Šperos.lt > Rinkodara > Rinkodaros referatai
Rinkodaros referatai

(530 darbai)

Marketingas (14)Įvadas. Įmonių strateginis tikslas. Marketingas, marketingo samprata. Pagrindiniai rinkodaros aplinkos veiksniai. Pagrindiniai aplinkos komponentai. Įmonės marketingo mikroaplinka. Pagrindiniai kainodaros metodai. Diskriminacinių kainų nustatymas. Kainų strategijos. Prekės gyvavimo ciklas (PGC). Ciklo tipai. Prekės gyvavimo ciklo stadijose naudojamos marketingo strategijos. UAB "DORADO" įmonėje naudojami pardavimų skatinimo veiksmai. Skaityti daugiau
Marketingas (16)Marketingo strateginis planavimas. Įmonės misija, tikslai, perspektyvų tyrimas, marketingo tikslai ir strategija. Prekės lygmenys. Apibūdinkite prekę kaip naudingų savybių rinkinį, kuriame gali būti daikto ir paslaugos savybių. Pateikite pavyzdžių. Ką parduoda kosmetikos parduotuvės, kelionių agentūros, automobilių, šaldytuvų firmos, mobilaus ryšio paslaugų įmonės? Apibūdinkite šiuos pavyzdžius. Apibūdinkite komunikavimo su visuomenės grupėmis būdus. Kas yra populiarinimas ir kuo jis skiriasi nuo reklamos. Įvardinkite populiarinimo priemones. Kas yra parama ir kokiomis formomis ji pasireiškia. Parodos ir mugės ryšių su visuomene forma. Pateikite pavyzdžius. Praktinė užduotis. Marketingo funkcijų auditas. Skaityti daugiau
Marketingas (19)Kas yra marketingas? Marketingo koncepcijos. Marketingo strategija. Marketingo tikslai. Marketingo strateginio planavimo reikšmė. Strateginio planavimo esmė. Marketingo strateginio planavimo proceso stadijos. Analizės stadija. Veiklos stadija. Skaityti daugiau
Marketingas (32)Įvadas. Kas yra marketingas? Marketingo orientacijos/ koncepcijos. Verslo įmonės misijos numatymas. Įmonės tikslų ir uždavinių nustatymas. Klientų supratimas. Supažindinimas su marketingo kompleksu. Prekė/ produktas. Rėmimas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Marketingas (37)Įvadas. Marketingo samprata. Valdymo marketingu požiūriai. Marketingo planavimas. Marketingo valdymas. Marketingo baziniai elementai. Vartojimo prekių realizacijos kanalai. Pirkėjo motyvai. Realizacijos organizavimas ir paklausos formavimas. Realizacijos ir pardavimo proceso valdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingas (38)Įvadas. Strateginis marketingo planavimas, organizavimas ir kontrolė. Marketingo reikšmė įmonės strateginiam planavimui. Strateginis marketingo planavimas. Taktinis marketingo planavimas. Marketingo planavimo organizavimas. Marketingo informacinė sistema. Marketingo planavimo kontrolė ir jo efektyvumo įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingas (56)Įvadas. Vartotojų elgsena. Vartotojų elgsenos samprata. Vartotojo pasirinkimas. Mažėjančio ribinio naudingumo dėsnis. Mažėjančio ribinio naudingumo samprata. Elastingumas. Grafinė elastingumo išraiška. Paklausos elastingumą kainai lemiantys veiksniai. Pirkėjų jautrumas kainoms ir jo valdymas. Pirkėjų jautrumas kainoms. Prekių pakaitalai. Nuolaidos, jų rūšys. Nuolaidos kaip kainos politikos priemonė. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Marketingas biure. Klientų požiūris į biuro darbo organizavimą: UAB "Ežerėlio durpės"Įvadas. UAB "Ežerėlio durpės" valdymo struktūra. UAB "Ežerėlio durpės" marketingo veikla. UAB "Ežerėlio durpės" rinkos analizė. UAB "Ežerėlio durpės" asortimentas. UAB "Ežerėlio durpės" kainodara. UAB "Ežerėlio durpės" paskirstymo kanalai. UAB "Ežerėlio durpės" rėmimo priemonės. UAB "Ežerėlio durpės" konkurentai. Tyrimo metodo parinkimas. Tyrimo metodo parengimas. Anketos rezultatai. Išvados. Priedas (anketa). Skaityti daugiau
Marketingas. Jo aplinka, tyrimai ir informacijaMarketingas. Jo aplinka, tyrimai ir informacija. Marketingo principai ir sistema. Marketingo principai. Marketingo sistema. Verslo aprašymas. Verslo idėjos aprašymas. Verslo tikslai, galimybės ir orientyrai. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingas. Požiūriai ir kultūraĮvadas. Požiūrio formavimas. Nuostatos, požiūriai ir marketingas. Nuostatos viešajame sektoriuje. Kalba. Organizacinė kultūra. Kas yra organizacinė kultūra? Organizacinės kultūros vaidmuo. Organizacinės kultūros keitimo modeliai. Organizacinės kultūros keitimo svirtys. Priešinimasis pokyčiams. Marketingas kaip kultūra. Valdymui skiriama reikšmė. Išvados. Skaityti daugiau
Marketinginiai naujų prekių kūrimo proceso sprendimaiĮvadas. Naujų prekių kūrimo strategijos formavimas. Makroekonominis situacijos tyrimas. Situacijos rinkoje tyrimas. Įmonės vidinių galimybių tyrimas. Naujų prekių kūrimo tikslai. Naujų prekių kūrimo strategijos nustatymas. Idėjų generavimas. Idėjų atranka. Idėjų patikrinimas. Komercinė atrinktų idėjų analizė. Bandomasis marketingas. Bandomųjų pavyzdžių testavimas. Rinkos testavimo metodai. Išvados. Skaityti daugiau
