Šperos.lt > Rinkodara > Rinkodaros diplominiai darbai
Rinkodaros diplominiai darbai

(27 darbai)

Įmonės marketingo strategija: leidykla IĮ "Ramona""Ramona" — V. Šilerio individuali įmonė. Santrauka. Summary. Įvadas. Situacijos analizė. Įmonės charakteristika. Įmonės valdymo ir organizacinės struktūros. Veiklos planavimas ir organizavimas. Marketingo analizė. Gaminių ir paslaugų asortimentas. Prekių paskirstymo kanalai. Įmonės pardavimų struktūra ir vartotojai. Konkurencija, konkurentai. Tiekėjai, tiekimo apimtys, atsiskaitymo sąlygos. Rėmimas. Finansiniai įmonės rodikliai. Tyrimo metodika. Strateginis įmonės planavimas. Marketingo strategijų rūšys. Tikslinės rinkos parinkimo strategija. Pozicionavimo būdo strategijos. Atskirų marketingo elementų funkcinės strategijos. Konkuravimo būdo strategijos. Naujo produkto kūrimo strategijos. Tyrimai ir jų rezultatai. Įmonės "Ramona" marketingo strategijos parengimas. Sugebėjimų, pavojų ir galimybių nustatymas. Tikslinės rinkos parinkimas. Strateginių tikslų nustatymas. Strategijų tikslams pasiekti parinkimas. Marketingo biudžeto parengimas. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
Įmonės paslaugų konkurencingumo didinimas marketingo priemonėmis: AB "Lietuvos draudimas"Santrauka. Summary. Terminų žodynėlis. Baigiamojo darbo užduotis. Įvadas. Veiklos sritys. Paslaugų konkurencingumo didinimas marketingo priemonėmis teoriniai aspektai. Konkurencijos ir konkurencingumo samprata. Konkurentų analizė ir jos svarba. Konkurentų analizės etapai. Konkurencinių pranašumų įtaka siekiant įmonės paslaugų konkurencingumo. Įmonės marketingo veiklos konkurencingumas. Paslaugų konkurencingumo stiprinimas. Paslaugų marketingo priemonės, didinančios konkurencingumą. Paslaugų marketingo priemonių kompleksas. Kaina. Komunikacijos planavimas. AB "Lietuvos draudimas" paslaugų konkurencingumo didinimas marketingo priemonėmis. AB "Lietuvos draudimas" charakteristika. Rinkos dalys pagal pasirašytas draudimo įmokas. AB "Lietuvos draudimas" naudojamų marketingo priemonių tyrimo metodika. AB "Lietuvos draudimas" konkurencingumo vertinimas. AB "Lietuvos draudimas" SSGG analizė. AB "Lietuvos draudimas" SSGG analizė. AB "Lietuvos draudimas" konkurentų analizė. Labiausiai tiesiogiai konkuruojančios ir mažiau tiesiogiai konkuruojančios įmonės individualių vartotojų segmente. Draudimo paslaugų pagrindinių konkurentų lyginamoji analizė. AB "Lietuvos draudimas" makro ir mikro aplinkos analizė. Pagrindinės draudimo kompanijos Tauragėje. Vartotojų apklausos analizė. AB "Lietuvos draudimo" kompanijos pasirinkimą lemiantys kriterijai. Draudimo paslaugos. Draudimo poliso įsigijimas. AB "Lietuvos draudimas" apsidraudimo priežastys. AB "Lietuvos draudimas" darbuotojų aptarnavimo kokybės vertinimas. Kontaktinio personalo vertinimas pagal darbuotojų kokybės vertinimo kriterijus. AB "Lietuvos draudimas" kainų vertinimas. Rėmimo priemonių vertinimas. Interjero ir eksterjero vertinimas. Fizinės aplinkos vertinimas. Respondentų amžius. Respondentų pajamos. AB "Lietuvos draudimas" paslaugų konkurencingumo didinimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2). Skaityti daugiau
