Šperos.lt > Rinkodara
Rinkodara

(1602 darbai)

Marketingas (56)Įvadas. Vartotojų elgsena. Vartotojų elgsenos samprata. Vartotojo pasirinkimas. Mažėjančio ribinio naudingumo dėsnis. Mažėjančio ribinio naudingumo samprata. Elastingumas. Grafinė elastingumo išraiška. Paklausos elastingumą kainai lemiantys veiksniai. Pirkėjų jautrumas kainoms ir jo valdymas. Pirkėjų jautrumas kainoms. Prekių pakaitalai. Nuolaidos, jų rūšys. Nuolaidos kaip kainos politikos priemonė. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Marketingas (57)Rinkos samprata ir rinkų tipai. Segmentavimas pagal geografinius, demografinius, psichografinius ir elgesio kriterijus. Geodemografinis segmentavimas. Prekių klasifikavimas marketinge. Prekės gyvavimo ciklas ir marketingo veiksmai kiekviename iš etapų. Kainos nustatymo metodai, orientuoti į kaštus ir orientuoti į paklausą. Paskirstymo kanalo ilgis bei paskirstymo strategijos. Pardavimo skatinimo tikslai ir metodai. Respondentų atranka. Atrankos nuoseklumas. Atrankos metodų klasifikavimas. Neatsitiktiniai ir atsitiktiniai atrankos metodai, jų trumpas apibūdinimas. Respondentų atranka: nestatistiniai metodai ir statistinės formulės. Skalių tipai ir jų naudojimas vertinant nuomones marketingo tyrimuose. Skalių tipai. Nuomonių vertinimo skalės. Nuomonių vertinimo metodai. Apklausos metodai, jų privalumai ir trūkumai. Apklausos metodų pasirinkimas ir derinimas. Stebėjimas ir jo metodų klasifikavimas. Stebėjimo privalumai ir trūkumai. Verslo orientacijos, jų apibūdinimas bei pritaikymo problematika. Organizacinių vartotojų tipai; organizacinių ir individualių vartotojų skirtumai. Prekės identifikavimo ir prekinių ženklų strategijos, trumpas jų apibūdinimas. Reklamos klasifikavimas, trumpai apibūdinant kiekvieną kategoriją; reklamos funkcijos. Įėjimo į užsienio rinką būdai; standartizavimo bei adaptavimo strategijų taikymo ypatumai. Skaityti daugiau
Marketingas (58)Marketingo orientacijos. Poreikis. Paklausa. Sandoris. Marketingo principai. Marketingo tikslai. Marketingo funkcijos. Marketingo vadybos koncepcijos. Marketingo tipai. Marketingo kompleksas. Marketingo aplinka. Makroaplinka. Pirkėjai. Duomenys. Informacija. Marketingo tyrimai. Marketingo tyrimų poveikis. Marketingo tyrimų nauda. Tyrimų tikslas. Informacijos rinkimo metodai. Stebėjimo sąlygos. Marketingo tyrimų procesas. Marketingo informacijos sistema. Rinka. Rinkos tipai. Rinkos parametrai. Rinkos segmentavimas. Rinkos agregavimas. Rinkos segmentavimo reikalavimai. Segmentavimo variantai. Marketingo strategijos pagal tikslinės grupės parinkimą. Elgsena. Vartotojų elgsena. Išoriniai elgsenos veiksniai. Vidiniai elgsenos veiksniai. Pirkimo procesas. Prekė. Prekės lygmenys. Prekių asortimentas. Prekių linija. Verslo plėtros būdai. Asortimentas formuojamas. Prekių kvalifikavimas. Vartojamieji produktai. Gamybinės prekės. Prekės gyvavimo ciklas pagal pirkėjus. Prekės gyvavimo ciklas. Įvedimo stadija. Greito nugriebimo strategija. Lėto nugriebimo strategija. Greito įsiskverbimo strategija. Lėto