Šperos.lt > Rinkodara > Rinkodaros konspektai
Rinkodaros konspektai

(80 darbai)

Marketingas (30)Marketingo pagrindinės sąvokos. Pagrindinė idėja. Reikmė. Poreikis. Paklausa. Prekė. Mainai. Sandoris. Rinka. Rinkos funkcijos (ekonominės). Marketingo veiklos pagrindas. Marketingo valdymas. Koks turi būti marketingo tikslas? Marketingo proceso valdymas. Marketingo kontrolės sistema. Marketingo valdymo procesai ir įmonę supanti aplinka. Marketingo informacijos sistemos. Marketingo tyrimų organizavimas. Marketingo strategija, planavimas ir kontrolė. Etapai. Marketingo veiklos kontrolė. Komunikacijų su užsakovais ir vartotojais strategija. Apie prekės gyvavimo ciklą. Prekių klasifikacija. Statybinė produkcija kaip prekė. Gamintojų ir statybos rinka ir vartotojų elgesio ypatybės. Marketingo sistema ir statybinės rinkos aplinka. Kontaktinės auditorijos. Įmonė. Makroaplinka. Rėmimo strategija. Kapitalinės statybos objektų marketingo ypatumai. Skaityti daugiau
Marketingas (31)Marketingas. Marketingo uždaviniai ir funkcijos. Uždaviniai. Funkcijos. Marketingo koncepcijos. Marketingo tipai. Marketingo aplinka. Marketingo uždaviniai ir funkcijos. Marketingo koncepcijos. Marketingo tipai. Marketingo programos sudarymo etapai. Marketingo aplinka. Konkurencinės situacijos. Kainos nustatymo etapai. Kainos nustatymo tikslai. Kaštai. Prekė. Prekių pripažinimo procesas. Prekės įsigijimo stadijos. Asortimento tobulinimo kryptys. Naujų prekių kūrimas. Prekės identifikavimas. Veiksmai įtakojantys kainų nustatymą. Paskirstymas (pateikimas). Mažmeninė prekyba. Prekyba. Didmeninė prekyba. Rėmimas. Komunikacija kaip procesas. Reklama. Pardavimų skatinimas. Ryšiai su visuomene. Rinka. Vartojimo prekių rinka. Gamybinės paskirties prekių rinka. Prekybininkų – tarpininkų rinka. Valstybinė rinka. Vartotojų rinka. Vartotojo elgesio tyrimas rinkoje. Vartotojo elgesys rinkoje. Skaityti daugiau
Marketingas (33)Įvadas. Marketingo istorija. Veiksniai sąlygoję marketingo atsiradimą. Marketingo sąvoka. Marketingo koncepcijos. Marketingo valdymas. Marketingo procesas. Marketingo informacijos sistemos. Marketingo tyrimų organizavimas. Marketingo strategija. Reklama. Marketingo veiklos kontrolė. Skaityti daugiau
Marketingas (34)Įvadas. Marketingo apibrėžimas. Marketingo struktūra. Marketingo tipai. Marketingo kompleksas ir jo aplinka. Marketingo komplekso samprata. Marketingo komplekso aplinka. Politinė – teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Konkurencinė aplinka. Technologinė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Marketingo planavimas. Marketingo planavimo esmė. Marketingo strategija. Marketingo strategijos parengimas. Pardavimų prognozavimas. Marketingo planas. Marketingo tyrimas. Marketingo tyrimo samprata. Pirminių duomenų rinkimas. Marketingo informacijos sistema. Marketingo tyrimo kryptys. Skaityti daugiau