Įmonės prekinio ženklo vystymo strategija: AB "Alita"Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Darbo metodai ir priemonės. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Prekinis ženklas versle: teoriniai aspektai. Prekinio ženklo atsiradimo istorija. Prekinio ženklo reikšmė. Prekinio ženklo registravimo subtilumai. Prekinių ženklų meninis konstravimas (dizainas). Prekinių ženklų raida Lietuvos organizacijose: reali padėtis. Prekės ženklo vystymosi ypatumai šalyje: praeitis ir dabartis. Valstybinio patentų biuro veikla. AB "Alita" prekinio ženklo vystymo strategija. Įmonės charakteristika. Įmonės prekės ženklo koncepcija. Įmonės prekinio ženklo vystymas: realijos ir pasiūlymai. Išvados ir pasiūlymai. Anotacija. Anotation. Skaityti daugiau
Įvaizdžio stiprinimas: AB "Aušra"Anotacija. Resume. Įvadas. Norint stiprint įmonės įvaizdį, pirmiausiai siekiame išsiaiškinti, kaip jis formuojamas. Įvaizdžio formavimas. Prekės ženklas kaip įvaizdžio elementas. Reklamos vaidmuo, formuojant įvaizdį. Įvaizdžio reklama. Reklama laikraščiuose įvaizdžiui stiprinti. Ryšių užmezgimas demonstracinės reklamos pagalba. Viešųjų ryšių svarba, stiprinant įvaizdį. Kultūros rėmimo panaudojimas įvaizdžio formavimui. Įmonės populiarinimas. AB "Aušra" įvaizdžio stiprinimo kampanija. Organizacijos charakteristika. Rinkos situacija. Tikslinės auditorijos apklausa. Ryšių su visuomene gerinimas. Šūkis spaustuvei "Aušra". Dalyvavimas parodose bei knygų mugėse. Kultūros rėmimas. Įvaizdžio stiprinimo kampanijos etapai (Ganto grafikas). Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Kainų politikos pateikimas bei motyvavimasĮvadas. Gaminių kainų motyvacija. Rinkos kainos samprata. Kainų nustatymo etapai. Kaštų įvertinimas. Kainos nustatymo metodai. Gamybinės veiklos analizė. Tekstilės pramonės vystymasis Lietuvoje. Gamybinis potencialas ir veikla. Rinkodaros veiklos organizavimas įmonėse. Įmonės kainodaros politika. Kainų politikos rūšys. Kainų nustatymo metodai. Nenuostolingumo metodas. Kainos nustatymas orientuojantis į paklausą. Kainų nustatymas orientuojantis į konkurencijos lygį. Konkurencinė situacija rinkoje. Tiriamoji dalis. Tyrimo metodika ir darbo organizavimas. Tyrimo rezultatų analizė. Tyrimo rezultatų apibendrinimas. Darbo išvados ir pasiūlymai. Santrauka. Summary. Skaityti daugiau
Konkurencinių pranašumų didinimo galimybės: UAB "Čilija" "Čili picos"Verslo vadybos studijų programos, prekybos verslo organizavimo specializacijos baigiamasis darbas. Įvadas. Maitinimo paslaugų marketingo ypatumai. Maitinimo paslaugų samprata. Įmonės vidinė ir išorinė aplinka. Maitinimo paslaugų įmonės konkurencijos strategijos. UAB "Čilija" "Čili picos" charakteristika. UAB "Čilija" "Čili picos" konkurencinių pranašumų tyrimo rezultatų analizė. Įmonės konkurencinės aplinkos analizė. Klientų nuomonės apie picerijų paslaugų kokybę tyrimo rezultatų analizė. UAB "Čilija" "Čili picos" veiklos tobulinimo galimybės. Išvados ir pasiūlymai. ANOTACIJA. Annotation. Skaityti daugiau
Lankytojų aptarnavimo tobulinimas: restoranas "La Paysage"Maitinimo įmonių aptarnavimo paslaugų teorinis pagrindimas. Paslaugų samprata. Paslaugų kokybė. Rodikliai apibūdinantys paslaugų rezultatą. Maitinimo įmonių aptarnavimo paslaugos ir ypatumai. Įvaizdžio formavimas. Aptarnaujantis personalas ir komandos samprata. Veiksniai, lemiantys aptarnaujančio personalo darbo kokybę. Vartotojų elgsenos ypatumai. Restorano "Le paysage" lankytojų aptarnavimo analizė. Restorano darbo analizė. Restorano lankytojų nuomonės tyrimas. Aptarnavimo darbuotojų nuomonės tyrimas. Išvados ir siūlymai. Summary. Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau
Lietuvos kaimo turizmo sodybos: paslaugų analizėĮvadas. Tyrimo tikslas – numatyti priemones kaimo turizmo paslaugų įvairovės ir jų kokybės gerinimui. Kaimo turizmo paslaugų įvairovės ir kokybės teoriniai. Aspektai. Kaimo turizmo samprata. Kaimo turizmo paslaugos. Kaimo turizmo paslaugų kokybė. Kaimo turizmo paslaugų įvairovė ir lemiantys veiksniai. Kaimo turizmo būklė Lietuvoje. Kaimo turizmo raida Lietuvoje. Kaimo turizmo situacija Lietuvoje. Kaimo turizmo tyrimas ir metodika. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo metodas – apklausa (anketa). Imtis. Statistinė duomenų paklaida. Apklausos tyrimo rezultatai. Rezultatų apibendrinimas. Išvados. Santrauka. Summary. Anotacija. Anotation. Priedai (Anketa). Skaityti daugiau
Marketingo aplinkos ir komplekso analizė: kranų gamyba, remontas ir nuoma UAB "Mažeikių strėlė"Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti UAB "Mažeikių strėlė" marketingo aplinką ir kompleksą. Marketingo aplinkos ir komplekso analizė teoriniu aspektu. Marketingo samprata. Marketingo aplinka. Marketingo makroaplinka. Marketingo mikroaplinka. Marketingo kompleksas. Marketingo komplekso elementas prekė. Marketingo komplekso elementas kaina. Marketingo komplekso elementas paskirstymas. Marketingo komplekso elementas rėmimas. Marketingo aplinkos ir komplekso veiksnių įtaka UAB "Mažeikių strėlė" veiklai. Darbo metodikos ir priemonių aprašymas. UAB "Mažeikių strėlė" veiklos charakteristika. UAB "Mažeikių strėlė" aplinkos analizė. UAB "Mažeikių strėlė" makroaplinkos veiksnių analizė. UAB "Mažeikių strėlė" mikroaplinkos analizė. UAB "Mažeikių strėlė" marketingo komplekso analizė. UAB "Mažeikių strėlė"gaminamų gaminių, teikiamų paslaugų asortimentas. UAB "Mažeikių strėlė" teikiamų paslaugų bei produktų kaina. UAB "Mažeikių strėlė" paskirstymas. UAB "Mažeikių strėlė" rėmimas. Išvados. Anotacija. Summary. Priedai. Skaityti daugiau
Marketingo komplekso tobulinimas: AB "Lietuvos telekomas"Santrauka. Summary. Įvadas. Marketingo esmė ir reikšmė įmonės veikloje. Marketingo samprata. Marketingo kompleksas. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Marketingo komplekso elementų ryšys. AB "Lietuvos telekomas". AB "Lietuvos telekomo" veiklos analizė. Vartotojų nuomonės tyrimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Marketingo komunikacijos ypatumai aukštojo mokslo institucijose (Alytaus kolegijos atvejis)Įvadas. Marketingo komunikacijos ypatumų aukštojo mokslo institucijose teorinė analizė. Aukštojo mokslo institucijų vaidmuo kintančioje aplinkoje. Marketingo ir komunikacijos taikymo aukštojo mokslo institucijose galimybės ir ribotumai. Aukštojo mokslo institucijų marketingo koncepcija. Aukštojo mokslo institucijų paslaugų vartotojai ir jų elgsenos pažinimas. Marketingo komunikacijos kaip aukštojo mokslo institucijų įvaizdžio formavimo pagrindas. Marketingo komunikacijos esmė. Marketingo komunikacijos priemonės aukštojo mokslo institucijose. Marketingo komunikacijos priemonių naudojimo prioritetai aukštojo mokslo institucijų įvaizdžiui formuoti. Marketingo komunikacijos raiškos aukštojo mokslo institucijose modelis. Marketingo komunikacijos ypatumų tyrimas Alytaus kolegijos studentų grupėje. Aukštojo neuniversitetinio mokslo situacijos apžvalga Lietuvoje. Marketingo komunikacija Alytaus kolegijoje: darbuotojai ir studentai. Marketingo komunikacijos raiškos Alytaus kolegijoje tyrimo metodika. Marketingo komunikacijos ypatumai Alytaus kolegijos studentų grupėje. Išvados ir rekomendacijos. Summary. Santrauka. Priedai (2). Skaityti daugiau
