Šperos.lt > Rinkodara
Rinkodara

(1602 darbai)

Įmonės rinkodaros planas: vyriškų kostiumų siuvimas UAB "Dalijanas"Įvadas. Darbo tikslas yra sudaryti UAB "Dalijanas" rinkodaros veiklos planą. Įmonės rinkodaros planavimo teoriniai aspektai. Įmonės rinkodaros planavimo proceso esmė. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Metodai skirti rinkodaros planavimui. Rinkodaros tikslai. Rinkodaros strategijos. Rinkodaros strategijų įgyvendinimas, veiksmų planas ir kontrolė. UAB "Dalijanas" rinkodaros plano projektas. UAB "Dalijanas" pristatymas. UAB "Dalijanas" misija. Rinkodaros tikslai. UAB "Dalijanas" SSGG (SWOT) aplinkos analizė. UAB "Dalijanas" bendrosios rinkodaros strategijos. UAB "Dalijanas" Lietuvos rinka. UAB "Dalijanas" rinkos segmentavimas. UAB "Dalijanas" prekių pozicionavimo rinka. UAB "Dalijanas" vartotojų nuomonės rinkimas. UAB "Dalijanas" rinkodaros komplekso elementų analizė. Kainos nustatymo strategija. Prekių pateikimo strategija. Prekių rėmimo strategija. UAB "Dalijanas" reklaminis pranešimas. UAB "Dalijanas" rinkodaros rėmimo biudžetas. UAB "Dalijanas" prekių pardavimo prognozė. Išvados. Rekomendacijos. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros planavimo teoriniai aspektai: UAB "Ankeda"Įvadas. Įmonės rinkodaros planavimo teoriniai aspektai. Įmonės rinkodaros planavimo proceso esmė. Įmonės rinkodaros plano sudėtinės dalys. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Rinkos planavimo metodai. Rinkodaros tikslai. Rinkodaros strategijos. UAB "Ankeda" rinkodaros veiklos plano parengimas. UAB "Ankeda" įmonės pristatymas. UAB "Ankeda" įmonės misija. UAB "Ankeda". Įmonės rinkodaros tikslai. UAB "Ankeda" įmonės rinkodaros aplinkos. UAB "Ankeda" įmonės perspektyvų tyrimas (swot analizė). UAB "Ankeda" įmonės tikslinė rinka ir pasirinkta rinkodaros strategija. UAB "Ankeda" įmonės rinkodaros komplekso elementų analizė. UAB "Ankeda" įmonės prekių ir kainų analizė. UAB "Ankeda" įmonės prekių paskirstymo analizė. UAB "Ankeda" įmonės prekių rėmimo analizė. UAB "Ankeda" įmonės rinkodaros biudžetas. UAB "Ankeda" įmonės prekių pardavimo prognozė. Išvados. Priedai (2 psl.). Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros strateginis planas: nekilnojamojo turto bendrovė "Ober-hause"Įvadas. "Ober-hause" misija, vizija ir marketingo tikslai. Misija. Vizija. Marketingo tikslai. Įmonės situacijos analizė. Įmonės charakteristika. Išorinės aplinkos auditas. Vidinis auditas. Rinkos analizė. Įmonės tikslinės rinkos analizė. Įmonės marketingo komplekso elementų analizė. SWOT analizė. Verslo portfelis. Įmonės marketingo strategijos. Strategija pagal rinkodaros komplekso elementus. Konkuravimo strategija. Strategija pagal tikslinę rinką. Strategija pagal pozicionavimą. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros tyrimas: UAB "Kooperacijos aruodai"Anotacija. Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti įmonės verslo aplinką, atlikti vartotojų nuomonės tyrimą ir parengti rinkodaros planą. Rinkodaros aplinkos elementai. Rinkos tyrimas, jos parametrai bei perspektyvų analizė. Tikslinės rinkos segmentavimas bei galimos rinkodaros strategijos. Rinkodaros komplekso elementai, jų naudojamos strategijos. Rinkodaros plano dalys. Pardavimų prognozavimas. UAB "Kooperacijos aruodai" rinkodaros plano parengimas. Įmonės veikla. Įmonės misija. Įmonės vizija. Įmonės tikslai. Verslo aplinkos analizė. Stiprybių, silpnybių, galimybių, grėsmių analizė (SSGG). Vartotojų nuomonės tyrimas. Rinkodaros komplekso pritaikymas tikslinei rinkai. Išvados. Priedai (15 psl.) Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros veiklos įvertinimas: UAB "MBR parduotuvių ir restoranų įranga"Įvadas. UAB "MBR parduotuvių ir restoranų įranga" verslo orientacija. Įmonės situacijos analizė. Įmonės vieta, asortimentas. Įmonės rėmimo politika. Pagrindiniai prekių tiekėjai. Įmonės rinkodaros strategija. Įmonės perspektyvų tyrimas ir vertinimas. Įmonėje atliekami rinkos tyrimai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros veiklos, strategijos ataskaita: UAB "Vesida"Įvadas. Asortimentas. Kainodara. Aptarnavimas. Rėmimas. Skaityti daugiau