Marketingas (43)Marketingo samprata. Marketingo ir gamybos santykis. Marketingo principai ir sistema. Verslo orientacijos samprata. Gamybos, prekės, pardavimo, marketingo orientacija. Marketingo tyrimo proceso etapai. Marketingo komplekso samprata. Marketingo aplinkos samprata. Makro ir mikro aplinka. Marketingo informacijos samprata ir reikšmė versle. Prekių klasifikavimas. Klasifikuojamos pagal jų apčiuopiamumą, pirkimą, vartojimą ir naudojimą. Pirminių duomenų rinkimo metodai. Imties atrankos samprata. Rinkos samprata. Tikslinės rinkos parinkimas. Rinkos segmentavimas. Vartotojų elgsenos samprata. Išoriniai ir vidiniai vartotojų elgsenos veiksniai. Vartojimo prekių pirkimo procesas. Prekė. Naujos prekės kūrimo procesas. Prekės identifikavimo samprata. Prekių identifikavimo strategijos. Prekių įpakavimo sprendimai. Pakuotė ir jos funkcijos. Kainos samprata ir reikšmė. Kainodaros tikslai. Rinkos poveikis kainai. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Kaštų poveikis kainai. Kaštų rūšys. Kainų nustatymo metodai. Galutinis kainos nustatymas. Kainų strategijos. Paskirstymas kaip ūkinė veikla ir marketingo komplekso elementas. Paskirstymo kanalo samprata, sukūrimas. Įmonės marketingo mikro aplinka. Komunikacijos proceso samprata. Komunikacinis procesas marketinge. Reklamos vieta marketinge. Reklamos rūšys. Reklamos kompanija ir jos planavimas. Reklamos žinutės paruošimas. Asmeninio pardavimo reikšmė, uždaviniai. Asmeninio pardavimo procesas, organizavimas. Reklamos reguliavimas. Pardavimų skatinimo esmė ir tikslai. Ryšių su visuomene samprata, tikslai ir naudojimas marketinge. Marketingo valdymas. Marketingo padalinys įmonėje. Komunikavimo su pasirinktomis visuomenės grupėmis būdai. Paslaugų marketingo ypatumai. Skaityti daugiau
Marketingas (45)Makromarketingas. Mikromarketingas. Sisteminis požiūris. Svajonė. Noras. Poreikis. Reikmė. Poreikių hierarchija. Paklausa. Mainai. Vertybė. Sandoris. Barteris. Natūriniai mainai. Prekė. Gaminys. Derybos. Derybų zona. Gamyba. Naudingumas. Marketingo uždaviniai. Marketingo funkcijos. Marketingo sistema. Marketingo sistemos proceso etapai. Marketingo teorinis pagrindas. Marketingo ryšys su kitais mokslais. Kultūros sudėtis ir raida. Verslo orientacija. Verslo koncepcija Gamybos organizacija. Prekės organizacija. Prekės kokybė. Schema. Marketingo kompleksas. Marketingo aplinka. Makroaplinka. Makroaplinkos elementai. Mikroaplinka. Ekonominė aplinka. Ekonominę aplinką apibūdinantys rodikliai. Pagrindinės kultūros vertybės. Politinė teisinė aplinka. Pirkėjas. Pirkėjų grupės. Pardavimo tarpininkai. Pardavimo pagalbininkai. Tiekėjai. Konkurentai. Marketingo duomenys. Diagnozė. Planavimas. Kontrolė. Marketingo tyrimų samprata. Imties atranka. Matavimai marketingo tyrimuose. Marketingo tyrimų proceso etapai. Marketingo tyrimo rezultatus veikiančios aplinkybės. Rinkos samprata. Rinkos tipai. Vartotojo elgsena. Kultūra. Visuomenės klasė. Įtakos grupė. Šeima. Suvokimas. Patirtis. Nuomonė. Prekė ir jos savybės. Bendras prekės apibūdinimas. Prekė. Prekės vienetas. Pirminė prekė. Prekės kaina. Kokybė. Mainomoji vertė. Paslauga. Prekių asortimentas. Diversifikavimas. Pardavimų politika. Prekių klasifikacija. Įrenginiai. Žaliavos ir medžiagos. Paslaugos ir jų savybės. Naujų prekių kūrimas. Prekių gyvavimo. Kainodaros pagrindai. Kainodaros tikslai. Rinkos poveikis kainai. Kaštų poveikis kainai. Kainos nustatymo metodai. Galutinės kainos nustatymas. Kainų strategija. Paskirstymas. Paskirstymo