Marketingo koncepcijų skirtumai ne pelno ir pelno siekiančiose organizacijoseNe pelno siekiančių organizacijų marketingo tipai. Ryšių marketingas. Masinis marketingas. Vidinis marketingas. Paslaugų marketingo komplekso specifika ne pelno siekiančiose organizacijose. Produktas/paslauga. Produkto ir paslaugos komponentai. Paslaugos gyvavimo ciklai. Paslaugų paketo analizė. Kaina. Kaina palyginti su kaštais. Kainos nustatymas. Diskriminacija kainomis. Vieta. Rėmimas. Žmonės. Procesas. Fizinis akivaizdumas. Marketingo priemonių taikymas KMUIC. KMUIC veiklos pristatymas. Marketingo priemonių taikymas ir naudojimas. KMUIC teikiamos paslaugos ir jų dinamika. Rėmimas. Asmeninė komunikacija. Reklama KMUIC. Pardavimų rėmimas. Ryšiai su visuomene. Mokomoji medžiaga. Žmonės. Fizinis akivaizdumas. Lentelės, grafikai, paveikslėliai. Skaityti daugiau
Marketingo priemonės "X Casino" versleĮvadas. Kazino marketingo teoriniai aspektai. Kazino bei lošimų produkto marketingo samprata. Lošimų produkto apibrėžimas. Lošimų produkto marketingas. Lošimų programinis marketingas. Azartinių lošimų rinkos segmentai, koncepcija ir identifikavimas. Prasiskverbimo į rinką ir konkurencijos nustatymas. Įstatymų bazė. Marketingo priemonių strategijos UAB "X Casino". UAB "X casino" pristatymas. "X casino" marketingo struktūra. "X casino" tikslų formavimas ir uždavinių nustatymas. "X casino" vystymo strategijos, taktikos ir marketingo programų plėtojimas. Marketingo ciklas. Motyvatoriai. Pranešimas, pristatymas ir įpakavimas. Konkurentai. Administravimas ir valdymas. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Marketingo strategijos formavimo teoriniai aspektaiMarketingo strategijos esmė. Marketingo strategijos formavimo mechanizmas. Strateginis planavimas. Marketingo strategijos formavimo procesas. Misija, vizija ir įmonės tikslai – pagrindiniai marketingo strategijos formavimo elementai. Organizacijos aplinkos ir SWOT analizės reikšmingumas marketingo strategijai. Bendrosios strategijos formavimas. Segmentavimas ir tikslinės rinkos parinkimas. Pozicionavimas. Konkurencinio pranašumo įgijimo strategijos. Marketingo komplekso elementų strategijų analizė. Prekės strategija. Naujos prekės įvedimo į rinką strategijos. Kainos strategija. Paskirstymo strategija. Rėmimo strategija. Marketingo strategijos parinkimas, veiklos įvertinimas ir kontrolė. Skaityti daugiau
Marketingo strategijos kūrimas: kavinėKavinės marketingo strategijos kūrimas UAB "X" pavyzdžiu. Įvadas. Situacijos analizė. Teikiamų paslaugų ir rinkoje dalyvaujančių firmų apžvalga. UAB "x" charakteristika. Tyrimų metodika. Marketingo strategija ir valdymas. Bendrosios marketingo strategijos. Paslaugų strategijos. Kitos problemos sprendimo teorinės prielaidos. Tyrimai ir jų rezultatai. Kavinės įvaizdžio kūrimas. Kavinės įvaizdžio formavimas. Logotipo įvaizdžio gerinimas. Prekės tobulinimas ir kainodara. Asortimento tobulinimas. Maisto kokybės gerinimas. Aptarnavimo kokybės tobulinimas. Kainos strategija. Darbo organizavimas. Darbo laiko keitimas. Personalo darbo organizavimas. Marketingo duomenų bazės sukūrimas. Pardavimų skatinimas. Reklama. Spausdinta reklama. Transliacinė reklama. Stacionari reklama. Reklama internete. Ryšiai su visuomene. Tolesnių veiksmų marketingo srityje gairės. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Naujo produkto rėmimas, įvedant jį į rinkąPagrindinės darbo sąvokos ir terminai. "N" įmonės esamos situacijos analizė. "N" įmonės charakteristika. "N" įmonės marketingo komplekso elementų analizė. Prekės. Kainos. Paskirstymo kanalai. Rėmimas. Automobilinių dažų rinkos analizė. Naujo produkto įvedimo į rinką teoriniai sprendimai. Naujos prekės įvedimas į rinką. Rėmimo strategijos teoriniai aspektai. Rėmimo komplekso taikymas įvedant naują prekę į rinką. Įmonės "N" naujo produkto įvedimo į rinką empirinis tyrimas. Metodika. Empirinio tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo metodo ir duomenų rinkimo būdų atranka. Kiekybinio tyrimo eiga: Anketos sudarymas, Tyrimo imties atranka, Duomenų analizė. Rėmimo strategijos įgyvendinimas. Rėmimo strategijos priemonių parinkimas. Rėmimo strategijos įgyvendinimo etapų apibrėžimas. Sukurtos rėmimo strategijos įvertinimas ir jos efektyvumo analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Paslaugų marketingas: UAB "Žalkrina"Įvadas. Teorinė dalis. Marketingo teorijos sąvokų apžvalga. Marketingo kompleksas. Paslaugų marketingas. Paslaugų trikampis. Paslaugų teikimo ir vartojimo vienovė. Paslaugų marketingo kompleksas. Paslaugų marketingo tyrimo teorija. Paslaugų marketingo mastas ir reikšmė. Paslaugų marketingo tyrimo procesas. Praktinė dalis. UAB "Žalkrina" pristatymas. Įmonės istorija. Teikiamos paslaugos. Organizacinė struktūra. Misija ir tikslai. Rinkos apžvalga. Įmonės teisinė aplinka. Tiekėjai. Rėmimo politika. SWOT analizė. UAB "Žalkrina" paslaugų trikampis. Interneto kavinės "Saitas" paslaugų teikimo ir vartojimo vienovė. Interneto kavinės "Saitas" paslaugų marketingo kompleksas. Vartotojų poreikių tyrimas anketinės apklausos būdu. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados ir pasiūlymai. Anotacija. Resume. Priedai. Anketos pavyzdys. Skaityti daugiau
Prekės gyvavimo ciklas pagal įmonės pelningumo analizę: UAB "Jakuta"Įvadas. Prekės pelningumo analizės prekės gyvavimo cikluose teoriniai tyrimai. Pelnas. Pelningumas. Prekė ir prekės gyvavimo ciklas. Prekės gyvavimo ciklas. Produkto kūrimo etapas. Patekimo į rinką (Įvedimas). Produkto plėtra (Augimas). Branda. Smukimas. Įmonės UAB "Jakuta" pelno ir pelningumo analizė. Apie įmonę UAB "Jakuta". Didmeninė ir mažmeninė prekyba baldine furnitūra. Įmonės 2007 – 2010 pelno analizė. Įmonės 2007 – 2010 metų pelningumo rodiklių analizė ir palyginimas. Prekės gyvavimo ciklo analizė pagal įmonės pelną ir pelningumo rodiklius. Įmonės veiklos vertinimas ir pasiūlymai. Išvados. Santrauka. Summary. Skaityti daugiau
Prekės ženklo rėmimo analizė "Impuls"Anotacija lietuvių kalba. Summary. Įvadas. Paveikslų, lentelių ir diagramų sąrašas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Prekės ženklo samprata. Iš prekių ženklų istorijos. Prekės ženklo sąvoka. Prekės ženklo reikšmė įmonės veiklai. Prekės ženklo registravimo ypatumai. Rėmimo komplekso teoriniai aspektai. "Impuls" prekės ženklas ir jo rėmimas praktiniu aspektu. Teikiamų paslaugų analizė. Įmonės organizacinė struktūra. Prekės ženklo rėmimas. Rėmimo tyrimas. Apskaitos ir kontrolės sistema. SSGG analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (8 psl.). Skaityti daugiau
Prekybinės veiklos analizė: telekomunikacinė įranga UAB "Elpa ir partneriai"Įvadas. Prekybinės veiklos teoriniai aspektai. Įmonių rūšys. Prekių asortimento politika. Prekybinės veiklos aspektai. Prekybos sritys, rūšys ir institucijos. Prekybos ir jos įmonių vieta bei vaidmuo ūkyje. UAB "Elpa ir partneriai" charakteristika. UAB "Elpa ir partneriai" prekybinė veikla. Įmonės pardavimo strategijos analizė. Prekių importo organizavimas. Parduotuvės prekybiniai įrengimai. Prekių asortimentas. Paklausiausios prekės. Asortimento ir jo efektyvumo prekybinei veiklai analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (4). Išnašos. Skaityti daugiau