Šperos.lt > Rinkodara
Rinkodara

(1602 darbai)

Rinkodaros tyrimas: Kaip vertinate greito maisto restoranus?Įvadas. Problemos išsiaiškinimas. Tyrimo tikslų apibrėžimas. Tyrimo plano parengimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizavimas. Tyrimo ataskaitos parengimas ir pateikimas. Išvados. Priedai (Anketa). Skaityti daugiau
Rinkodaros tyrimas: klasikinių drabužių siuvimas IĮ "Nauja mada"Įvadas. IĮ "Nauja mada" kūrybinės veiklos charakteristika ir tikslai. IĮ "Nauja mada" aplinkos analizė ir perspektyvų tyrimas. PEST analizė. Politiniai faktoriai. Ekonominiai faktoriai. Socialiniai – kultūriniai faktoriai. Technologiniai faktoriai. SSGG analizė. Konkurencijos analizė. IĮ "Nauja mada" veiklos konkurentai. Konkurentų privalumai ir trūkumai. Tikslinės rinkos nustatymas. Įmonės paslaugų vartotojų rūšis. Geografinis, demografinis rinkos segmentavimas. Tikslinės rinkos marketingo strategija. Vartotojų elgsenos tyrimas. Marketingo programa. IĮ "Nauja mada" prekės. Rėmimas. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkodaros tyrimas: MP3 grotuvų paklausaĮvadas. Tyrimo: tikslas - nustatyti ar tai paklausus produktas Lietuvoje; uždavinys – atlikti MP3 grotuvų statistinę analizę; metodai - atlikti kokybinį ir kiekybinį tyrimą; tyrimo eiga - tyrimas vyko 2008 lapkričio mėnesį. Kiekybinis tyrimas. Tyrimo įvadinė dalis. Praktinė dalis. Pirmasis tiriamas požymis yra lytis. Antrasis tiriamas požymis yra gimimo metai. Trečiasis nagrinėjamas požymis yra pajamos. Ketvirtas požymis yra išsilavinimas. Pirsono X2 suderinamumo kriterijus. Spirmeno (spearman) koreliacijos koeficientas. Amžiaus kriterijus dviems nepriklausomoms imtims. Kokybinis tyrimas. Įvadinė dalis. Praktinė dalis. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkodaros tyrimas: prekyba mediena UAB "Villica"Anotacija. Įvadas. Darbo tikslas: parengti UAB "Villica" rinkodaros planą. UAB "Villica" rinkodaros veiklos planas. Įmonės veikla. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Verslo aplinkos analizė. Įmonės marketingo elementų analizė. Perspektyvų tyrimas. Tyrimo procesas. Priedai (Anketa). Grafikai. Išvados. Pasiūlymai. Skaityti daugiau
Rinkodaros tyrimas: siuvimo įmonė "F. Engel"Įvadas. Darbo tikslas – parašyti marketingo planą ir ištirti siuvimo įmonės "F.Engel" klientų poreikius. Įmonės apibūdinimas ir jos veikla: "F. Engel". Įmonės "F.Engel" marketingo tikslai, marketingo darbuotojų funkcijos. Pagrindiniai aplinkos veiksniai, darantys didžiausią įtaką įmonės veiklai. "F.Engel" marketingo programa. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkodaros tyrimų rūšysRinkodaros tyrimai. Rinkodaros tyrimų procesas. Problemos ir tyrimo tikslų apibūdinimas. Tyrimo plano sudarymas. Tyrimo plano pateikimas. Tyrimo plano vykdymas. Rezultatų interpretavimas ir pateikimas. Antriniai duomenys. Antrinių duomenų rinkimas. Komercinių duomenų šaltiniai. Tiesioginės duomenų bazės ir Interneto duomenų šaltiniai. Antrinių duomenų privalumai ir trūkumai. Pirminių duomenų rinkimo planavimas. Tyrimų būdai. Mechaninio stebėjimo būdas. Apklausų būdai. Tiesioginė ir netiesioginė apklausa. Apklausų trūkumai. Eksperimentinis tyrimas. Kontaktiniai metodai. Duomenų rinkimas paštu. Duomenų rinkimo paštu trūkumai. Duomenų rinkimas telefonu. Duomenų rinkimo telefonu trūkumai. Asmeninis pokalbis. Asmeninio pokalbio trūkumai. Grupinis pokalbis. Grupinio pokalbio trūkumai. Kiti tyrimų būdai. Internetinis duomenų rinkimas. Internetinio duomenų rinkimo privalumai ir trūkumai. Tyrimo instrumentai. Tarptautiniai tyrimai . Antrinių duomenų rinkimas užsienio rinkose. Skaityti daugiau