kanalai. Marketingo logistika. Marketingo logistikos samprata. Prekyba. Kilnojamoji prekyba. Mažmeninės prekybos įmonių marketingas. Komunikacijos procesas marketinge. Rėmimas. Reklama. Reklamos funkcijos. Reklamos rūšys. Reklamos žinutės kūrimas. Reklamos nešiklių parinkimas. Reklamos poveikio įvertinimas. Reklamos organizavimas. Asmeninis pardavimas. Asmeninio pardavimo uždaviniai. Ryšiai su visuomene. Marketingo strateginis planavimas. Demarketingas. Marketingo valdymas, strateginis ir taktinis jo lygiai. Paslaugų marketingas. Pasiūlos reguliavimas. Prekes lydinčios paslaugos. Skaityti daugiau
Marketingas (48)Prekės kaina, jos reikšmė ir diferencijavimas. Pagrindiniai kainodaros tikslai. Rinkos poveikis kainai. Paklausa ir pasiūla, jų elastingumas. Pastovieji ir kintamieji kaštai, jų poveikis kainai. Kainų nustatymo metodai, jų ypatumai. Kainų nuolaidos, pagrindinės rūšys. Kainų nustatymo variantai. Kainų strategijos, jų ypatumai ir naudojimo atvejai. Prekių paskirstymas, jo reikšmė ir būtinumas. Paskirstymo kanalai. Marketingo logistika. Prekybos samprata, jos sritys ir rūšys. Prekyba, jos veiklos sritys ir rūšys. Mažmeninės prekybos įmonių rūšys ir tipai. Mažmeninės prekybos įmonių marketingas. Didmeninės prekybos įmonės, jų rūšys ir ypatumai. Komunikacinis procesas, jo sudėtis ir reikšmė. Komunikacinis procesas marketinge. Rėmimo strategijos ir jų ypatumai. Reklama, jos reikšmė ir pagrindinės funkcijos. Pagrindiniai reklamos poveikio elementai ir pakopos. Pozicionavimas. Reklamos rūšys ir jų ypatumai. Reklamos kompanija ir jos planavimas, reklamos organizavimas ir reguliavimas. Asmeninis pardavimas, jo reikšmė, privalumai ir trūkumai. Asmeninio pardavimo proceso etapai ir uždaviniai. Prekybos agentų darbo užmokestis ir jo išraiškos formos. Pardavimo skatinimas, jo esmė ir uždaviniai. Gamintojų pardavimo skatinimo veiksmai ir priemonės. Prekybininkų pardavimo skatinimo priemonės pirkėjams paskatinti. Ryšiai su visuomene, jų organizavimo tikslai ir reikšmė. Įmonės identitetas ir jo išraiškos formos. Komunikavimo su visuomene būdai: populiarinimas, parama, parodos ir mugės ir kita. Marketingo strateginis planavimas ir jo nuoseklumas. Bendrosios marketingo strategijos ir ypatumai. Marketingo valdymas, strateginis ir taktinis jo lygiai. Marketingo padalinys įmonėje, tipinės jo organizacinės struktūros formos. Paslaugos, jų esmė, savybės ir klasifikavimas. Paslaugų marketingas, jo ypatumai ir pagrindinės strategijos. Prekės lydinčios paslaugos, jų reikšmė. Tarptautinis marketingas, jo uždaviniai bei ypatumai. Skaityti daugiau
Marketingas (49)Marketingo principai ir jų panaudojimas. 1990 metų marketingo principai. Europos marketingo strategija prieš pasaulinį marketingą. Euro-sritys. Būdingosios socialinės grupės. Namų ūkio mažėjimas. Rinkų globalizacija. Bendroji Europos marketingo strategija. Produkto politika Europoje. Europos rinkų kainodara. Reklamos ir platinimo politika Europoje. Vieningos Europos rinkos marketingo planas. I etapas: šalies struktūra. II etapas: kompanijos struktūra. III etapas: Europos Sąjungos (ES) ir regioninės teisės analizė. IV etapas: produkto struktūra. V etapas: įvedimas. Skaityti daugiau