Marketinginiai naujų prekių kūrimo proceso sprendimai: AB "Šilutės baldai"Įvadas. Tikslas – išsiaiškinti naujų prekių kūrimo proceso eigą bei marketinginius sprendimus. Situacijos analizė. Įmonės "Šilutės baldai" naujų prekių kūrimo strategijos formavimas. Naujų prekių kūrimo tikslų išskyrimas apibrėžiant rinkas, kurioms gali būti siūloma nauja prekė. Naujų prekių kūrimo strategijos nustatymas. Idėjų generavimas. Idėjų generavimo šaltiniai: išoriniai, vidiniai. Idėjų generavimo metodo parinkimas. Sugeneruotų idėjų sąrašas. Idėjų atranka ir patikrinimas. Kas vykdo atranką. Idėjų atrankos kriterijų išskyrimas. Idėjų atrankos būdo parinkimas. Naujos prekės koncepcijos kūrimas. Koncepcijos testo parinkimas. Respondentų parinkimas. Apklausos sąlygų nustatymas. Apklausos pravedimas ir rezultatų apibendrinimas. Komercinė atrinktų idėjų analizė. Bandomasis marketingas. Bandomųjų pavyzdžių testavimas: funkciniai testai, tinkamumo vartotojui testai. Rinkos testavimo parinkimas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo aplinka ir konkurencijaĮvadas. Darbo tikslas – ištirti viešbučio "X" paslaugų situaciją rinkoje, vystymosi tendencijas ir veiksnius įtakojančius įmonės veiklą. Makroaplinkos darančios įtaką "X" įmonės veiklai. Politinė – teisinė aplinka. Technologinė aplinka. Konkurencinė aplinka. Gamtinė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. "X" įmonės veiklos apibūdinimas. Kainodara. Klientų analizė. Konkurencijos vertinimas. Viešbučio tinklo "X" swot (ssgg) analizė. Marketingo strateginiai sprendimai viešbučių tinkle "X". Strateginis planavimas. Taktinis planavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo aplinka: Mitsubishi markės automobilių importavimas ir prekyba UAB "Autovytaro"Įvadas. Darbo tikslas: Ištirti UAB "Autovytaro" marketingo aplinką, ją išanalizuoti pagal marketingo kompleksų elementus apibūdinančius veiksnius. Įmonės tipas. Įmonės marketingo komplekso elementai. UAB "Autovytaro" vietos analizė. UAB "Autovytaro" prekių ir paslaugų asortimentas. UAB "Autovytaro" kainų analizė. UAB "Autovytaro"rėmimo priemonės ir jo elementai. UAB "Autovytaro" ssgg analizė. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Marketingo aplinkosĮvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Marketingo aplinkos analizės metodologija. Marketingo makroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė–kultūrinė aplinka. Politinė–teisinė aplinka. Mokslinė-technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Marketingo mikroaplinkos analizė. Pirkėjai. Tiekėjai. Konkurentai. Pardavimo tarpininkai. Pardavimo pagalbininkai. Marketingo kompleksas. Skaityti daugiau
Marketingo aplinkos analizė: specializuota laminuotų grindų parduotuvėĮvadas. IĮ veikiančios aplinkos. Makroaplinkos poveikis. Mikroaplinkos poveikis. Vidinės aplinkos poveikis. Verslą reglamentuojantys teisės aktai. IĮ verslo veiklos strategijos. Strategija pagal geografinį požymį. Strategija pagal aktyvumą. Marketingo komplekso kūrimo strategijos. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Įmonės verslo planas. IĮ personalo vadyba. Darbo organizavimas įmonėje. Darbuotojų paieška ir atranka. Darbuotojų motyvacija. Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. Visuotinės kokybės vadyba (VKV). Turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas. Įmonės plėtros pokyčių valdymas. Tarptautinės rinkos ypatumai. Skaityti daugiau
Marketingo aplinkos analizė: stipriųjų alkoholinių gėrimų gamintojas AB "Stumbras"Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti AB "Stumbras" marketingo aplinką. AB "Stumbras". Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės misija ir vizija. AB "Stumbras" PEST analizė. Politinis – teisinis aspektas. Gamtinis aspektas. Socialinis – kultūrinis aspektas. Technologinis aspektas. AB "Stumbras" Space analizė. AB "Stumbras" mikroaplinka. Vartotojai. Tiekėjai. Konkurentai. AB "Stumbras" "General electric" matrica. AB "Stumbras" "Bostono konsultacinės grupės" matrica. AB "Stumbras" SWOT (SSGG) analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo elementas – reklamaReklama ir jos poveikis rinkai. Reklamos organizavimo problemos. Reklaminės veiklos reguliavimas. Reklamos tikslų nustatymas rinkos sąlygomis. Reklamos biudžeto organizavimas. Reklamos priemonių parinkimas ir analizė. Rinkos ir reklamos veiksnių įtakos įmonės efektyvumui nustatymas. Skaityti daugiau
Marketingo kompleksasĮvadas. Ekonominė aplinka. Politinė-teisinė aplinka. Mokslinė - technologinė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Gamtinė aplinka. Skaityti daugiau
Marketingo kompleksas interneteĮvadas. Marketingo kompleksas. Prekė/produktas. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Reklamos internete privalumai, trūkumai bei galimybės. Pardavimų skatinimas internete. Ryšiai su visuomene internete. Asmeninis pardavimas. Išvados. Skaityti daugiau
......