Rinkodaros valdymasRinkodaros valdymo esmė. Organizacijų valdymas: tikslai ir uždaviniai. Organizacijos, orientuotos į vartotojus sukūrimas. Segmentavimo, pozicionavimo ir rinkodaros komplekso strategijos. Padėties vertinimas skirtingų matricų pagalba. McKinsey matrica. ADL matrica. Hofer’io matrica. PIMS modelis. Lansoff’o matrica "Prekė - rinka". Strateginis planavimas rinkoje. Prekės gyvavimo ciklas. Personalo vaidmuo įmonės komercinėje veikloje. Skaityti daugiau
Rinkodaros valdymas (2)Rinkodaros valdymas. Organizacijos misija. Organizacijos tikslai. Organizacijos pelningumas . Pelno didinimo būdai trumpuoju laikotarpiu. Augimas. Greito augimo neigiami veiksniai. Akcinio kapitalo vertė. Akcinio kapitalo vertės didinimo trūkumai. Vartotojų poreikių (VP) tenkinimas. Kiti organizacijos valdymo tikslai ir užduotys. Organizacijos valdymo tikslų ir užduočių analizės išvados. Suinteresuotų grupių tikslai ir veiksniai sunkinantys jų įgyvendinimą. Suinteresuotos grupės. Akcininkų tikslai. Subalansuotos tikslų sistemos sukūrimas. Organizacijos strategijos sukūrimas. Išteklių paskirstymo sprendimo priėmimas. Vertikali integracija skirstoma. Įsiskverbimas į gretutines ek. veiklos sferas. Diversifikacija konglomerato principu. Ilgalaikį konkurencinį pranašumą. Suvokiama vartotojų vertė susideda iš 3 sudedamųjų dalių. Patekimą apsunkinantys barjerai. Pagrindinės įmonės kompetencijos. Strategijos rezultatyvumo vertinimo kriterijai. Atitikimas išorinei aplinkai. Išorinės aplinkos veiksniai keičiantys rinkos poreikius. Laiko efektas. Našumas prieš rezultatyvumą (efektyvumą). Organizacijos struktūros rezultatyvumas (efektyvumas). Atkaklumas realizuojant strategiją. Lyderio pozicijų įmonė gali siekti. Trumpalaikės programos. Pagrindinės kompetencijos. Organizacijos pagrindai. Organizacijos dedamosios. Darbuotojai. Struktūra. Bendrovės uždaviniai. Strategija. Vadovai turi pasistengti įdiegti sistemas, atitinkančias 3 kriterijus. Lyderis. Organizacijos, orientuotos į vartotojus sukūrimas. Rinkodara. Poreikis. Reikmė. Vartotojų elgesio modelis pagal Hawkins, Best, Coney. Paklausa. Prekė. Prekės ar paslaugos vertė ir pasirinkimas. Prekės nauda. Prekės vertė. Mainai. Derybos. Sandėris. Rinkodaros uždaviniai vykdant mainus. Transakcinė (vienkartinio sandorio) rinkodara. Patenkintų prekėmis pirkėjų naudingumas organizacijoje. Rinkodaros tinklas. Rinkodaros tinklo dalyvių tikslai. Rinka. Rinkodara. Rinkodaros valdymo tikslai. Tikslinių rinkų nustatymas. Rinkodaros tyrimai. Prekės sukūrimas. Rinkodaros–komplekso sukūrimas. Stebėjimas. Išskirtinės naudos išbandymas. Pirkėjams teikiamos naudos matrica. Naudingumo svertai. Pirkėjų potyrių ciklo etapai. Naudingumo kliūčių šalinimas. Verslo valdymo koncepcijos. Orientacija į pardavimus. Finansinė orientacija. Orientacija į vartotojus. Rinkodaros