Šperos.lt > Rinkodara > Rinkodaros kursiniai darbai
Rinkodaros kursiniai darbai

(443 darbai)

Marketingo planas: viešbutis "Širvinta"Įvadas. Darbo tikslas - parengti viešbučio "Širvinta" marketingo veiksmų ir priemonių planą. Makroaplinkos, darančios įtaką viešbučiui "Širvintos" veiklai, analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Politinė-teisinė aplinka. Mokslinė-technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Viešbučio "Širvinta" marketingo komplekso vertinimas. Teikiamų paslaugų vertinimas. Kainodara. Rėmimo veiksmų ir priemonių vertinimas. Klientų analizė. Konkurentų vertinimas. Tyrimas ir jo rezultatų analizė. SWOT analizė. Marketingo veiksmų ir priemonių plano rengimas. Marketingo strategijų formulavimas. Marketingo veiksmų ir priemonių planas. Marketingo biudžetas. Išvados. Priedai (8 psl.) Skaityti daugiau
Marketingo planas: viešbutis "Vanagupė"Įvadas. Verslo įmonės statusas, teikiamos paslaugos, įkūrimo motyvai. Rinkodaros reikšmė ir vieta įmonėje. Įmonės rinkodaros vadybos koncepcijos. Viešbučio "Vanagupė" rinkodaros aplinkos analizė. Įmonės paslaugų vartotojų elgsena. Viešbučio rinkodaros informacijos gavimo šaltiniai, rinkimo ir kaupimo būdai. Rinkos segmentavimas. Paslaugų pozicionavimo tikslai ir strategijos. Viešbučio "Vanagupė" teikiamos paslaugos. Įmonės kainodara. Paslaugų rėmimo organizavimas. Paslaugų paskirstymo kanalų valdymas įmonėje. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo planavimas ir valdymasMarketingo planavimas. Strateginis ir taktinis marketingo planavimas. Marketingo valdymas. Marketingo valdymo sprendimai. Marketingo padalinys įmonėje. Praktinė dalis: UAB "Dzūtra". Santrauka. Marketingo apžvalga. Perspektyvų analizė. Tikslai. Marketingo strategija. Marketingo veiksmų programa. Pelno ir nuostolių prognozė. Kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo plano parengimas: AB "Klaipėdos kartonas" litlainerisAB "Klaipėdos kartonas" litlainerio marketingo plano parengimas. Rėmimo strategijos. AB "Klaipėdos kartonas" ir jos prekių esamos situacijos analizė. Produkcijos charakteristika. Kainos. Paskirstymo kanalai. Rėmimo veiksmai. Marketingo aplinkos analizė. Mikro aplinkos analizė. Makro aplinkos analizė. Marketingo tikslų nustatymas. Tikslinių rinkos segmentų parinkimas bei jų aprėpimo strategijos. Marketingo komplekso elementų apibūdinimas. Prekės charakteristika. Numatomos kainos. Paskirstymo kanalo parinkimas. Rėmimo veiksmai. Marketingo veiksmų planas. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Marketingo priemonių įvertinimas: "Pieno žvaigždės"Marketingo sistemos proceso elementai. Gamyba, pardavimas ir suvartojimas. Mikro ir makro aplinkos veiksnių analizė. Įmonės "Pieno žvaigždės". parduotuvės "Pienė" išorinės ir vidaus aplinkos įvertinimas. Marketingo komplekso elementų įvertinimas. Prekių kainos ir jų skirtumų analizė. Prekių tiekėjai ir jų pasirinkimo motyvai. Prekių rėmimas ir jo būdai. Pardavimų skatinimas. Reklama ir paklausos skatinimas. Tiriamos įmonės pranašumų ir trūkumų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Marketingo programos kūrimas: UAB "Lietuvos Studentų ir jaunimo kelionių biuras"Įvadas. Marketingas? Marketingo samprata. Marketingo komplekso elementai. Prekės kompleksas. Kainodaros procesas. Paskirstymo kanalai. Rėmimo kompleksas. Prekybos įmonės marketingo kompleksas. Šalies turizmo rinkos apžvalga. UAB "Lietuvos studentų ir jaunimo kelionių biuras" pristatymas. Šalies kelionių rinkos tendencijos. Rinką įtakojantys veiksniai. Verslo plėtros tendencijos. LSJKB marketingo kompleksas. Paslaugų plėtros galimybės. Kainodaros procesas. Paskirstymo kanalai. Rėmimo kompleksas. Išvados. Rekomendacijos. Santrauka. Priedas (1). Skaityti daugiau