įsiskverbimo strategija. Augimo stadija. Brandos stadija. Prekės modifikavimas. Marketingo priemonių modifikavimas. Prekės naujumo kriterijai. Modifikavimo charakteristikos. Prekės naujumo aspektai. Nesėkmių priežastys. Prekės kūrimo etapai. Identifikavimas. Prekės ženklas. Prekės vardas. Logotipas. Identifikavimo strategija. Prekės simbolis. Pakuotė. Kainodaros klaidos. Papildomi veiksniai. Nuolaidos. Kaina. Kainų politikos priemonės. Kainos nustatymo metodai. Kainodaros tikslai. Konkurencijos situacijos rinkoje. Kainų strategijos. Paskirstymo tinklo kanalų funkcijos. Institucijos, vykdančios pasiskirstymo funkcijas. Naujas pasiskirstymo kanalas. Paskirstymo būdas. Logistikos posistemiai. Logistikos svarba. Integruotosios logistikos vadyba. Mažmenininkų junginiai. Parduotuves įrengimas. Teikiamos paslaugos. Didmenines įmonės. Rėmimas. Rėmimo tikslai. Komunikacijos funkcijos. Rėmimo strategijos. Asmeninis pardavimas. Agentų funkcijos. Atlyginimas. Asmeninio pardavimo privalumai. Asmeninio pardavimo uždaviniai. Pagrindiniai veiksmingo pardavimo etapai. Pardavimo skatinimas. Pardavimo skatinimo priemonės. Pardavimo skatinimas. Vartotojų skatinimo tikslai. Prekybos skatinimo tikslai. Pardavimų skatinimo tikslai. Pardavimų skatinimo sprendimai. Reklamos funkcijos. Reklama. Reklamos tikslai. Reklamos pobūdžiai. Reklamos trūkumai. Pozicionavimas. Reklamos rūšys. Reklamos strategija. Reklamos tikslas. Reklamos planavimo strategija. Strategijų modifikacijos. Reklamos kampanijos tikslai. Veiksniai. Reklamos priemonių planas. Universalios reklamos agentūros. Agentūrų privalumai. Reklamos principai. Planai. Analizė. Marketingo strategijos struktūra. Marketingo plano turinys. Intensyvus marketingas. Pasyvus marketingas. Marketingo kryptingumas. Marketingo padalinio funkcijos. Marketingo padalinys. Paslauga. Paslaugų savybės. Paslaugų grupės. Paslaugų marketingo kompleksas. Bendrieji paslaugų ir prekių skirtumai. Suformuluotos paslaugos strategijos. Darbo našumo didinimas. Paslaugos, lydinčios prekę. Skaityti daugiau
Marketingas (59)Marketingo prigimtis, turinys ir sudėtis. Marketingas ir kitos verslo koncepcijos. Marketingo aplinka. Marketingo informacija ir tyrimai. Rinkos ir jų segmentavimas. Prekės turinys, elementai ir klasifikacija. Naujų prekių kūrimas ir prekės gyvavimo ciklas. Prekių identifikavimas ir įpakavimas. Kainodaros pagrindai. Kainų nustatymo metodai ir strategijos. Paskirstymo kanalai ir marketingo logistika. Prekyba. Komunikacinis procesas marketinge. Reklama. Asmeninis pardavimas. Pardavimo skatinimas. Ryšiai su visuomene. Marketingo strateginis planavimas. Marketingo valdymas. Paslaugų marketingas. Tarptautinis marketingas. Aplinkos pažinimas – svarbiausias tarptautinio marketingo uždavinys. Veiklos užsienio rinkoje būdai. Tarptautinio marketingo etapai. Skaityti daugiau