samprata. Sėkmė. Vartotojas didžiausias organizacijos aktyvas. Vartotojų lojalumo abėcėlė. Dėmesys rinkoje vartotojų reikmėms. Pagrindiniai ir antraeiliai veiksniai. Įmonės prekių ir paslaugų asortimento formavimas. Rinkų grupės. Organizacija. Organizacijos stovinti nugara į vartotoją. Organizacijos stovinti veidu į vartotoją. Konkurencinis pranašumas. Palyginimo procedūra susideda iš 5 etapų. Vieninga įmonė. Nesėkmingo organizacijos perorientavimo į vartotojų reikmes priežastys. Misijos sukūrimas. Rinkodaros auditas. Vartotojų audito. Konkurencinės aplinkos auditas. Darbuotojų nuostatų ir požiūrių auditas. Strategijos sukūrimas. Darbuotojų apmokymas ir paruošimas. Strategijos įgyvendinimas. Kokybės būreliai. "Probleminės" grupės. Orientacijos į vartotoją palaikymas. Pagrindiniai požymiai, kuriuos išskiria P. Kotler’is organizacijose nepakankamai orientuotose į rinką. Sprendimai pagal P. Kotler’į. Rinkodaros problemos sprendžiamos 4 kryptimis. Rinkos segmentavimas. Tikslinių rinkų išskyrimas. Rinkos pozicionavimas. Rinkodaros veiklos planavimas. Rinkos segmentavimo privalumai. Optimalaus poreikių tenkinimas. Didesnis pelnas. Plėtros galimybės. Nuolatiniai klientai. Tikslinė komunikacija. Naujovių stimuliavimas. Rinkos dalis. Optimalūs segmento identifikavimo rodikliai pagal Wind’ą. Segmentavimo metodikos reikalavimai. Realumas. Pelningumas. Prieinamumas. Aktyvumas. Segmento patrauklumas vertinamas pagal šiuos veiksnius. Rinkos segmentavimo strategijos. Nediferencijuota rinkodara. Diferencijuota rinkodara. Pastangų koncentracija viename segmente. Koncentruotos strategijos grėsmės. Inovacijų segmentavimas. Išskirtinių privalumų sukūrimas. Išskirtiniai privalumai turi atitikti 4 kriterijus. Veiksnių determinuojančių (įtakojančių) pasiūlymo naudą suskirstymas. Prekės privalumai. Paslaugos – prekių privalumai. Personalas – privalumų šaltinis. Išlaidų diferencijavimo būdai. Įmonės vadovai turi. Išlaidos ir konkurencingumas. Prekės pozicionavimo kriterijai pagal Wind. Norimos pozicijos pasirinkimas. Tikslinės rinkos pasirinkimas. Pozicionavimo strategija. Pozicionavimo strategijų alternatyvos. Užimtų pozicijų stiprinimo strategija. Laipsniška repozicionavimo strategija. Radikalaus repozicionavimas. Konkurentų pašalinimo iš užimamų pozicijų strategija. Pozicionavimo nerezultatyvumo priežastys. Rinkodaros planas. Rinkodaros plano 7 tarpusavy susiję elementai. Veiklos rezultatyvumo lygis. Galimybės ir perspektyvos. Rinkodaros uždaviniai. Rinkodaros strategija. Veiksmų planas. Biudžetas. Strateginio planavimo rinkoje užduotis. Aplinkos pokyčiai "strateginiai langai". Nauji segmentai. Nauji paskirstymo kanalai. Rinkos perorientavimas. Nauji įstatymai. Išoriniai veiksniai. Sulėtinta reakcija į aplinkos pokyčius. Strateginės reakcijos vėlavimo sumažinimas. Strateginis planavimas. Strategijos sudėtinės dalys. Veiklos sritis. Uždaviniai. Strateginių verslo vienetų identifikacija. Išteklių paskirstymas. Išskirtinių konkurencinių privalumų kūrimas. Efektyvios funkcinės strategijos. Sinergija. Korporacijų strategija. Strateginis planavimas. Finansinės kontrolės bendrovės. Strateginės kontrolės bendrovės. Korporacijos misija. Misijos deklaracijos elementai. Konkurencijos