Šperos.lt > Rinkodara
Rinkodara

(1602 darbai)

Priemonės ir būdai įmonės veiklai pagerintiSantrauka. Įvadas. Darbo tikslas – pateikti priemones ir būdus veiklai pagerinti "N" įmonėje. Valdymo esmė. Vadovas ir valdžia. Vadovavimo stilius. Gamybos veiksniai. Pasirengimas verslui. Įmonės valdymas. Aktyvinimas ir vykdymas. Informacija ir komunikacija. Personalo parinkimas. Darbo sąlygos. Konfliktų valdymas. Darbo įvertinimo ir apmokėjimo sąlygos. Komercinė įmonės veikla. Pardavimų priemonės. Prekės politika. Išskiriamos tokios suteikiamų garantinių įsipareigojimų grupės. Aptarnavimas. Prekių ir paslaugų ženklai. Kainų politika (nustatymas). Gamintojas ar prekybininkas gali pasirinkti vieną ar kelias kainodaros politikas. Kainos dydis. Nuolaidos. Tiekimo sąlygos. Atsiskaitymo sąlygos. Paskirstymo politika. Kontrolė. Tikrinimai. Auditas. Išvados. Skaityti daugiau
Principles and Practice of MarketingDarbas anglų kalba. Marketingo principai ir praktika. Straipsnio "Konceptualus modelis klientų valdymui (A Conceptual Model for Global Multi-channel Customer Management)" analizė. Introduction. Summary. Critical review. Conclusion. Skaityti daugiau
ProductsDarbas anglų kalba. Prekė. Prekės samprata. Skaityti daugiau
Produkcijos katalogo kūrimas: AB "Vilniaus pergalė"Įvadas. Projekto tikslas. Išleisti produkcijos katalogą AB "Vilniaus pergalė" ir taip padidinti pardavimus ir pritraukti kuo daugiau klientų. Projekto apibūdinimas. Projekto planas. Darbai, darbų tarpusavio priklausomybė, trukmė. Ištekliai. Žmonės. Įrenginiai. Medžiagos ir paslaugos. Išteklių įkainiai, kainos. Išteklių priskyrimai užduotims. Biudžetas. Numatomi finansavimo šaltiniai. Projekto rizikos valdymas. Projekto kokybės valdymas. Priedai. Skaityti daugiau
Produkcijos paskirstymų valdymas: KB "Biodyzelis"Įvadas. Pardavimų valdymo principai. Prekių paskirstymo samprata. Paskirstymo kanalo dalyvių funkcijos. Paskirstymo strategijos. Optimalaus paskirstymo kanalo parinkimas. Veiksniai, turintys įtakos paskirstymo kanalo parinkimui. Paskirstymo kanalo narių parinkimas. Veikla ir perspektyvos. KB "Biodyzelis" kūrimas ir veiklos reglamentavimas. Įmonės vidinės aplinkos analizė. Įmonės išorinės aplinkos analizė. Įmonės gaminamos produkcijos paskirstymo projektavimas. Paskirstymo kanalų formavimas ir jų struktūriniai tipai. Įmonės produkcijos paskirstymo strategijos. Išvados. Skaityti daugiau
Produktas ir jo politikaĮvadas. Produkto samprata. Produktas. Naujų prekių kūrimas. Naujos prekės kūrimo etapai. Produkto charakteristikos. Produkto kokybė. Produkto savybės. Produkto dizainas ir stilius. Prekės ženklo kūrimas. Produkto asortimentas. Produkto pakuotė. Produkto garantijos. Aptarnavimas. Prekės gyvavimo ciklo stadijos. Kaip produktas plinta? Išvados. Skaityti daugiau
Produkto analizė: šokoladas "Karūna"Šokoladas "Karūna". Produktas. Produktas siaurąja prasme. Prekės ženklas. Prekės klasifikavimas. Produkto forma. Prekės gyvavimo ciklas. Produktas plačiąja prasme. Kainodara. Kainų nustatymo tikslai. Paklausos nustatymas. Kainų vertinimas. Kainų palyginimas. Paskirstymas. Paskirstymo kanalas. Paskirstymo kanalo ilgis. Paskirstymo sistemos plotis. Rėmimas. Rėmimo strategija. Reklama. SWOT analizė. Skaityti daugiau
Produkto įvedimas į rinką: sulčių gėrimas "Miau"Tyrimo objektas. Tyrimo objekto analizė. Aplinkos analizė. Makroaplinka. Mikroaplinka. Didžiausi "Miau" konkurentai. Problemos formulavimas. Tikslai. Hipotezės. Tyrimo metodo parinkimas. Tyrimas tikslinėje grupėje. Realus eksperimentas. Tyrimo metodikos parengimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Produkto modifikavimasTeorinė dalis. Naujo produkto kūrimo procesas. Naujo produkto kūrimo proceso schema. Praktinė dalis. Užduotis: aprašyti konkretaus, jūsų pasirinkto rinkoje esančio produkto modifikavimo procesą ir parinkti šio produkto įvedimo į rinką strategiją. Rengiant darbą pagrįsti, dėl kokių priežasčių reikėtų keisti (modifikuoti) konkretų esamą produktą, ką jūsų nuomone reikėtų keisti (tos prekės savybes, jos atliekamas funkcijas, pobūdį, įpakavimą, talpą, technologinius sprendimus ar pan.) ir kodėl. Taip pat patarti, kokią strategiją reikėtų parinkti pradinėje šio modifikuoto produkto įvedimo į rinką stadijoje. Pagrįsti kodėl, pateikti bendras išvadas. Išvados. Skaityti daugiau