Marketingas (6)Marketingo esmė. Ką jis duoda? Marketingo apibrėžimai. Į kokius principinius klausimus atsako marketingas? Su kokias mokslais susijęs marketingas? Marketingo naudojimo sferos. Marketingo atsiradimas ir evoliucija. Kokie pagrindiniai veiksniai sąlygojo marketingo atsiradimą? Marketingo tarptautinės organizacijos. Marketingo koncepcijos, uždaviniai, funkcijos, tipai. Marketingo komplekso samprata. Skaityti daugiau
Marketingas (60)Kainų politika. Paskirstymo politika. Rėmimo politika. Klasikinė tipizavimo sistema. Mažmeninės prekybos dinamika ir struktūra. Didmeninės prekybos struktūra. Komercinių įmonių funkcijos. Prekybos funkcijos ir jos sistemos. Prekybos funkcijų išskaidymas ir perdavimas. Skaityti daugiau
Marketingas (61)Pagrindinės marketingo sąvokos ir apibrėžimai. Marketingo esmė. Marketingo santykis su kitomis disciplinomis. Marketingo evoliucija. Reikmė, poreikis. Paklausa ir jos rūšys. Mainai, sandoris. Rinka. Pardavėjo ir pirkėjo rinka. Marketingas-pagrindiniai apibrėžimai, jų klasifikavimas. Marketingo subjektai ir funkcionavimo aplinka. Marketingo funkciją vykdantys subjektai. Paskirstymo kanalo nuo gamintojo iki vartotojo pasirinkimas. Supaprastinta prekių platinimo kanalų diagrama. Marketingo funkcionavimo aplinka. Firmos mikro ir makroaplinka. Kontroliuojami ir nekontroliuojami marketingo veiksniai. Marketingo strategija. Strateginio planavimo apibūdinimas. Verslo strategijos etapai. Valdymas uždavinių sprendimo metodu. Intensyvaus, integracinio, diversifikacinio augimo strategija. Organizavimo strategijų ir tikslų nustatymas. Marketingo strategijos rengimo etapai: formavimas ir diegimas. Įmonės klestėjimą lemiantys veiksniai. Daugiapakopė tikslų sistema. Marketingo modelio struktūra. Marketingo tyrimai – pagrindas strategijai sukurti. Rinkos strategijos formavimas. Idėjų atrinkimas. Realizacijos apimčių išplėtimo strateginiai variantai. Marketingo strategijos vystymosi rekomendacijos. Rinkos tyrimas. Įmonės ir rinkos tarpusavio ryšys. Rinkos pasirinkimas. Marketingo tyrimų rūšys. Vartotojų tyrimas ir jų apibūdinimas: kultūriniai, socialiniai, asmeniniai, psichologiniai veiksniai. Potencialių rinkų pasirinkimas. Įmonės strateginių galimybių aplyginimas ir pasirinkimas. Asortimento tyrimas. Rinkos segmentavimo analizė. Skirtingi požiūriai į tikslines rinkas. Marketingo planavimas. Nepertraukiamas rinkos planavimo procesas. Įmonės veiklos programa, augimo strategijų variantai. Augimo strategijų variantai. Planavimas ir atsakomybė įmonėje. Marketingo informacinės sistemos panaudojimas strateginiam planavimui. Strateginio planavimo proceso nuoseklumas. Strateginio planavimo procesas. Strateginis planavimas firmoje. Strateginio marketingo plano ir metinio marketingo plano sudėtis. Marketingo plano apibūdinimas. Marketingo biudžeto rengimo būdai. Marketingo organizavimo formos. Pagrindinių valdymo funkcijų apibūdinimas. Marketingo ir gamybos tarpusavio požiūrių palyginimas. Linijinis ir funkcinis marketingo organizavimo principai. Struktūros, orientuotos į prekes ir rinkas. Tradicinių marketingo organizavimo formų apibūdinimas pagal SWOT metodiką. Programinės tikslinės marketingo organizavimo formos. Marketingo valdymo sistema. Išorės aplinkos