sritys. Strateginiai ketinimai. Personalo kompetencijos ir konkurenciniai pranašumai. Pagrindinės suinteresuotos grupės. Korporacijos užduotys. Savarankiškų verslo vienetų nustatymas. Savarankiškų verslo vienetų veiklos kriterijai. Išteklių paskirstymas. Portfelio principas. Bostono konsultacinės grupės matrica. Bostono konsultacinės grupės (BKG) matricos trūkumai. Mckinsey (kombinuotas portfelio) modelis. Vertės planavimo modeliai. Vertės planavimo trūkumai. Sinergizmo panaudojimas. Rinkodaros ir inovacijų veiklos gerinimo problemos. M. Porter modelio veiksniai. Strateginiai uždaviniai. Išteklių paskirstymas. Strateginių pastangų kryptys. SVV tikslai orientuojantis į vartotojus. SVV tikslai orientuojantis į konkurentus. Strateginės grupės. Konkurentų grupės pagal M. Porter ir Mckinsey. Konkurentų tikslai ir uždaviniai. Konkurentų silpnos ir stiprios pusės. Atsakomieji konkurencinės strategijos veiksmai. Rinkos signalai. Pagrindiniai strategijos veiksniai. Rinkos tyrimo etapai. Strateginio plano įgyvendinimo 4 etapai. Rinkodara ir prekės gyvavimo ciklas. Charakteristikos. Rinkodara ir prekės gyvavimo ciklas. Strategija. Rinkodara ir prekės gyvavimo ciklas. Rinkodaros kompleksas. Rinkodara ir prekės gyvavimo ciklas. Organizacija. Prekės gyvavimo ciklo koncepcijos, alternatyvios strategijos. Poreikis. Prekės gyvavimo ciklo koncepcijos, alternatyvios strategijos. Paklausa. Prekės gyvavimo ciklo koncepcijos, alternatyvios strategijos. Technologijos. Prekės modifikacija. Prekės gyvavimo ciklo koncepcijos, alternatyvios strategijos. Prekės ženklas. Prekės gyvavimo ciklo koncepcijos trūkumai. 5 jėgos, lemiančios bendrovės sėkmę. Vartotojai. Konkurencija. Santykiai su tiekėjais. Rinkų evoliucija. Naujų prekių adaptacija palengvinama šiomis sąlygomis. Naujų bendrovių įėjimas į rinką laikinai apribotas šiais barjerais. Greito augimo fazė. Brandos fazė. Nuosmukio fazė. Verslui nuosmukio fazėje M. Porteris siūlo 4 alternatyvas. Rinkodaros strategijų formavimą. Pionierių strategija. Gynybos veiksmų variantai. Rinkos nišos strategijos patrauklumo priežastys rinkos atsiradimo ir augimo fazėse. Rinkos nišos pasirinkimo 2 strategijos. Reikalavimai rinkos nišos strategijai. Rinkodaros tikslas prekinio ženklo atžvilgiu. Prekės ženklo kapitalas. Prekės pavadinimas. Prekės vardas. Logotipas. Prekės simbolis. Prekės ženklas. Prekės ženklas (pagal Kotler). Prekės ženklas (pagal Aaker, Biel). Sėkmingas prekės ženklas. Prekės identifikavimo strategijos. Gamintojas nesuteikia prekės ženklo. Grupinis prekės ženklas. Individualus prekės ženklas. Sėkmingo prekės ženklo sukūrimo principai. Prekės ženklo efektas. Prekinio ženklo pridėtinės vertės kilmė. Prekės ženklo pozicionavimo strategija. Prekės ženklo piramidės apibūdinimas. Prekės ženklo individualumas (Hakinson, Cowking). Kliento įvaizdis. Prekės ženklo kūrimas. Prekės ženklo potencialo principai. Sėkmingo prekės ženklo sukūrimo sąlygos. Prekės ženklo ekonominis efektas. Vartotojų lojalumas prekės ženklui. Horizontalus prekės ženklo šeimos plėtimais. Vertikalus prekės ženklo šeimos plėtimas. Prekės ženklo išplėtimo strategijos nesėkmės. Prekės ženklų išplėtimo strategija. Prekės ženklo vardo kūrimo rekomendacijos. Prekės