Įmonės rinkos analizė: AB "Kalnapilis"Įvadas. AB "Kalnapilis" paskirtis ir veiklos kryptys. AB "Kalnapilis" valdymas. Visuotinis akcininkų susirinkimas. Jo teisės. Valdyba. Jos funkcijos ir pareigos. Administracija. AB "Kalnapilis" pagrindiniai techniniai - ekonominiai rodikliai. AB "Kalnapilio" kelias į sėkmę. Lietuvos alaus rinkos išsidėstymas 1995 – 2001 metais. Rinkodara. "Kalnapilyje" gaminamo alaus rūšys ir gamybos ypatumai. Rinkos tyrimo metodai. Rinkos egzistavimo sąlygos. Rinkos tyrimų klasifikavimas ir formos. Rinkos analizės metodai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės rinkos tyrimas: UAB "Alaista"Įvadas. Rinkos tyrimas. Įmonės bendra charakteristika. Padalinio vadovo pareiginiai nuostatai. UAB "Alaista" produkcijos asortimentas. Išorinių veiksnių poveikis įmonės veiklai. Vidinių veiksnių poveikis įmonės veiklai. Produkcijos kainos analizė. Produkcijos pateikimas. Produkcijos rėmimas. Konkurentai. SWOT analizė. Išvados. Reziume. Skaityti daugiau
Įmonės strateginis planas: APB "Apranga"Įvadas. APB "Apranga" misija. Strateginiai tikslai. APB "Apranga" tinklo apyvarta ir pardavimai. APB "Apranga" plėtra. Strateginis auditas. Makroaplinkos įvertinimas. Rinkodaros komplekso įvertinimas. Konkurentinės aplinkos įvertinimas. SWOT analizė. Tikslai. Strategija. Plėtros strategija. Tikslinės rinkos strategija. Strategijos pagal rinkodaros komplekso elementus. Pozicionavimo strategija. Konkuravimo strategija. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės strateginis valdymasĮvadas. Marketingo strategija (teorija). Kainų politika. Įmonės makroaplinka. Įmonės mikroaplinka. Marketingo tikslo suformavimas. Marketingo tikslinės rinkos. Marketingo programa ir jos pagrindimas. Marketingo plano struktūros pagrindimas. Skaityti daugiau
Įmonės teikiamų paslaugų analizė: UAB "Alytaus kabelinė televizija"Teikiamos paslaugos aktualumas šiandieninėje rinkoje. Rinkos apibūdinimas. Vartotojų charakteristika. Trumpa pasirinktos įmonės charakteristika. Įmonės teikiamų paslaugų analizė. Asortimento kainodara. Vieta. Rėmimo programa. Aptarnaujančio personalo charakteristika. Išvados bei pasiūlymai. Priedai (2 psl.) Skaityti daugiau
Įmonės teikiamų paslaugų kokybės analizė: AB "Šiaulių bankas"Įvadas. Paslaugų kokybė. Paslaugų kokybės samprata. Paslaugų kokybės matai. Paslaugų kokybės veiksniai. Paslaugų kokybės vertinimo kriterijai. Paslaugų kokybės modeliai. Paslaugų kokybės tyrimo būdai. Akcinės bendrovės "Šiaulių bankas" teikiamų paslaugų kokybės tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Rekomendacijos. Skaityti daugiau
Įmonės teikiamų paslaugų marketingo komplekso vertinimas: UAB "Penkių kontinentų komunikacijų centras"Įvadas. Paslaugos esmė. Skiriamieji paslaugų bruožai. Paslaugų klasifikavimas. Klientų aptarnavimo patirtis. Vidinis marketingas. Paslaugų marketingo kompleksas. UAB "Penkių kontinentų komunikacijų centras" paslaugų marketingo kompleksas. Verslo situacija. Paslaugos produktas. Paslaugų vartotojai ir teikėjai. Paslaugų teikimo procesas ir fizinė paslaugų teikimo aplinka. Įmonės rėmimo kompleksas. Paslaugos teikimo vieta. Paslaugų kainodara. Paslaugų kokybės matavimo kriterijai. UAB "Penkių kontinentų komunikacijos centras" įmonės paslaugos plėtra. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės veiklos analizė baltijos šalyse: baseinų technologinė įranga UAB "Brosita"Įvadas. Latvija. Latvių prekybos deficitas – mažiausias per ketverius metus. Latvijos BVP augimas 2008 metais gali būti neigiamas. Estija. Estijos ekonominiai rodikliai. Gyventojai. Estija ir Latvija. Latvijos ir Estijos makroekonominės prognozės. Nedarbo lygis 2008 m. pradėjo didėti visose Baltijos šalyse. Latvijos bendrasis vidaus produktas (BVP) šiais metais gali smukti 12-14 proc. Estijos BVP smuko daugiausia per 15 metų. UAB Brosita. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės veiklos analizė: statybos įmonė UAB "Stiklo briauna"Įvadas. Apie įmonę. Įmonės tipas ir darbo technologija. Įmonės vidinės aplinkos pranašumai ir trūkumai. Organizacinė valdymo struktūra. Įmonės sprendimų priėmimas. Planų sistema įmonėje. Įmonėje taikomi valdymo metodai. Įmonės rinkodaros komplekso elementai. Reklamos priemonių išlaidos. Įmonės ekonominiai rodikliai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės verslo aplinka: prekyba automobilių kosmetikos prekėmis UAB "Emolita"Anotacija. Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti įmonės verslo aplinką, atlikti vartotojų nuomonės tyrimą ir parengti marketingo planą. Rinkodaros aplinkos elementai. Rinkos tyrimas, jos parametrai bei perspektyvų analizė. Tikslinės rinkos segmentavimas bei galimos rinkodaros strategijos. Rinkodaros komplekso elementai, jų naudojamos strategijos. Rinkodaros plano dalys. Pardavimų prognozavimas. Uab "emolita" rinkodaros veiklos planas. Įmonės veikla. Verslo aplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Perspektyvų analizė. Vartotojų nuomonės analizė. Įmonės tikslinė rinka. Rinkodaros komplekso elementų analizė. Išvados. Priedai (anketa). Skaityti daugiau
Įmonės vietos analizė ir jos įvertinimas: UAB "Interadis"Įvadas. Prekybos įmonės vietos teorijos pagrindai. Prekybos įmonės vietos pasirinkimas. Mažmeninės prekybos įmonės vietą lemiantys. UAB "Interadis" vietos analizė. UAB "Interadis" pristatymas. UAB "Interadis" aptarnavimo zona. UAB "Interadis" vietą lemiantys veiksniai. Paklausa. Konkurentai. Pasiekiamumas. Patalpa. Kiti veiksniai. Kaip UAB "Interadis" vieta atitinka marketingo komplekso elementus. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Įmonių konkurencingumo palyginimas: "flyLAL" ir "airBaltic"Trumpa "flyLAL" ir "airBaltic" apžvalga. Lėktuvų parkas. Kainų palyginimas. Veiklos efektyvumas. Paslaugų kokybė. Skaityti daugiau
Įmonių lyderių rinkodaros politikaĮvadas. Kokia įmonė yra lyderė? Įmonės lyderiavimo požymiai konkurencinėje aplinkoje. Veiksmai, įtakojantys įmonių lyderių atsiradimą. PEST analizė. Rinkos plėtros galimybės. Įmonių lyderių vykdoma rinkodaros politika. Įsigijimų ir konsolidacijos strategija. Rinkos lyderių rinkodaros strategijos. Rinkodaros strategijų transformacijos – lyderystės kitimo ribose. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonių organizacinio techninio lygio ir rinkodaros analizėPowerPoint pristatymas. Įmonės organizacinio techninio lygio analizė. Įmonės organizacinio techninio lygio rodikliai. Gamybos techninio lygio analizė. Bendriausi gamybos techninio lygio rodikliai. Gamybos organizacinio lygio analizė. Valdymo lygio analizė. Įmonės rinkodaros analizė. Pagrindiniai rinkodaros analizės uždaviniai. Produkcijos paklausos ir užsakymų portfelio analizė. Neužsakytos produkcijos pardavimo rizikos įvertinimas. Produkcijos pardavimo rinkų analizė. Kainų politikos analizė. Produkcijos konkurencingumo analizė. Išvados. Skaityti daugiau
......