Marketingas (5)Marketingo samprata: Marketingas - verslo samprata, Apibrėžimas, Marketingo evoliucija, Marketingo atmainos, apibendrinimas. Marketingo kompleksas ir jo aplinka: Marketingo kompleksas, Marketingo aplinka, Mikroaplinka, Makroaplinka, Politinė - teisinė aplinka, Ekonominė aplinka, Demografinė - kultūrinė aplinka, Technologinė aplinka, Konkurencinė aplinka. Rinka ir rinkos tyrimas: Rinkos ir jų klasifikavimas, Rinkos segmentavimas, Vartotojo elgesį lemiantys faktoriai, Tarpasmeniniai faktoriai, Asmeniniai faktoriai, Gamybinės paskirties prekių vartotojų elgesys, Rinkos tyrimas, Paklausos tyrimas, Vartotojų elgesio tyrimo kryptys, Konkurencijos tyrimas. Prekių klasifikavimas, prekės gyvavimo ciklas, naujų prekių kūrimas, prekės identifikavimas ir įpakavimas: Prekės samprata, Prekių klasifikavimas, Prekės gyvavimo ciklas, Prekės pripažinimo procesas, Prekių asortimentas, Konkurentabilumas, Naujų prekių kūrimas, Prekių gamybos nutraukimas, Prekės identifikavimas, Prekės įpakavimas. Kaina: Kainos samprata, Kaštų poveikis kainai, Rinkos poveikis kainai, Naudingumo vartotojui poveikis kainai, Konkurencijos poveikis kainai, Normatyvinių aktų poveikis kainai, Marketingo strategijos poveikis kainai, Rizikos laipsnio poveikis kainai, Kainos reguliavimo tikslai, Produktų kainų nustatymo metodai, Kainų strategijos. Prekių paskirstymas: Prekių paskirstymo kanalai, Didmeninė prekyba, Mažmeninė prekyba, Marketingo logistika, Kanalų valdymas. Rėmimas: Rėmimo samprata, Pardavimų rėmimas, Reklama, Populiarinimas, Asmeniškas pardavimas. Marketingo planavimas ir valdymas: Marketingo planavimo esmė, Marketingo strategijos parengimas, Pardavimų organizavimas, Taktikos pagrindimas, Marketingo planas, Marketingo kontrolė ir analizė. Skaityti daugiau
Marketingas (50)Marketingo aplinka. Marketingo aplinkos samprata. Marketingo kompleksas. Makroaplinka. Mikroaplinka. Įmonės marketingo makroaplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. kultūros fenomenai ir jų raidos tendencijos. Pagrindinės kultūros vertybės. Politinė ir teisinė aplinka. Politikos ir teisės įtaka marketingui. Firmos vardas. Mokslinė ir technologinė aplinka. Tendencijos. Gamtinė aplinka. Įmonės marketingo mikroaplinka. Įmonės poveikio mikroaplinkai kryptys ir būdai. Pirkėjas. Pardavimo tarpininkai. Pardavimo pagalbininkai. Tiekėjai. Konkurentai. Visuotinė konkurencija. Vertikalioji konkurencija. Horizontalioji konkurencija. Konkurencinių situacijų pagrindinės ypatybės įvairiose rinkose. Konkurencijos analizė. Skaityti daugiau
Marketingas (51)Rinkodaros samprata. Rinkodaros samprata ir jos reikšmė. Rinkodaros orientacijos (koncepcijos), jų rūšys ir skirtumai. Rinkodaros tikslai, uždaviniai ir funkcijos. Marketingo aplinka. Marketingo aplinkos samprata, jos sandara. Įmonės mikroaplinka, jos elementai. Ekonominė aplinka, ją apibūdinantys rodikliai. Politinė – teisinė aplinka. Politikos ir teisės ryšys. Socialinė – kultūrinė aplinka. Demografiniai rodikliai. Mokslinė – techninė aplinka. Mokslinės – techninės aplinkos veiklos. Gamtos aplinka. Marketingo informacija ir tyrimai. Duomenys ir informacija. Informacijos