ženklo revitalizacija. Prekės ženklo repozicionavimas. Prekės ženklo repozicionavimo metodai. Prekės ženklo efektyvumo padidinimas. Inovacinių svertų sistema. Inovacinių bendrovių strateginės galimybės. Nesėkmių sumažinimo diegiant inovacijas principai. Inovacijas apsunkinantys barjerai. Naujų prekių nesėkmės priežastys. Delsimas diegiant inovacijas. Organizacija ir inovacijos. Bendrovės strategija ir uždaviniai inovacijų srityje. Darbuotojų kvalifikacija. Inovacijos vartotojams. Integracija. Sistemos. Įmonė, kurianti naujas prekes turi atlikti šiuos darbus. Naujos prekės kūrimo etapai. Idėjų generavimo šaltiniai. Idėjų generavimo metodai. Naujos prekės kūrimo klaidos. Papildomi veiksniai, stabdantys naujų prekių gamybą. Kuperis ir klainšmidtas teigia, kad sėkmės rinkoje pagrindas–pati prekė, jos originalumas ir kokybė. Sėkmės veiksniai. "aš taip pat" strategija. Egzistuojančios prekės repozicionavimas. Prekės ženklo palaikymas. Kaina. Strategijos uždavinys. Prekės konkurencingumą didina. Kainodaros strategijos formavimas atliekamas 6 etapais. Kainos konkurencingumo vertinimas. Dažniausiai skiriamos kainodaros strategijos. Kainodaros užduočių nustatymas. Kainos ir kokybės strategija. Pagr strateginės pastangos.Tikslinės rinkos segmentai. Prekės vertingumas vartotojams. Alternatyvios analizės metodas. Kainodara prekių linijos ribose.Blokuojančios prekės. Kainodara prekių linijos ribose. Paralelinis importas. Kainos pakeitimas. Rinkodaros komunikacija. Pirkėjų pasirinkimą sąlygoja 3 veiksnių grupės. Rinkodaros komunikacijų valdymas. P. Doyle’is išskiria dar 2 komunikacijos instrumentus. Efektyvios komunikacijos kūrimo etapai. Komunikacijos planas. Pagrindiniai dėmesio pritraukimo veiksniai. Kreipimosi interpretacijai poveikį daro. Komunikacijos efektyvumo įvertinimas. Pirkėjų elgesys. Rinkos analizės etapai. Reklamos uždaviniai. Reklamos užduotys turi būti. Reklamos pagrindiniai aspektai. Dešimt reikalavimų reklamai pagal Doyle’į. Konkurencinis paritetas. Sunkumų šalinimo moksliniai metodai. Medios pasirinkimas. Medios pasirinkimo kriterijai. Reklamos biudžeto paskirstymas laike. Tolygus paskirstymas. Koncentruotas paskirstymas. Slenkantis paskirstymas. Pulsuojantis paskirstymas. Tiesioginė rinkodara. Tiesioginės rinkodaros skirtumai lyginant su reklama. Tiesioginės rinkodaros greito vystymosi priežastys. Tiesioginės rinkodaros planavimas. Interaktyvi rinkodara. Reikšmingiausios interaktyvios reklamos formos: internetas; kompaktiniai diskai; elektroninės skaitymo priemonės; interaktyvi televizija. Interaktyvios rinkodaros privalumai. Interaktyvios reklamos priemonių tipai. Komunikacinės informacijos privalumai. Interaktyvios rinkodaros planavimas. Prekybos įmonių skatinimas. Vartotojų skatinimas. Ryšiai su visuomene. Ryšių su visuomene funkcijos pagrindinės užduotys. Veiksniai, lemiantys skatinimo komplekso struktūrą. Asmeninis pardavimas. Įmonės prekybos personalo valdymas. Prekybos atstovo uždaviniai. Bendrovės pardavimo strategija. Išteklių paskirstymas. Pardavimai: prekių grupavimo modelis. Aukščiausias prioritetas. Antraeilis prioritetas. Žemas prioritetas. Minimalios pastangos. Teritorinis išteklių paskirstymas. Pardavimų valdymo