Šperos.lt > Rinkodara > Rinkodaros tyrimai
Rinkodaros tyrimai

(105 darbai)

Konkurencingumo didinimo galimybės: UAB "Girių bizonas"Baldų gamyba UAB "Girių bizonas". Įvadas. Tyrimai ir jų rezultatų analizė. Baldų pramonės ypatumai. Lietuvos baldų pramonės konkurencingumą lemiantys veiksniai. Tyrimo metodologija. UAB "Girių bizonas" veiklos specifika. Lietuvos baldų pramonės konkurencingumą lemiantys veiksniai. Bendrovės "Girių bizonas" SSGG analizė. Anketinės apklausos rezultatų analizė. Kompanijos "Girių bizonas" konkurencingumo didinimo galimybės, tyrimo rezultatų išvados. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Kosmetikos rinkos tyrimas: UAB "BIOK"Įvadas. UAB "BIOK" veiklos apžvalga. Bendra pasirikto produkto rinkos situacija Lietuvoje. Verslo aplinkos įvertinimas: UAB "BIOK" įmonė makroaplinkos ir mikroaplinkos analizė. Pasirinkto produkto vartotojų poreikių analizė. Apklausos rezultatų analizė. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Kosmetikos vartotojų marketingo tyrimasTyrimo metodika. Tyrimo tikslas:Išanalizuoti vartotojų nuomonę apie "Eurokos" kosmetikos marketingo kompleksą. Kiekybinio tyrimo rezultatai ir jų analizė. Respondentų lytis. Respondentų amžius. Respondentų socialinė padėtis. Respondentų šeimyninė padėtis. Respondentų gyvenamoji vieta. "Eurokos" kosmetikos priemonių perkamumas/naudojimas. Priežastys dėl kurių perka/naudoja kosmetikos priemones. Kosmetikos priemonių perkamumo dažnumas "Eurokos" parduotuvėse. "Eurokos" kosmetikos priemonių perkamumas pagal gamintoją. Atsižvelgimas į kosmetikos priemonės kainą bei kokybę. "Eurokos" kosmetikos įvertinimas pagal svarbą. Kosmetikos priemonių kainų įvertinimas "Eurokos" parduotuvėse. Kosmetikos priemonių perkamumas pagal kainų lygį "Eurokos" parduotuvėse. Domėjimasis perkamos ir naudojamos kosmetikos sudėtimi. Dažniausiai vartojamos/perkamos kosmetikos priežiūros priemonės. Respondentų nuomonė apie "Eurokos" kosmetikos priemonių asortimentą. Informaciniai šaltiniai iš kurių respondentai sužino apie kosmetikos naujienas. Reklamos skatinimas pirkti kosmetikos priemonę. Kokybiškiausios respondentų nuomone "Eurokos" kosmetikos priemonės. Veiksniai skatinantys pirkti kosmetikos priemones "Eurokos" parduotuvėse. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Lieso jogurto marketingo tyrimo plano parengimas ir marketingo tyrimo atlikimasJogurto analizė. Makro aplinkos veiksniai. Lieso jogurto pristatymas. Mikro aplinkos veiksniai. Problemos formulavimas. Problema. Hipotezių formulavimas. Tyrimo metodika. Tyrimo metodo parinkimas. Tyrimo metodikos parengimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Demografiniai parametrai. Vartotojų nuomonė apie liesą jogurtą. Išvados. Skaityti daugiau
Lojalumo Lietuvos gamintojų produkcijai tyrimasMarketingo tyrimas. Tyrimo objektas ir tikslai. Tyrimo metodo parinkimas. Tyrimo metodikos parengimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketing research formal report: Burberry LtdDarbas anglų kalba. Įmonės rinkodaros analizė. Terms. Procedure. Findings. Marketing Mix. Product. Price. Promotion. Place. The Main Aims and Objectives. Market Research. Field Research. Desk Research. Internet Data. Various Techniques of Marketing Analysis. PEST. Political. Economical. Social. Technological. SWOT. Straights. Weaknesses. Opportunities. Threats. Marketing strategies. Diversification. Coast Leadership. Marketing Positioning. Develop the Marketing Strategy. Marketing Principles. Understanding the Consumers Needs. Keeping ahead of Competition. Satisfactory Growth. Conclusion. Recommendations. Skaityti daugiau
Marketing research of solar energy marketDarbas anglų kalba. Saulės energijos rinka. Executive summary. Management conclusion. Analytical part. Project plan. Explanation of research design. Actual research and results. Why this energy should be used and chosen from all the other kinds of energy? Types of solar energy. Solar PV. Solar thermal. Concentrating solar thermal power. Photovoltaic world trends and it’s variations. Solar power PV companies. Solar power future vision. Solar Expansion in the Middle East. With that in mind, a number of solar projects have hit the ground running. Africa’s Future Solar Market. EU Renewable Electricity up to 2050. New hope of solar energy. Skaityti daugiau
Marketingas turizmo įmonėseĮvadas. Reklaminės veiklos kryptis turizmo versle. F. Kotlerio 4 reklamos išlaidų nustatymo metodai. Reklamos funkcijos. Reklamos tikslas. Reklamos biudžetas ir jos strategija. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo ir rinkos tyrimai: kaimo turizmasĮvadas. Problematika. Tyrimo organizavimas. Hipotezės. Išvados ir pasiūlymai. Vartotojų nuomonių tyrimas ir jų praktinė reikšmė. Anketa. Skaityti daugiau