reikšmė marketinge. Marketingo tyrimai, tyrimų etapai. Marketingo tyrimų metodai. Rinka. Marketingo rinką galima klasifikuoti. Rinkos parametrai. Segmentavimas pagal vidinius (elgesio) kriterijus. Vartojimo prekių rinka. Gamybinės paskirties prekių rinka. Geografinis kriterijus. Demografinis kriterijus. Psichologinis kriterijus. Segmentavimas pagal vidinius (elgesio) požymius. Gamybinės paskirties prekių rinkos segmentavimas. Vartotojo elgsena. Prekė. Skaityti daugiau
Marketingas (55)Marketingo samprata. Kas yra marketingas? Mainai ir sandoriai. Marketingo principai. Marketingo tikslas, funkcijos ir strategija. Marketingo vadybos koncepcijos. Marketingo tipai. Marketingo kompleksas ir jo aplinka. Marketingo komplekso samprata. Marketingo komplekso aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Politinė – teisinė aplinka. Mokslinė – technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Mikroaplinka. Marketingo informacija ir tyrimai. Informacijos samprata. Marketingo tyrimų samprata. Marketingo tyrimų rūšys. Marketingo tyrimų metodai. Marketingo tyrimų proceso etapai. Marketingo informacijos sistema. Rinka. Rinkos ir jų segmentavimas. Rinkos samprata. Rinkos segmentavimas. Tikslinės rinkos pasirinkimas. Vartotojo elgsena. Vartotojo elgsenos samprata. Išoriniai vartotojo elgsenos veiksniai. Vidiniai vartotojo elgsenos veiksniai. Vartojimo ir gamybinės paskirties prekių pirkimo procesas. Prekė. Prekės samprata. Prekių asortimentas. Prekių klasifikavimas. Prekės gyvavimo ciklas. Prekės gyvavimo ciklo stadijose naudojamos marketingo strategijos. Naujų prekių kūrimas. Prekės identifikavimo samprata. Prekės identifikavimo strategijos. Prekės įpakavimas. Kaina. Kainos samprata ir reikšmė. Kainodaros tikslai. Rinkos poveikis kainai. Kaštų poveikis kainai. Kainos nustatymo metodai. Galutinės kainos nustatymas. Kainų strategijos. Paskirstymas. Paskirstymo esmė. Paskirstymo kanalai. Marketingo logistika. Prekyba. Prekybos samprata, jos sritys ir rūšys. Mažmeninės prekybos įmonių rūšys ir tipai. Mažmeninės prekybos įmonių marketingas. Didmeninės prekybos įmonių rūšys. Rėmimas. Komunikacinis procesas marketinge. Rėmimo strategijos. Asmeninio pardavimo reikšmė ir turinys. Asmeninio pardavimo uždaviniai ir procesas. Pardavimo skatinimas (rėmimas). Populiarinimas. Reklamos vieta marketinge. Pozicionavimas. Reklamos rūšys. Reklamos strategija. Reklamos kampanija ir jos planavimas. Reklamos organizavimas. Marketingo strateginis planavimas ir valdymas. Marketingo planavimo svarba. Strateginis planavimas. Marketingo planas. Marketingo padalinys įmonėje. Kontrolės tikslai ir turinys. Paslaugų marketingas. Paslaugų esme, savybės ir klasifikacija. Paslaugų savybės. Paslaugų klasifikacija. Paslaugų marketingo kompleksas. Paslaugų ir prekių marketingo skirtumai. Paslaugų marketingo ypatumai. Paslaugų įmonių marketingo strategijos. Prekės lydinčios paslaugas. Tarptautinis marketingas. Tarptautinio marketingo turinys ir reikšmė. Tarptautinio marketingo uždaviniai. Užsienio rinkų užvaldymas. Tarptautinio marketingo etapai. Papročiai ir etika tarptautiniame marketinge. Tarptautinio marketingo tyrimai. Kainų nustatymas tarptautiniame marketinge. Skaityti daugiau