prioritetai. Pardavimo personalo formavimas. Pardavėjo atrankos kriterijai. Pardavimo etapai. Paskirstymo kanalai. Paskirstymo kanalo sudėtis. Tarpininko darbas. Vertės sukūrimo grandinės veiklos. Pateikimo kanalo parinkimo proceso etapai/ Svarbiausios tarpininkų funkcijos. Paskirstymo kanalo lygis. Nulinio lygio kanalas. Dviejų lygių kanalas. Trijų lygių kanale. Kanalo pasirinkimo pagrindas. Paskirstymo kanalo parinkimo veiksniai. Paskirstymo tipai. Ekskliuzyvinis paskirstymas. Selektyvus paskirstymas. Intensyvus paskirstymas. Kanalo strategija. Kanalo patikimumas. Kontrolė. Rinkodaros kanalo dalyvių konfliktų tipai. Konfliktų atsiradimo priežastys. Rinkodaros kanalų variantai. Kanalo dalyvių rezultatyvaus darbo pagrindas. Pagrindinės kanalų vystymosi kryptys. Kovencinis rinkodaros kanalas. Vertikalių rinkodaros sistemų plitimas. Vrs pranašumai lyginant su konvenciniu rinkodaros kanalu. Vertikali rinkodaros sistema (vrs). 3 pagr vrs tipai: korporacinė VRS. Horizontalių rinkodaros sistemų paplitimas. Daugiakanalių rinkodaros sistemų paplitimas. Kanalų struktūros sprendimai. Kanalų dalyvių veiklos įvertinimas. Rinkodaros logistika. Pirkėjų aptarnavimas. Paskirstymo sistemos sukūrimo elementai. Pagrindinės paslaugų savybės. Piko paklausos problema gali būti sumažinta sekančiai. Piko pasiūlos padidinimo priemonės. Paslaugų klasifikacija. Paslaugų rinkodaros uždaviniai. Lūkesčiai ir įmonės veiklos efektyvumas. Lūkesčių formavimas. Problemos sprendimo būdai. Našumo valdymas. Našumas remiasi 3 veiksnių tarpusavio sąveika. Našumo ir efektyvumo sąveika. Skiriami 4 darbo našumo didinimo būdai nemažinant jo efektyvumo. Veiklos paskirstymas pagal santykį su vartotoju. Konvejerinis aptarnavimo būdas. Pagrindiniai aptarnavimo uždaviniai. "kokybės rato" judėjimo būdai. Inovacijų problemos. Paslaugų srities rinkodaros strategija jungia šiuos elementus. Tikslinių segmentų nustatymas. Išskirtinių privalumų nustatymas. Operatyvinė strategija. Rinkodaros kompleksas. Tinklinė strategija. Multiserviso strategija. Multisegmentinė strategija. Mišri strategija. Krizės požymiai. Požymių atsiradimo priežastys. Krizės pašalinimo uždaviniai. Krizės įveikimas. Veiklos transformacija. Strateginis dreifas. Rinkos aplinkos pokyčiai strateginio dreifo pagrindu. Įmonė "dreifuoja" viena iš 4 krypčių. Konsolidacijos fazės eiga. Konkrečios priemonės pelningumui didinti ir piniginiams ištekliams optimizuoti nustatomos šiais veiksniais. Veiklos srities vystymosi prognozė. Koncepcijos formavimas. Pagrindinės kompetencijos plius 10 naujų"spragų" užpildymas. Baltos dėmės. Megagalimybės. Strategijos formavimas. Portfelio analizė. Veiklos sričių padalinimas. Įmonės centrinės būstinės vaidmuo. Verslo vienetų ir projekto komandų strategija. Rinkos lyderio savybės. Skaityti daugiau
Rinkodaros valdymas įmonėje "DGCC"Įvadas. Įmonės pristatymas. Rinkodaros aplinka. Įmonė. Vartotojai. Konkurentai. Tiekėjai. Paslauga. Savybės. Kokybė. Prekinis ženklas ir jo vertės kūrimas. Papildomų paslaugų rinkodara. Rinkodaros procesas. Paklausa. Rinkos segmentavimas. Pozicionavimas. Kainodaros strategija. Rėmimas. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkodaros valdymas: viešbutisĮvadas. Įmonės charakteristika, tikslai ir uždaviniai. Organizacijos, orientuotos į vartotojus sukūrimas. Segmentavimo, pozicionavimo ir rinkodaros komplekso strategijos. Konkurencijos strategijos. Kainodaros strategijos ir programos. Rinkodaros komunikacijų valdymas. Rinkos kanalų valdymas. Paslaugų rinkodara. Įmonės valdymas krizių metu. Rinkodaros veiklos kontrolė. Ateities rinkodara. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