poveikis marketingo valdymo sistemai. Operacijų ir marketingo analizės bei planavimo procesų ypatybės bei jų vienovė. Pagrindinių marketingo valdymo sistemos posistemių apibūdinimas. Marketingo informacijos, analizės ir planavimo bei valdymo operacijų sistema. Marketingo informacijos sistema. Marketingo analizės ir planavimo sistema. Marketingo valdymo operacijų sistema. Informacijos rinkimo ir apdorojimo sistema. Marketingo informacijos panaudojimo galimybės. Kodėl svarbu rinkti informaciją? Kainodara ir prekių gyvavimo ciklas. Kaina ir vartotojų poreikiai. Kainų strategijos nustatymas. Produkcijos gyvavimo ciklo stadijų apibūdinimas. Tradicinių prekių gyvavimo ciklo apibūdinimas. Naujų prekių plitimas. Prekės realizacijos ciklų rūšys. Reklama ir rėmimas. Pardavimų rėmimas ir jo programa. Pardavimų planavimas ir prognozavimas. Asmeninio pardavimo organizavimas. Rėmimo strategijos. Reklama ir jos programos rengimas. Reklamos plano sudarymas. Reklamos tikslų rūšys. Rėmimo komplekso elementai. Rėmimo biudžeto rengimas. Išlaidų reklamai apibūdinimas. Vartotojų elgsena. Vartotojų elgsenos samprata. Aplinkos veiksnių įtaka vartotojų elgsenai. Vartotojo asmeniniai veiksniai ir jų įtaka elgsenai. Vartotojų motyvacija. Vartojimo prekių pirkimo procesas ir etapai. Vartotojų elgsena verslo rinkose. Organizacijų pirkimo sprendimų priėmimo procesas ir jį įtakojantys veiksniai. Skaityti daugiau
Marketingas (62)Įvadas. Marketingo prigimtis ir turinys. Marketingo principai ir sistema. Marketingas ir kitos verslo koncepcijos. Marketingo komplekso elementai ir marketingo aplinka. Verslo pritaikymas marketingo aplinkai. Verslo įmonės tikslinės rinkos nustatymas. Rinkos segmentų parinkimas. Marketingo komplekso elementas "prekė". Asortimento formavimas. Marketingo komplekso elementas "kaina". Verslo įmonės kainų politika. Marketingo komplekso elementas "paskirstymas". Paskirstymo kanalų parinkimas. Marketingo komplekso elementas rėmimas. Verslo įmonės rėmimo strategijos parinkimas. Skaityti daugiau
Marketingas (63)Prekės samprata. Prekių asortimento samprata. Prekių klasifikavimo būdai. Vartojimo prekių klasifikavimas. Gamybinės paskirties prekių klasifikavimas. Naujų prekių kūrimas. Prekės gyvavimo ciklas. Ciklo tipai. Prekės gyvavimo ciklo stadijose naudojamos marketingo strategijos. Prekės vardų strategijos. Prekių identifikavimo strategijos. Prekių įpakavimo sprendimai. Kainos samprata ir reikšmė. Kainodaros tikslai. Rinkos poveikis kainai. Kaštų poveikis kainai. Kainos nustatymo metodai. Galutinės kainos nustatymas. Kainų nustatymo variantai. Kainų strategijos. Pasiskirstymas kaip ūkinė veikla ir marketingo komplekso elementas. Paskirstymo kanalo samprata ir pasirinkimas. Paskirstymo kanalų pasirinkimo sprendimai. Prekybos samprata, jos sritys ir rūšys. Didmeninės prekybos įmonių rūšys. Komunikacinis procesas marketinge. Komunikacijos proceso samprata. Komunikacinis procesas marketinge. Rėmimo strategijos. Reklamos vieta marketinge. Pozicionavimas. Reklamos rūšys. Reklamos kampanija ir