Marketingas (57)Rinkos samprata ir rinkų tipai. Segmentavimas pagal geografinius, demografinius, psichografinius ir elgesio kriterijus. Geodemografinis segmentavimas. Prekių klasifikavimas marketinge. Prekės gyvavimo ciklas ir marketingo veiksmai kiekviename iš etapų. Kainos nustatymo metodai, orientuoti į kaštus ir orientuoti į paklausą. Paskirstymo kanalo ilgis bei paskirstymo strategijos. Pardavimo skatinimo tikslai ir metodai. Respondentų atranka. Atrankos nuoseklumas. Atrankos metodų klasifikavimas. Neatsitiktiniai ir atsitiktiniai atrankos metodai, jų trumpas apibūdinimas. Respondentų atranka: nestatistiniai metodai ir statistinės formulės. Skalių tipai ir jų naudojimas vertinant nuomones marketingo tyrimuose. Skalių tipai. Nuomonių vertinimo skalės. Nuomonių vertinimo metodai. Apklausos metodai, jų privalumai ir trūkumai. Apklausos metodų pasirinkimas ir derinimas. Stebėjimas ir jo metodų klasifikavimas. Stebėjimo privalumai ir trūkumai. Verslo orientacijos, jų apibūdinimas bei pritaikymo problematika. Organizacinių vartotojų tipai; organizacinių ir individualių vartotojų skirtumai. Prekės identifikavimo ir prekinių ženklų strategijos, trumpas jų apibūdinimas. Reklamos klasifikavimas, trumpai apibūdinant kiekvieną kategoriją; reklamos funkcijos. Įėjimo į užsienio rinką būdai; standartizavimo bei adaptavimo strategijų taikymo ypatumai. Skaityti daugiau
Marketingas (59)Marketingo prigimtis, turinys ir sudėtis. Marketingas ir kitos verslo koncepcijos. Marketingo aplinka. Marketingo informacija ir tyrimai. Rinkos ir jų segmentavimas. Prekės turinys, elementai ir klasifikacija. Naujų prekių kūrimas ir prekės gyvavimo ciklas. Prekių identifikavimas ir įpakavimas. Kainodaros pagrindai. Kainų nustatymo metodai ir strategijos. Paskirstymo kanalai ir marketingo logistika. Prekyba. Komunikacinis procesas marketinge. Reklama. Asmeninis pardavimas. Pardavimo skatinimas. Ryšiai su visuomene. Marketingo strateginis planavimas. Marketingo valdymas. Paslaugų marketingas. Tarptautinis marketingas. Aplinkos pažinimas – svarbiausias tarptautinio marketingo uždavinys. Veiklos užsienio rinkoje būdai. Tarptautinio marketingo etapai. Skaityti daugiau
Marketingas (6)Marketingo esmė. Ką jis duoda? Marketingo apibrėžimai. Į kokius principinius klausimus atsako marketingas? Su kokias mokslais susijęs marketingas? Marketingo naudojimo sferos. Marketingo atsiradimas ir evoliucija. Kokie pagrindiniai veiksniai sąlygojo marketingo atsiradimą? Marketingo tarptautinės organizacijos. Marketingo koncepcijos, uždaviniai, funkcijos, tipai. Marketingo komplekso samprata. Skaityti daugiau
Marketingas (61)Pagrindinės marketingo sąvokos ir apibrėžimai. Marketingo esmė. Marketingo santykis su kitomis disciplinomis. Marketingo evoliucija. Reikmė, poreikis. Paklausa ir jos rūšys. Mainai, sandoris. Rinka. Pardavėjo ir pirkėjo rinka. Marketingas-pagrindiniai apibrėžimai, jų klasifikavimas. Marketingo subjektai ir funkcionavimo aplinka. Marketingo funkciją vykdantys subjektai. Paskirstymo kanalo nuo gamintojo iki vartotojo pasirinkimas. Supaprastinta prekių platinimo kanalų diagrama. Marketingo