Rinkodaros veiklos planavimas: mėsos perdirbimo įmonė UAB "Biovela"Įvadas. Darbo tikslas: remiantis Lietuvos bei užsienio šalių autorių moksline literatūra paaiškinti kas yra rinkodaros planavimas ir kokie jo pagrindiniai etapai. Ištirti UAB "Biovela" veiklą, išanalizuoti UAB "Biovela" rinkodaros veiklos plano pagrindines sudedamasias dalis. Rinkodaros strateginis planavimas. Įmonės tikslai ir misija. Rinkodaros situacija. Rinkodaros aplinka. Rinkos segmentavimas ir tikslinės rinkos pasirinkimas. Perspektyvų tyrimas. Tikslai ir veiksniai. Rinkodaros strategija. Rinkodaros planas. Kontrolė ir vykdymas. Įmonės "Biovela" rinkodaros veiklos plano rengimas. UAB "Biovela" veikla. Misija ir tikslai. Įmonės "Biovela" rinkodaros aplinkos analizė. Įmonės "Biovela" mikroaplinka. Įmonės makroaplinka. Įmonės "Biovela" rinka, jos tendencijos, tikslinė rinka. Įmonės "Biovela" perspektyvų tyrimas. Įmonės "Biovela" rinkodaros strategija. Įmonės "Biovela" prekių analizė. Įmonės "Biovela" kainų analizė. Įmonės "Biovela" prekių paskirstymo analizė. Įmonės "Biovela" prekių rėmimo analizė. Įmonės "Biovela" pardavimų prognozė. Įmonės "Biovela" biudžetas. Išvados. Pasiūlymai. Priedai (13 psl.). Skaityti daugiau
Rinkorados analizė: sulčių gamyba UAB "Šaltinis"Įvadas. Nurodyti rinkodaros komplekso programos elementus. Kokią rinkodaros orientaciją pasirinko įmonė? Kokie mikroaplinkos elemetai ir kaip įtakoja įmonę? Kokie makroaplinkos elemetai ir kaip įtakoja įmonę? Atliekame įmonės analizę. Nustatome pasirinktoje rinkoje esančių įmonių skaičius ir atlikti jų veiklos analizę. Atlieku vartotojų rinkos segmentavimą: demografiniu, geografiniu, psichografiniu ir vidaus elgesio kriterijais. Nurodyti, kokie vartotojo elgesio ( išorės ir vidaus ) faktoriai turės įtakos įmonės prekių pirkimui. Apibūdinti prekės politika, parašyti prekių charakteristikas kiekviename prekės lygmenyje, prekių indentifikavimo elementus ( logotipą, prekių simbolį, prekių vardus, prekių ženklus). Nubraižyti prekių įpakavimą, jos elementus ( etiketę, instrukciją, pakuotę). Kainų politika. Nurodyti kainų nustatymo metodą, išvardinti taikomos kainos nustatymo strategiją, įvertinti veiksnius sąlygojančius galutinės kainos nustatymą. Pateikimo politika. Nubraižyti prekės pateikimo kanalą, nurodyti prekių pateikimo strategiją, nurodyti prekės pateikimo metodą. Rėmimo politika. Kokius rėmimo veiksnius naudosim prekėms, kokią rėmimo strategiją siūlau naudoti savo įmonei. Parašyti reklaminį pranešimą. Sudaryti įmonės rėmimo biudžetą. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkos dalies plėtros analizė: APB "Apranga"Įvadas. Rinkos dalies ribojančių veiksnių išskyrimas. Naudojamų sąvokų formulavimas ir paaiškinimas. Rinkos dalies išsiskyrimas pasirenkant tikslines grupes ypatumai. Rinkos dalies išsiskyrimas konkurencinėje kovoje. APB "Apranga" rinkos dalies plėtra ir jos analizė. APB "Apranga" charakteristika. APB "Apranga" valdymo struktūra ir principai. APB "Apranga" tinklas, paskirstymo sistemos formavimas. Prekybos sistemos prekių paskirstymas. Atskiros parduotuvės. APB "Aprangos" grupės pagrindiniai duomenys. APb "Aprangos" grupės prekės. APB "Aprangos" grupės rinkos plėtra. APB "Apranga" rinkos plėtros istorija ir tendencijos. Rizikos veiksniai, susiję su "Aprangos" grupės veikla. Kainų politika. Lietuvos aprangos rinkos tendencijos ir APB "Aprangos" grupės veiklos planai. Bendrovės veiklos planai ir prognozės. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkos dalyvių charakteristikos: "nematomos rankos" koncepcijaFinansinių idėjų raidos rašto darbas. Įvadas. Rinka. Rinkos samprata. Rinkos santykiai. Rinkos trūkumai ir problemos. Nematoma rinkos ranka (angl. Invisible hand of the market). "Nematomos rankos" samprata. Vyriausybės ekonominis vaidmuo. Mąstytojų požiūriai. "Nematoma ranka" arba viešojo intereso teorija. Evoliucijos palyginimai su "nematoma ranka". Išvados. Skaityti daugiau
Rinkos dydžio nustatymas. Produktas - cigaretėsPowerPoint pristatymas. Rinkos dydžio nustatymas. Produktas - cigaretės. Prekių importas 2000 – 2003. Importo struktūra pagal šalis. Prekių eksportas 2000 – 2003. Eksporto struktūra pagal šalis. Vietinė gamyba. Skaityti daugiau
Rinkos dydžio vertinimasJogurto importas. Jogurto importas tonomis ir pinigine verte. Jogurto importo pasiskirstymas pagal šalis. Jogurto eksportas. Jogurto eksportas tonomis ir pinigine verte. Jogurto eksporto pasiskirstymas pagal šalis. Jogurto gamybos apimtys (pagal pagamintos produkcijos pardavimų apimtis Lietuvoje). Jogurto rinkos dydis. Skaityti daugiau
Rinkos paklausos vertinimas ir prognozavimasĮžanga. Rinkos samprata. Rinkos potencialas. Rinkos segmentavimas. Rinkos prognozė. Prognozavimo metodai. Kokybiniai prognozavimo metodai. Administracijos nuomonės metodas. Vartotojų nuomonės metodas. Pardavėjų nuomonės metodas. Ekspertų nuomonės metodas. Vadybininkų ir personalo nuomonės metodas. Kiekybiniai prognozavimo metodai. Paprastosios tiesinės regresijos metodas. Sudėtinė regresinė analizė. Ekonometrinis metodas. Rinkos tyrimų argumentavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkos segmentavimasĮvadas. Rinkos tyrimas. Rinkos dalys (segmentai). Įmonių ir organizacijų rinka. Individualių vartotojų rinka. Rinkos dydžiai. Išvados. Skaityti daugiau
Rinkos segmentavimas (2)Įvadas. Rinkos segmentavimas. Rinkos segmentavimo lygiai. Masinė rinkodara. Segmentų rinkodara. Nišų rinkodara. Mikrorinkodara. Vartotojų rinkų segmentavimas. Geografinis segmentavimas. Demografinis segmentavimas. Amžius. Lytis. Gyvenimo ciklo etapai. Pajamos. Psichografinis segmentavimas. Segmentavimas pagal vartotojo elgseną. Vartojimo lygis. Prekės vartojimo motyvai. Prisitaikymo greitis. Gamybinės paskirties prekių rinka. Tarptautinių rinkų segmentavimas. Rinkų segmentų raida. Segmentavimo reikalavimai. Praktinis darbas. Išvados. Priedas (2). Skaityti daugiau
Rinkos segmentavimas (3)Įvadas. Rinkos segmentavimas. Vartojimo prekių rinkos segmentavimas. Tikslinė rinka. Išvados. Skaityti daugiau
......