jos planavimas. Reklamos organizavimas. Reklamos reguliavimas. Asmeninio pardavimo reikšmė ir turinys. Asmeninio pardavimo uždaviniai. Asmeninio pardavimo procesas. Prekybos agentų darbo užmokestis ir skatinimas Pardavimo skatinimo esmė ir tikslai. Gamintojo pardavimo skatinimo veiksmai, nukreipti į galutinius vartotojus. Trumpalaikio poveikio pardavimo skatinimo veiksmai. Ilgalaikio lojalumo siekiantys pardavimo skatinimo veiksmai. Gamintojo pardavimo skatinimo veiksmai, nukreipti į prekybininkus. Prekybininkų naudojami pardavimo skatinimo veiksmai. Pardavimo skatinimo planavimas ir vertinimas. Ryšių su visuomene samprata. Tikslai ir naudojimas marketinge. Įmonei svarbios visuomenės prekės. Įmonės identitetas ir įvaizdis. Komunikavimo su pasirinktomis visuomenės grupėmis būdai. Parodos ir mugės. Kiti komunikavimo su visuomene būdai. Ryšių su visuomene organizavimas. Skaityti daugiau
Marketingas (64)Užduotis: Tekstu ir schematiškai pateikti ne mažiau kaip 3 autorių nuomonę apie marketingą, jo esmę, tikslus, uždavinius. Palyginti jas. Skaityti daugiau
Marketingas (65)Prekė. Prekės lygmenys. Prekės asortimentas. Prekės grupė. Prekių klasifikavimas. Vartojimo prekių klasifikavimas. Gamybinių prekių klasifikavimas. Asortimento plėtra. Naujos prekės kūrimo etapai. Prekės gyvavimo ciklai. Įvedimo stadijoje naudojamos marketingo strategijos. Augimo stadijoje naudojamos marketingo strategijos. Brandos stadijoje naudojamos marketingo strategijos. Prekių identifikavimo strategijos. Prekės identifikavimo samprata. Diskriminacinės kainos. Valstybės reguliavimas. Kainų strategijos. Kainų nustatymo variantai. Reklama. Asmeninis pardavimas, jo privalumai ir trūkumai. Pardavimo skatinimas. Ryšių su visuomene funkcijos. Paskirstymo kanalo formavimo priežastys. Prekių paskirstymo strategijos. Prekyba. Skaityti daugiau
Marketingas (7)Marketingo apibrėžimas. Marketingo mokslo raida. Prekybinės koncepcijos. Marketingo uždavinių grupės. Marketingo tipai ir jo aplinka. Rinkos ir marketingo tyrimai. Rinkų tipai. Marketingo vadyba. Marketingo veiklos organizavimas pagal gaminius. Skaityti daugiau
Marketingas (8)Gamybos orientacija. Socialinio-etinio marketingo orientacija. Verslo orientacijų ryšys ir skirtumai. Skaityti daugiau
Marketingas (9)Marketingas. Marketingo funkcijos. Paklausos rūšys. Marketingo sistema. Marketingo principai. Marketingo sistemos principas. Verslo orientacijos. Marketingo kompleksinė visuma. Marketingo aplinka. Esminis mikro ir makro aplinkų skiriamasis bruožas. Pirkėjai. Pardavimų pagalbininkai. Pardavimo tarpininkai. Tiekėjai. Konkurentai. Rinkos struktūros tipai. Rinka. Rinkos segmentavimas. Įmonės prekių paklausa. Rinkos dalis. Tikslinės rinkos parinkimas. Pozicionavimas. Skaityti daugiau
Marketingas biure. Klientų požiūris į biuro darbo organizavimą: UAB "Ežerėlio durpės"Įvadas. UAB "Ežerėlio durpės" valdymo struktūra. UAB "Ežerėlio durpės" marketingo veikla. UAB "Ežerėlio durpės" rinkos analizė. UAB "Ežerėlio durpės" asortimentas. UAB "Ežerėlio durpės" kainodara. UAB "Ežerėlio durpės" paskirstymo kanalai. UAB "Ežerėlio durpės" rėmimo priemonės. UAB "Ežerėlio durpės" konkurentai. Tyrimo metodo parinkimas. Tyrimo metodo parengimas. Anketos rezultatai. Išvados. Priedas (anketa). Skaityti daugiau