Marketingo programos tobulinimas: IĮ "JODRĖ"Semestro darbo užduotis. Įvadas. Situacijos analizė. Įmonės marketingo tikslai ir strategijos. Įmonės marketingo aplinkų analzė. Išorinė aplinka. Vidinė aplinka. IĮ "Jodrė" marketingo programos tobulinimas. Pirkėjų nuomonės tyrimas. Tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatų analizė. Marketingo programos formavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo rėmimo priemonės: UAB "Lizėja"Įvadas. Darbo tikslas – įvertinti rėmimo priemones UAB "Lizėja" vartotojų požiūriu. Marketingo rėmimo samprata. Marketingo komunikacija. Rėmimo kompleksas. Rėmimo priemonės marketinge. Rėmimo procesas įmonėje UAB "Lizėja". UAB "Lizėja" veiklos pristatymas. Įmonės rėmimo veiksmai. Tyrimo metodologija. Tyrimo projekto rengimas. Atrankos modelio pasirinkimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė. Šiame etape tikrinamos anketos. Išvadų ir ataskaitų rengimas. Apklausos rezultatų analizė. Išvados ir siūlymai. Santrauka. Priedas (Anketa). Skaityti daugiau
Marketingo rėmimo programaĮvadas. Rėmimas komunikaciniame marketingo komplekse. Komunikacinis procesas. Rėmimo veiksmai ir jų planavimas. Reklama. Asmeninis pardavimas. Pardavimų skatinimas. Populiarinimas. Rėmimo veiksmų planavimas. Rėmimo tikslai ir strategijos. Nauja turizmo agentūra Lietuvos rinkoje: įvedimas ir rėmimas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo rinkos analizėĮvadas. Vartotojų tyrimas. Vartotojo elgsenos rinkoje tyrimas. Anketos sudarymas. Gautų duomenų analizė. Rinkos analizė. Rinkos paklausos įvertinimas. Rinkos pozicionavimas. Pardavimų prognozė. Konkurentų analizė. Esamų ir potencialių konkurentų išsiaiškinimas. Silpnųjų ir stipriųjų konkurentų pusių išaiškinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo sprendimai: UAB "Naujasis Nevėžis" sausi pusryčiai "Trys draugai"Įvadas. Darbe nagrinėjama: UAB "Naujojo Nevėžio" produkto marketingo sprendimai. Įmonės ir prekės aprašymas. Situacijos analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Mokslinė ir technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Mikroaplinkos analizė. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Partnerių (tiekėjų) analizė. Pardavimo pagalbininkų ir tarpininkų analizė. Rinkos segmentavimas. Marketingo sprendimai. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo strategija (2)Temos aktualumas ir naujumas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Marketingo strategijų klasifikavimas. Marketingo tikslai. Vietinės rinkos strategija. Regioninės rinkos strategijos. Šalies rinkos strategija. Tarptautinės rinkos strategija. Pasaulinės rinkos strategija. Didelio aktyvumo strategija. Vidutinio aktyvumo strategija. Mažo aktyvumo strategija. Marketingo strategijos formavimo procesas. Marketingo strategijų pritaikymas įmonėje. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo strategija skirta eksportuiĮvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti įvairias marketingo strategijas, pasiūlyti tinkamą strategiją eksportui. Marketingas pagal pirminius šaltinius. Tarptautinis marketingas. Rinkos segmentavimas. Tikslinės rinkos segmentavimas. Marketingo strategija. Tarptautinės marketingo strategijos rengimas. Marketingo strategija pagal tiksline rinka. Pozicionavimo marketingo strategijos. Marketingo strategija pagal marketingo komplekso elementus. Tarptautinio marketingo strategijos skirtingu autorių palyginimas. Sintezė. Skaityti daugiau
