeninis interviu, apklausa telefonu, faksu, paštu ir internetu. Apklausos tyrimo klaidos. Strategijos, padedančios sumažinti neatsakymų klaidas. Technikos neatsakymams apklausose įvertinti. Apklausos anketos paskirtis ir turinys. Anketos sudarymo reikalavimai. Anketos klausimų tipai ir atsakymo formos. Anketos klausimų formulavimas. Klausimų išdėstymas anketoje. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimai interneteMarketingo tyrimo apibrėžimas. Marketingo tyrimo kilmė. Sėkmingo marketingo tyrimo reikalavimai. Marketingo tyrimo procesas. Marketingo tyrimo rūšys ir metodai. Pagrindinis marketingo tyrimas internete. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimai internete (2)Marketingo tyrimai internete. Užduotis: pateikti ir palyginti bent 2 autorių nuomonę apie e-kultūrą; surasti ir palyginti bent 6 kultūrą propaguojančias svetaines. Šešios kultūrą propaguojančios svetainės, jų e-komunikacijos būdai. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimai ir jų procesasMarketingo tyrimas. Marketingo tyrimų proceso etapai. Marketingo tyrimų kilmė. Marketingo tyrimų reikšmė sprendimų procesui. Marketingo tyrimų reikšmė vadybai. Sėkmingo marketingo tyrimo reikalavimai. Marketingo tyrimų naudojimas. Marketingo tyrimų naudojimas įvairiuose prekės gyvavimo ciklo etapuose. Laboratoriniai ir lauko tyrimai. Tarptautinių rinkų tyrimai. Antrinių duomenų panaudojimas. Nemokama informacija. Pirminiai tyrimai. Marketingo tyrimų tikslai ir sritys. Marketingo tyrimų rūšys ir metodai. Faktoriai, lemiantys rezultatų tikslumą. Marketingo galimybės televizijoje, radijuje ir Internete. Marketingo taikymo problemos Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimai, jo etapaiMarketingo tyrimas. Pažintinis tyrimas. Duomenų rinkimas. Marketingo informacijos sistema. Marketingo informacijos sistemos struktūra ir ryšiai. Marketingo tyrimo kryptys. Marketingo tyrimų valdymas. Marketingo tyrimo objektas. Marketingo tyrimo organizavimas. Marketingo tyrimų metodai. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimai. Praktikos ataskaita: restoranas UAB "McDonald’s Restaurants"Įvadas. Marketingo tyrimai. Susipažinimas su įmone. Įmonės tipas, jį nusakantis požymiai. Įmonės teisinis statusas. Įmonės stilius, jį nusakantis požymiai. Įmonės dydis, pajėgumas. Įmonės organizacinė struktūra, struktūriniai padaliniai. Įmonės vietos analizė. Įmonės pirkėjų tyrimas ir analizė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimasMarketingo tyrimas. Marketingo tyrimas. Pažintinis tyrimas. Hipotezės formulavimas. Tyrimo planavimas. Šio etapo rezultatas. Duomenų rinkimas. Pirminiai duomenys. Antriniai duomenys. Stebėjimas. Apklausa. Eksperimentavimas. Atranka. Marketingo informacijos sistema. Marketingo informacijos sistemos struktūra ir ryšiai. Marketingo tyrimo kryptys. Marketingo tyrimo objektas. Tiriamasis klausimas. Hipotezių iškėlimas. Tyrimų apimtis. Marketingo tyrimo organizavimas. Marketingo tyrimų metodai. Pažintiniai tyrimai. Aprašomieji tyrimai. Priežastiniai tyrimai. Marketingo tyrimų valdymas. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas (2)Įvadas. Marketingo tyrimo samprata. Pirminių duomenų rinkimas. Marketingo informacijos sistema. Marketingo tyrimo kryptys. Marketingo tyrimų valdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas įmonėje: UAB "SEB Gyvybės draudimas"Įvadas. Darbo tikslas – atlikti UAB "SEB Gyvybės draudimo" marketingo tyrimą ir teorines žinias pritaikyti praktiškai. Situacijos analizė. Pagrindiniai įmonės veiklos rodikliai. Marketingo veiklos analizė. Vidiniai ir išoriniai aplinkos veiksniai. Problemos identifikavimas. Tyrimo tikslai, uždaviniai ir hipotezės. Marketingo tyrimo uždaviniai. Marketingo tyrimo hipotezės. Tyrimo tipo parinkimas. Duomenų rinkimo metodo parinkimas bei formos sudarymas. Anketų privalumai ir trūkumai. Skaityti daugiau
......