Marketingas įmonėjeĮvadas. Marketingo samprata. Rinkos analizė. Rinkos galimybių analizė. Rinkos pasirinkimas. Marketingo rinkinys. Produkto politika. Kainos politika. Prekių paskirstymas. Rėmimas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingas ir tyrimaiMarketingo tyrimų tikslai ir sritys. Tyrimų sritis. Tyrimų turinys. Marketingo tyrimų reikšmė sprendimų procesui. Marketingo tyrimų reikšmė vadybai. Kaip marketingo tyrimai padeda gerinti sprendimus? Situacijos analizė. Vartojimo prekių gamintojų situacijos analizės struktūra. Strategijos parengimas . Marketingo programos parengimas. Marketingo įgyvendinimas. Sėkmingų marketingo tyrimų savybės. Tarptautinio marketingo tyrimų esmė ir turinys. Tarptautinio marketingo tyrimų ypatumai. Tarptautinių marketingo tyrimų klasifikavimas. Marketingo tyrimų raida. Marketingo teorijos ir praktikos genezė. Marketingo tyrimų raidos etapai. Marketingo taikymo problemos Lietuvoje. Marketingo tyrimų prielaidos. Marketingo tyrimas tarptautinėje aplinkoje. Strateginių sprendimų informacija. Taktinių sprendimų informacija. Marketingo tarptautinių taktinių sprendimų priėmimui reikalingos informacijos marketingo tyrimai. Skaityti daugiau
Marketingas ir verslo orientacijos1 užduotis. Pateikti 4-5 autorių požiūrį į mokslinio termino "orientacijos" ("vadybos koncepcijos") sampratą. 2 užduotis. Pateikti 3 – 4 autorių nuomonę apie galimas orientacijų (rinkodaros/ vadybos koncepcijų) rūšis: nurodyti kriterijus (pagal ką klasifikuojama) ir trumpai apibūdinti kokios rūšys (naudoti grafines priemones ir pavyzdžius iš Lietuvos ir užsienio praktikos). Gamybos koncepcija. Prekės koncepcija. Pardavimo koncepcija. Marketingo koncepcija. Socialinio – etinio marketingo koncepcija. Skaityti daugiau
Marketingas ir verslo orientacijos (2)1 užduotis. Pateikti 4-5 autorių požiūrį į mokslinio termino "orientacijos" ("vadybos koncepcijos") sampratą. 2 užduotis. Pateikti 3 – 4 autorių nuomonę apie galimas orientacijų rūšis: nurodyti kriterijus ir trumpai apibūdinti kokios rūšys. Marketingo koncepcija pagal S. Dibb, L. Simkin, Williams M.Pride, O. C. Ferell. 3 užduotis. Schemiškai pateikti 2 autorių lyginamąjį požiūrį į vieną verslo/rinkodaros orientacijos rūšį. Skaityti daugiau
Marketingas ir verslo orientacijos (3)Pateikti 3-4 autorių požiūrį į verslo orientacijos sampratą ir į rinkos orientaciją. Pateikti požiūrių analizę ir savo apibrėžimus. Pateikti 3 autorių nuomonę apie verslo orientacijų rūšis: nurodyti kriterijus (pagal ką klasifikuojama) ir trumpai apibūdinti kokios rūšys (naudoti grafines/schemines priemones ir pavyzdžius iš Lietuvos ir užsienio praktikos). Gamybos koncepcija. Prekės koncepcija. Pardavimo koncepcija. Marketingo koncepcija. Socialinio – etinio marketingo koncepcija. Prekės koncepcija. Skaityti daugiau
......