Marketingo strategija: AB "Lietuvos telekomas"Įvadas. Santrauka. Summary. AB "Lietuvos telekomas" makro ir mikro aplinka: Politinė – teisinė aplinka; Ekonominė aplinka; Konkurencinė aplinka; Technologinė aplinka; Mikroaplinka. AB "Lietuvos telekomas" marketingo planas: Paslaugos; Kainos; Pateikimas; Rėmimas. AB "Lietuvos telekomas" marketingo strategija: Strategijos esmė; Marketingo plano biudžetas, jo vykdymo kontrolė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Marketingo strategija: azotinių trąšų ir chemijos produktų gamyba AB "Achema"Įvadas. AB "Achema" veikla. AB "Achema" misija ir tikslai. Esamosios marketingo strategijos analizė. Konkuravimo būdo strategijos analizė. Rinkos aprėpimo strategijos analizė. Pozicionavimo strategijos analizė. AB "Achema" marketingo komplekso elementų strategijų analizė. Prekių ir kainų strategijos. Prekių paskirstymo strategija. Prekių rėmimo strategija. SWOT analizė. AB "Achema" marketingo tikslai ir uždaviniai. Siūlomoji AB "Achema" marketingo strategija. Konkuravimo būdo strategija. Marketingo strategijos pagal marketingo komplekso elementus. Prekės ženklo strategija. Rėmimo strategija. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Marketingo strategija: dienraštis UAB "Verslo žinios"Marketingo strategija (teorija). UAB "Verslo žinių" charakteristika, misija, tikslai. Prekės ir paslaugos. Produktų asortimento politika. Kainų politika. Įmonės perspektyvų tyrimas. Įmonės makroaplinka. Įmonės mikroaplinka. Marketingo strateginiai tikslai. Marketingo tikslinės rinkos. Marketingo programa ir jos pagrindimas. Marketingo kompleksas. Marketingo plano struktūros pagrindimas. Marketingo tyrimo metodas. Tyrimo rezultatai. Išvados ir rekomendacijos. Darbo anotacija. Skaityti daugiau
Marketingo strategija: prekyba žuvies produktais UAB "Žuvis"Įvadas. Teorinė dalis. Marketingo tyrimo kryptys. Rinkos tyrimas. Prekės padėties rinkoje nustatymas. Firmos vidinių duomenų analizė. Rėmimo veiksmai. Verslo apžvalga. Produktų portfelio apžvalga. Pardavimų ir rinkos dalių apžvalga. Žinomumas. Perkamumo rodikliai bei pirkimo įpročiai. Kainodara. Paklausos analizė. Konkurencinė analizė. SWOT analizė. Padengimo – pardavimo kanalų įvertinimas. Marketingo strateginiai sprendimai ir jų įgyvendinimas. Marketingo tikslai. Marketingo strategijos. Pozicionavimo strategijos. Tikslinės rinkos. Marketingo kompleksas. Produktas. Kainodara. Rėmimas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo strategijos (2)Įvadas. Įmonės marketingo orientacija. Marketingo komplekso strategijos. Kainų strategijos. Paskirstymo strategijos. Rėmimo strategijos. Prekės gyvavimo ciklo stadijose naudojamos marketingo strategijos. Marketingo strategija įvedimo stadijoje. Marketingo strategijos augimo stadijoje. Marketingo strategijos brandos stadijoje. Marketingo strategijos smukimo stadijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo strategijos parengimas prekybos paslaugų įmonėje "Iki"Įvadas. Marketingo strategijos parengimas. Situacijos analizė. Vidinės aplinkos analizė. Konkurentai. Pirkėjai. Tiekėjai. Išorinės aplinkos analizė. SSGG analizė. Segmentavimas, tikslinės rinkos nustatymas ir pozicionavimas. Segmentavimas, tikslinės rinkos nustatymas ir tikslinės rinkos strategijos parinkimas. Pozicionavimas ir pozicionavimo strategijos parinkimas. Marketingo tikslai. Konkurencinio pranašumo įgijimas ir konkuravimo strategijos. Konkurencinio pranašumo įgijimo ir konkuravimo strategijos. Marketingo komplekso elementų strategijos. "Iki" prekybos centro prekių charakteristika. Numatomos kainos. Paskirstymas. Rėmimo veiksmai. Marketingo strategijos įgyvendinimas ir kontrolė. Iki vizija ir vertybės. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Marketingo strategijos parengimas: AB "Pieno žvaigždės"Trumpa įmonės charakteristika. Įmonės misija ir tikslai. AB "Pieno žvaigždės" perspektyvų tyrimas. Tarptautinė aplinka. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. AB "Pieno žvaigždės" marketingo komplekso analizė. Įmonės SWOT analizė. Marketingo tikslai. Marketingo strategija. Marketingo strategijų įgyvendinimas ir kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
......