Šperos.lt > Rinkodara
Rinkodara

(1602 darbai)

Marketingo tyrimas sveikatingumo ir sporto centre "Grand Gym"Įvadas. Situacijos analizė. Tyrimo objektas. Aplinkos analizė. Išorinė aplinka. Vidinė aplinka. Konkurentai. Konkurentai bei jų teikiamos paslaugos. Vartotojai. Problemos formulavimas. Tikslai. Hipotezių formulavimas. Tyrimo tipo ir metodo parinkimas. Tyrimo metodikos parengimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: "Dvaro" grietinės kainų stebėjimasDarbo tikslas – palyginti ir išsiaiškinti kainų kitimą stebint tą patį pasirinktą produktą dešimt savaičių penkiose vietose. Produkto aprašymas. Kainų stebėjimo lentelė. Kainų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: "Lietuvos telekomo" paslaugų kainų didėjimasĮvadas. Marketingo tyrimo tikslas yra nustatyti įmonės teikiamų paslaugų kokybės ir kainos kitimo tendencijas, kadangi vyrauja prieštaringos nuomonės apie "Lietuvos Telekomo" teikiamų paslaugų kainos ir kokybės adekvatumą. Paslaugų tyrimas. Paslaugų grupės. Paslaugų klasifikacija. Kainų fiksavimas. Vartotojų tyrimas. Vartotojų elgesio rinkoje tyrimas. Anketos sudarymas. Gautų duomenų analizė. Rinkos analizė. Rinkos paklausos įvertinimas. Rinkos pozicionavimas. Pardavimų prognozė. Konkurentų analizė. Esamų ir potencialių konkurentų išaiškinimas. Silpnų ir stipriųjų konkurentų pusių išaiškinimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (8 psl.) Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: AB "Pieno žvaigždės" produktas jogurtas JOTyrimo objekto aprašymas ir marketingo tyrimo problemos formulavimas. Šio darbo tikslas – remiantis parengta AB "Pieno žvaigždės" situacijos analize, atlikti marketingo tyrimą. Darbe buvo rengiama AB "Pieno žvaigždės" situacijos analizė bei atliekamas tyrimas jogurto (prekių grupės) atžvilgiu. AB "Pieno žvaigždės" apyvarta 2002 – 2004 m. Prekė. Vartotojai. Konkurentai. Paskirstymas. Rėmimas. Marketingo tyrimo tipo pasirinkimas. Marketingo tyrimo tikslų ir hipotezių formulavimas. duomenų rinkimo metodo ir formos parinkimas. Atrankos būdo parinkimas. Imties dydžio nustatymas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Hipotezių tikrinimas. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: AB "Žemaitijos pienas"AB "Žemaitijos pienas" marketingo tyrimas. Tyrimo tikslas: ištirti įmonės produktus ir nustatyti, kodėl jie yra brangesni. Verslo aplinkos tyrimas. Ilgo ir trumpo laikotarpio prognozės. Rinkos tyrimas. Rinkos dydis ir sudėtis. Geografinis vartotojų išsidėstymas. Pardavimo veiklos tyrimas. Pateikimas. Prekių tyrimas. SWOT analizė. Rėmimo veiklos tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: alaus darykla AB "Kalnapilis-Tauro grupė"Įvadas. Situacijos analizė. Įmonės charakteristika, pagrindiniai veiklos rodikliai. Įmonės marketingo veikla. Aplinkos veiksniai. Problemos formulavimas. Tyrimo tikslai. Hipotezių formulavimas. Tyrimų tipo ir metodo parinkimas. Tyrimo metodikos parengimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: alaus darykla UAB "Švyturys–Utenos alus"Problema, tyrimo tikslas ir uždaviniai: Ištirti reklamos efektyvumą, įvertinti konkurencines kainas, išsiaiškinti kokios priežastys lėmė mūsų produkto paklausos sumažėjimą. Tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatai ir jų interpretavimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (1). Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: alkoholio gamyba AB "Anykščių vynas"Įvadas. Situacijos analizė. Įmonės "Anykščių vynas" veikla. Aplinkos veiksniai. Vidiniai. Išoriniai. Marketingo komplekso elementai. Pagrindiniai veiklos rodikliai. Tyrimo eiga. Problemos formulavimas. Tyrimo tikslai. Hipotezių formulavimas. Tyrimo tipo ir metodo parinkimas. Tyrimo metodikos parengimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (4). Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: apdailos darbai UAB "Ervesta"Tyrimo objekto aprašymas ir marketingo tyrimo problemos formulavimas. Tyrimo objektas – UAB "Ervesta", kurios pagrindinė veiklos kryptis yra apdailos darbai. Marketingo tyrimo tipo parinkimas. Marketingo tyrimo tikslų ir hipotezių formulavimas. Duomenų rinkimo metodo ir formos parinkimas. Atrankos būdo parinkimas.Imties dydžio nustatymas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (3 psl.). Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: aromatinės cigaretėsĮvadas. Problema – aromatinės cigaretės būtų naujovė Lietuvoje ir jų galima paklausa mums yra nežinoma, todėl prieš priimant sprendimą mums reikia ištirti rinką. Anketa. Duomenų analizė. Rezultatai. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: aromatizuotos degtinės kilmės šalies svarba Lietuvos vartotojų pasirinkimuiProblemos apibrėžimas. Teorinis pagrindimas. Tyrimo pobūdžio nustatymas. Tyrimo metodas. Tyrimo imtis. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: audio, video ir buitinės technikos pardavimas UAB "Adranas"Įmonės veiklos analizė. Aplinkos analizė. Problemos formulavimas. Tyrimo tikslai. Hipotezių formulavimas. Atrankos būdo parinkimas. Imties dydžio nustatymas. Tyrimo metodikos parengimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: automobilių priežiūros paslaugosĮvadas. Darbo tikslas – apžvelgti, literatūros šaltiniuose pateiktus, marketingo tyrimų teorinius aspektus bei atlikti įmonės marketingo tyrimą. Marketingo tyrimų teoriniai aspektai. Marketingo tyrimų samprata ir reikšmė. Marketingo tyrimų kilmė. Marketingo tyrimų panaudojimas. Marketingo tyrimo reikalavimai. Marketingo tyrimo tipai. Tyrimo plano sudarymas. Antrinių duomenų rinkimas.Pirminių duomenų rinkimas. Įmonės marketingo tyrimas. Tyrimo objekto aprašymas ir marketingo tyrimo. problemos formulavimas. Tyrimo tipo parinkimas. Duomenų rinkimo metodo bei formos parinkimas. Atrankos būdo parinkimas ir imties dydžio nustatymas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Hipotezių tikrinimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (anketa). Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: cukrainėĮvadas. Tikslas. Išanalizuoti UAB "N" cukrainės siūlomų prekių asortimentą, apklausti kuo daugiau potencialių pirkėjų, sužinoti jų nuomonę apie produkcijos kokybę ir vidinį įvaizdį kavinės, įvertinti kokia galimybė yra įmonei didinti prekių apyvartą. Literatūros analizė. UAB "N". Marketingo aplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Įmonės SWOT analizė. Marketingo tyrimas. Tyrimo išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: draudimo kompanija UAB "PZU Lietuva"Įvadas. Situacijos analizė. Bendrovės "PZU Lietuva" apibūdinimas. Transporto priemonių draudimas. Įmonės užimama rinkos dalis pagal transporto civilinį privalomąjį draudimą. Įmonės marketingo veikla. Įmonės vidinė ir išorinė aplinka. Išorinė aplinka. Vidinė aplinka. Problemos formulavimas. Tyrimo tikslai. Hipotezių formulavimas. Tyrimo tipo ir metodo parinkimas. Tyrimo metodikos parinkimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: duonos rinka Alytaus apskrityjeĮvadas. Tyrimo eiga. Anketos klausimų ir atsakymų suvestinė. Anketų analizė ir apibendrinimas. Marketingo tyrimo UAB "Alytaus duona" atlikimas. Išvados. Anketa. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: ekonomiškų lempučių paklausaĮvadas. Darbo tikslas – ekonomiškų lempučių paklausos tyrimo pagalba išsiaiškinti ar šios lemputės yra paklausios vartotojų tarpe. Tyrimo metodo pagrindimas. Imties dydžio nustatymas. Prekės tyrimas. Prekės grupės. Prekių klasifikavimas. Kainodara. Vartotojų tyrimas. Vartotojo elgesio rinkoje tyrimas. Rinkos tyrimas. Rinkos paklausos įvertinimas. Rinkos pozicionavimas. Pardavimų prognozė. Konkurencinės aplinkos tyrimas. Konkurentų analizė. Konkurencinių pranašumų nustatymas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: elektronikos parduotuvių tinklas UAB "Avitelos prekyba"UAB "Avitelos prekyba" marketingo tyrimas. Darbo tikslas yra išnagrinėti įmonės makro- ir mikroaplinkas. Darbo tikslas yra atlikti savo pasirinktos organizacijos marketingo tyrimą. Šiam tikslui pasiekti yra keliami šie uždaviniai: apžvelgti verslo aplinką; padaryti rinkos tyrimą; ištirti pardavimų veiklą; išnagrinėti prekes; atlikti rėmimo veiklos tyrimą. UAB "Avitelos prekyba" rinkos segmentavimas. Išvada. UAB "Avitelos prekyba" vartotojo elgsena ir pozicionavimas. Vartotojo elgsenos tyrimas. Išvados. UAB "Avitelos prekyba" kainodara. Išvados. UAB "Avitelos prekyba" prekių/paslaugų pateikimo ir paskirstymo modelis. UAB "Avitelos prekyba" prekių/paslaugų rėmimo komplekso formavimas. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: grožio paslaugos UAB "Stileiva"Įvadas. Darbo tikslas – remiantis literatūra parengti marketingo tyrimą pagal grožio paslaugas teikiančia įmonę "Stileiva". Grožio salono "Stileiva" trumpas veiklos aprašymas. Įmonės "Stileiva" dabartinės situacijos analizė. Makroaplinka. Ekonominė situacija. Socialinė – kultūrinė aplinka. Politinė – teisinė aplinka. Mokslinė – technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Mikroaplinka. Klientai. Tiekėjai. Konkurentai. Rinka. Vartotojų elgesys. Rinkos segmentavimas. Konkurentų analizė. Konkurentų pranašumų ir trūkumų įvertinimas. Salono "Stileiva" SWOT analizė. "Stileiva" tikslai ir uždaviniai. "Stileiva" marketingo komplekso strategija. Paslauga. Klientų vyrų, jaunimo pritraukimas. Kaina. Paslaugų teikimas. Komunikacija. Reklama. Ryšiai su visuomene. Asmeninis pardavimas. Žodinės rekomendacijos. Vidinis marketingas. Sąveikos marketingas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: interneto paslaugos kokybės tyrimasĮvadas. Problema – Ar Panevėžio miesto interneto vartotojai yra patenkinti suteiktos paslaugos kokybe? Problemos išsiaiškinimas. Žvalgybinis tyrimas. Tyrimo tikslų apibrėžimas. Tyrimo reikalingumo pagrindimas. Tyrimo pobūdžio nustatymas. Tyrimo metodo parinkimas. Imčių atranka. Duomenų rinkimas. Duomenų analizavimas. Ataskaitos rašymas ir pateikimas. Įgyvendinimas. Išvados. Priedas (anketa). Skaityti daugiau
......