Marketingo strategijos formavimo teoriniai aspektai (2)Įvadas. Marketingo strategijos formavimo teoriniai aspektai. Marketingo strategijos formavimo analizė. Verslo koncepcijos ir verslo orientacijos reikšmė formuojant marketingo strategiją. Vizija ir misija – pradiniai marketingo strategijos formavimo etapai. Verslo tikslų ir marketingo strategijos tarpusavio ryšio analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimai interneteMarketingo tyrimo apibrėžimas. Marketingo tyrimo kilmė. Sėkmingo marketingo tyrimo reikalavimai. Marketingo tyrimo procesas. Marketingo tyrimo rūšys ir metodai. Pagrindinis marketingo tyrimas internete. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas (2)Įvadas. Marketingo tyrimo samprata. Pirminių duomenų rinkimas. Marketingo informacijos sistema. Marketingo tyrimo kryptys. Marketingo tyrimų valdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas įmonėje: UAB "SEB Gyvybės draudimas"Įvadas. Darbo tikslas – atlikti UAB "SEB Gyvybės draudimo" marketingo tyrimą ir teorines žinias pritaikyti praktiškai. Situacijos analizė. Pagrindiniai įmonės veiklos rodikliai. Marketingo veiklos analizė. Vidiniai ir išoriniai aplinkos veiksniai. Problemos identifikavimas. Tyrimo tikslai, uždaviniai ir hipotezės. Marketingo tyrimo uždaviniai. Marketingo tyrimo hipotezės. Tyrimo tipo parinkimas. Duomenų rinkimo metodo parinkimas bei formos sudarymas. Anketų privalumai ir trūkumai. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: AB "Pieno žvaigždės" produktas jogurtas JOTyrimo objekto aprašymas ir marketingo tyrimo problemos formulavimas. Šio darbo tikslas – remiantis parengta AB "Pieno žvaigždės" situacijos analize, atlikti marketingo tyrimą. Darbe buvo rengiama AB "Pieno žvaigždės" situacijos analizė bei atliekamas tyrimas jogurto (prekių grupės) atžvilgiu. AB "Pieno žvaigždės" apyvarta 2002 – 2004 m. Prekė. Vartotojai. Konkurentai. Paskirstymas. Rėmimas. Marketingo tyrimo tipo pasirinkimas. Marketingo tyrimo tikslų ir hipotezių formulavimas. duomenų rinkimo metodo ir formos parinkimas. Atrankos būdo parinkimas. Imties dydžio nustatymas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Hipotezių tikrinimas. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: AB "Žemaitijos pienas"AB "Žemaitijos pienas" marketingo tyrimas. Tyrimo tikslas: ištirti įmonės produktus ir nustatyti, kodėl jie yra brangesni. Verslo aplinkos tyrimas. Ilgo ir trumpo laikotarpio prognozės. Rinkos tyrimas. Rinkos dydis ir sudėtis. Geografinis vartotojų išsidėstymas. Pardavimo veiklos tyrimas. Pateikimas. Prekių tyrimas. SWOT analizė. Rėmimo veiklos tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: alaus darykla UAB "Švyturys–Utenos alus"Problema, tyrimo tikslas ir uždaviniai: Ištirti reklamos efektyvumą, įvertinti konkurencines kainas, išsiaiškinti kokios priežastys lėmė mūsų produkto paklausos sumažėjimą. Tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatai ir jų interpretavimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (1). Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: aromatinės cigaretėsĮvadas. Problema – aromatinės cigaretės būtų naujovė Lietuvoje ir jų galima paklausa mums yra nežinoma, todėl prieš priimant sprendimą mums reikia ištirti rinką. Anketa. Duomenų analizė. Rezultatai. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: aromatizuotos degtinės kilmės šalies svarba Lietuvos vartotojų pasirinkimuiProblemos apibrėžimas. Teorinis pagrindimas. Tyrimo pobūdžio nustatymas. Tyrimo metodas. Tyrimo imtis. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: automobilių priežiūros paslaugosĮvadas. Darbo tikslas – apžvelgti, literatūros šaltiniuose pateiktus, marketingo tyrimų teorinius aspektus bei atlikti įmonės marketingo tyrimą. Marketingo tyrimų teoriniai aspektai. Marketingo tyrimų samprata ir reikšmė. Marketingo tyrimų kilmė. Marketingo tyrimų panaudojimas. Marketingo tyrimo reikalavimai. Marketingo tyrimo tipai. Tyrimo plano sudarymas. Antrinių duomenų rinkimas.Pirminių duomenų rinkimas. Įmonės marketingo tyrimas. Tyrimo objekto aprašymas ir marketingo tyrimo. problemos formulavimas. Tyrimo tipo parinkimas. Duomenų rinkimo metodo bei formos parinkimas. Atrankos būdo parinkimas ir imties dydžio nustatymas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Hipotezių tikrinimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (anketa). Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: cukrainėĮvadas. Tikslas. Išanalizuoti UAB "N" cukrainės siūlomų prekių asortimentą, apklausti kuo daugiau potencialių pirkėjų, sužinoti jų nuomonę apie produkcijos kokybę ir vidinį įvaizdį kavinės, įvertinti kokia galimybė yra įmonei didinti prekių apyvartą. Literatūros analizė. UAB "N". Marketingo aplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Įmonės SWOT analizė. Marketingo tyrimas. Tyrimo išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
...