funkcionavimo aplinka. Firmos mikro ir makroaplinka. Kontroliuojami ir nekontroliuojami marketingo veiksniai. Marketingo strategija. Strateginio planavimo apibūdinimas. Verslo strategijos etapai. Valdymas uždavinių sprendimo metodu. Intensyvaus, integracinio, diversifikacinio augimo strategija. Organizavimo strategijų ir tikslų nustatymas. Marketingo strategijos rengimo etapai: formavimas ir diegimas. Įmonės klestėjimą lemiantys veiksniai. Daugiapakopė tikslų sistema. Marketingo modelio struktūra. Marketingo tyrimai – pagrindas strategijai sukurti. Rinkos strategijos formavimas. Idėjų atrinkimas. Realizacijos apimčių išplėtimo strateginiai variantai. Marketingo strategijos vystymosi rekomendacijos. Rinkos tyrimas. Įmonės ir rinkos tarpusavio ryšys. Rinkos pasirinkimas. Marketingo tyrimų rūšys. Vartotojų tyrimas ir jų apibūdinimas: kultūriniai, socialiniai, asmeniniai, psichologiniai veiksniai. Potencialių rinkų pasirinkimas. Įmonės strateginių galimybių aplyginimas ir pasirinkimas. Asortimento tyrimas. Rinkos segmentavimo analizė. Skirtingi požiūriai į tikslines rinkas. Marketingo planavimas. Nepertraukiamas rinkos planavimo procesas. Įmonės veiklos programa, augimo strategijų variantai. Augimo strategijų variantai. Planavimas ir atsakomybė įmonėje. Marketingo informacinės sistemos panaudojimas strateginiam planavimui. Strateginio planavimo proceso nuoseklumas. Strateginio planavimo procesas. Strateginis planavimas firmoje. Strateginio marketingo plano ir metinio marketingo plano sudėtis. Marketingo plano apibūdinimas. Marketingo biudžeto rengimo būdai. Marketingo organizavimo formos. Pagrindinių valdymo funkcijų apibūdinimas. Marketingo ir gamybos tarpusavio požiūrių palyginimas. Linijinis ir funkcinis marketingo organizavimo principai. Struktūros, orientuotos į prekes ir rinkas. Tradicinių marketingo organizavimo formų apibūdinimas pagal SWOT metodiką. Programinės tikslinės marketingo organizavimo formos. Marketingo valdymo sistema. Išorės aplinkos poveikis marketingo valdymo sistemai. Operacijų ir marketingo analizės bei planavimo procesų ypatybės bei jų vienovė. Pagrindinių marketingo valdymo sistemos posistemių apibūdinimas. Marketingo informacijos, analizės ir planavimo bei valdymo operacijų sistema. Marketingo informacijos sistema. Marketingo analizės ir planavimo sistema. Marketingo valdymo operacijų sistema. Informacijos rinkimo ir apdorojimo sistema. Marketingo informacijos panaudojimo galimybės. Kodėl svarbu rinkti informaciją? Kainodara ir prekių gyvavimo ciklas. Kaina ir vartotojų poreikiai. Kainų strategijos nustatymas. Produkcijos gyvavimo ciklo stadijų apibūdinimas. Tradicinių prekių gyvavimo ciklo apibūdinimas. Naujų prekių plitimas. Prekės realizacijos ciklų rūšys. Reklama ir rėmimas. Pardavimų rėmimas ir jo programa. Pardavimų planavimas ir prognozavimas. Asmeninio pardavimo organizavimas. Rėmimo strategijos. Reklama ir jos programos rengimas. Reklamos plano sudarymas. Reklamos tikslų rūšys. Rėmimo komplekso elementai. Rėmimo biudžeto rengimas. Išlaidų reklamai apibūdinimas. Vartotojų elgsena. Vartotojų elgsenos samprata. Aplinkos veiksnių įtaka vartotojų elgsenai. Vartotojo asmeniniai veiksniai ir jų įtaka elgsenai. Vartotojų motyvacija. Vartojimo prekių pirkimo procesas ir etapai. Vartotojų elgsena verslo rinkose. Organizacijų pirkimo sprendimų priėmimo procesas ir jį įtakojantys veiksniai. Skaityti daugiau