Produkto modifikavimas (9)2 laboratorinis darbas. Naujo produkto kūrimo procesas. Prekės modifikavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Produkto realizavimasĮvadas. Produkto realizavimas. Produkto realizavimo planavimas. Su vartotoju susiję procesai. Reikalavimų produktui nustatymas. Reikalavimų produktui vertinamoji analizė. Ryšiai su vartotoju. Projektavimas ir kūrimas. Projektavimo ir kūrimo planavimas. Projektavimo ir kūrimo įvestiniai duomenys. Projektavimo ir kūrimo išvestiniai duomenys. Projektavimo ir kūrimo vertinamoji analizė. Projektavimo ir kūrimo patikra. Projektavimo ir kūrimo įteisinimas. Projektavimo ir kūrimo keitinių valdymas. Pirkimas. Pirkimo procesas. Pirkimo informacija. Perkamo produkto patikrinimas. Gamyba ir paslaugų teikimas. Skaityti daugiau
Produkto rėmimo strategijos pasirinkimas: UAB "Dažų ir Dangų Fabrikas"Įvadas. Darbo tikslas: UAB "Dažų ir Dangų Fabrikas" naujo produkto rėmimo strategijos pasirinkimas. Rėmimas ir jo vieta produkto rinkodaroje. Rėmimo strategijos parengimo etapai. UAB "Dažų ir Dangų Fabrikas" naujo produkto rėmimo strategijos pasirinkimas Išvados. Skaityti daugiau
Produkto rinkodara: nedidelis dienos naujienų laikraštukasProduktas. Kainų strategija. Paskirstymo keliai. Produkto rėmimas. Reklama. Skaityti daugiau
Produktų pasiūlos tyrimas: UAB "Senukai"Įvadas. Prekės samprata, klasifikavimas. Pasiūla ir ją veikiantys veiksniai. UAB "Senukai" produktų pasiūlos tyrimas. Tyrimų metodologija ir metodika. Tyrimų instrumentarijaus parengimas ir pagrindimas. Duomenų analizė. Hipotezių tikrinimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Produktų portfelio analizėPowerPoint pristatymas. Subalansuotas produktų portfelis. Produkto strateginę poziciją rinkoje apibrėžia 2 veiksniai. Rekomenduojama tokia bendra strategijos gairė. Skaityti daugiau
Produktų reklamos analizė: "Kraft Foods Lietuva"PRanešimas. Įvadas. Įmonė "Kraft foods Lietuva" ir "Karūnos" produktai Lietuvos rinkoje. Reklamos rūšys ir įvairūs reklamos nešikliai. Išvados. Skaityti daugiau
Profesinė praktika: dizaino ir reklamos firma UAB "Ketvirtasis matmuo"Įvadas. Apie firmą. Firmos veikos kryptys, tikslai, uždaviniai. Valdymo struktūra (schema, darbuotojų sk.). Firmos veiklos organizavimas. Pagrindinės reklamos vadybininko (projektų vadovo, dizainerio ir kt.) funkcijos. Klientų aptarnavimo tipai ir principai. Įmonės vidaus kultūra (hierarchija, vertybės, orientacija, žmonių tarpusavio santykiai, svarbiausi bendrieji reikalavimai darbuotojams.). Firmos teikiamos paslaugos. Firmos reklamos produktai ir teikiamos paslaugos. Paslaugų kainos. Paslaugų SWOT analizė. Paslaugos konkurencinis pranašumas. Išskirtinumas. Reklamos užsakovai (firmos klientai). Konkurentų apžvalga. Reklaminė veikla. Reklamos agentūros reklamos projekto aprašymas. Internetinis firmos puslapis. Praktikos veiklos aprašas. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Profesinės praktikos ataskaita: reklamos agentūra "Dorta"Įvadas. Apie firmą. Misija. Vizija. Tikslai. Uždaviniai. Veiklos kryptys. Valdymo struktūra. Veiklos organizavimas. Pagrindinės projektų vadovo, vadybininko funkcijos. Įmonės vidaus kultūra. Klientų aptarnavimo principai. Firmos teikiamos paslaugos. Teikiamos paslaugos. Paslaugų kainos. Paslaugų SWOT analizė. Paslaugos konkurencinis pranašumas. Reklamos užsakovai. Konkurentų apžvalga. Reklaminė veikla. Reklamos projekto aprašymas. Internetinis firmos puslapis. Veiklos aprašas. Išvados. Skaityti daugiau
Prognozavimas ir prognozavimo metodaiĮvadas. Prognozavimo esmė, reikšmė ir ypatumai. Prognozavimo priemonės ir metodai. Kokybiniai prognozavimo metodai. Kiekybiniai prognozavimo metodai. Išvados. Skaityti daugiau
Projektas "Mirtis vaikams netinka"Trumpas apibūdinimas. Trumpa veiklos apžvalga. Organizacijos aplinkos aprašymas. Potencialių vartotojų ir dalyvių portretas. Projekto įgyvendinimo grafikas. Pagrindiniai projekto ištekliai. Finansavimo šaltiniai. Projekto komanda. Projekto komandos veikla. Ganto lentelė. Organizacijos personalas Darbuotojų atlyginimas. Organizacijos struktūra. Finansinis planas, sąmatos lentelė. Reklaminės kampanijos planas. Įžanga. Reklaminės kampanijos tikslai. Reklamos strategija ir priemonių parinkimas. Paslaugos tyrimas. Marketingo tyrimas. SWOT analizė. Reklamos išlaidos. Reklamos skleidimas. Priedai. Skaityti daugiau
......