Marketingas (62)Įvadas. Marketingo prigimtis ir turinys. Marketingo principai ir sistema. Marketingas ir kitos verslo koncepcijos. Marketingo komplekso elementai ir marketingo aplinka. Verslo pritaikymas marketingo aplinkai. Verslo įmonės tikslinės rinkos nustatymas. Rinkos segmentų parinkimas. Marketingo komplekso elementas "prekė". Asortimento formavimas. Marketingo komplekso elementas "kaina". Verslo įmonės kainų politika. Marketingo komplekso elementas "paskirstymas". Paskirstymo kanalų parinkimas. Marketingo komplekso elementas rėmimas. Verslo įmonės rėmimo strategijos parinkimas. Skaityti daugiau
Marketingas (63)Prekės samprata. Prekių asortimento samprata. Prekių klasifikavimo būdai. Vartojimo prekių klasifikavimas. Gamybinės paskirties prekių klasifikavimas. Naujų prekių kūrimas. Prekės gyvavimo ciklas. Ciklo tipai. Prekės gyvavimo ciklo stadijose naudojamos marketingo strategijos. Prekės vardų strategijos. Prekių identifikavimo strategijos. Prekių įpakavimo sprendimai. Kainos samprata ir reikšmė. Kainodaros tikslai. Rinkos poveikis kainai. Kaštų poveikis kainai. Kainos nustatymo metodai. Galutinės kainos nustatymas. Kainų nustatymo variantai. Kainų strategijos. Pasiskirstymas kaip ūkinė veikla ir marketingo komplekso elementas. Paskirstymo kanalo samprata ir pasirinkimas. Paskirstymo kanalų pasirinkimo sprendimai. Prekybos samprata, jos sritys ir rūšys. Didmeninės prekybos įmonių rūšys. Komunikacinis procesas marketinge. Komunikacijos proceso samprata. Komunikacinis procesas marketinge. Rėmimo strategijos. Reklamos vieta marketinge. Pozicionavimas. Reklamos rūšys. Reklamos kampanija ir jos planavimas. Reklamos organizavimas. Reklamos reguliavimas. Asmeninio pardavimo reikšmė ir turinys. Asmeninio pardavimo uždaviniai. Asmeninio pardavimo procesas. Prekybos agentų darbo užmokestis ir skatinimas Pardavimo skatinimo esmė ir tikslai. Gamintojo pardavimo skatinimo veiksmai, nukreipti į galutinius vartotojus. Trumpalaikio poveikio pardavimo skatinimo veiksmai. Ilgalaikio lojalumo siekiantys pardavimo skatinimo veiksmai. Gamintojo pardavimo skatinimo veiksmai, nukreipti į prekybininkus. Prekybininkų naudojami pardavimo skatinimo veiksmai. Pardavimo skatinimo planavimas ir vertinimas. Ryšių su visuomene samprata. Tikslai ir naudojimas marketinge. Įmonei svarbios visuomenės prekės. Įmonės identitetas ir įvaizdis. Komunikavimo su pasirinktomis visuomenės grupėmis būdai. Parodos ir mugės. Kiti komunikavimo su visuomene būdai. Ryšių su visuomene organizavimas. Skaityti daugiau
Marketingas (7)Marketingo apibrėžimas. Marketingo mokslo raida. Prekybinės koncepcijos. Marketingo uždavinių grupės. Marketingo tipai ir jo aplinka. Rinkos ir marketingo tyrimai. Rinkų tipai. Marketingo vadyba. Marketingo veiklos organizavimas pagal gaminius. Skaityti daugiau
Marketingas (8)Gamybos orientacija. Socialinio-etinio marketingo orientacija. Verslo orientacijų ryšys ir skirtumai. Skaityti daugiau