Šperos.lt > Rinkodara
Rinkodara

(1602 darbai)

Marketingo tyrimas: produkcijos pardavimas UAB "Būsto įranga"Įvadas. Prekės tyrimas. Prekės grupė. Prekių klasifikavimas. Kainų fiksavimas ir analizė. Vartotojų tyrimas. Duomenų rinkimo metodo pagrįstumas. Vartotojo elgesio rinkoje tyrimas. Tyrimo duomenų analizė. Rinkos tyrimas. Rinkos paklausos įvertinimas. Pozicionavimas rinkoje. Pardavimų prognozė. Konkurentų tyrimas. Esamų ir potencialių konkurentų analizė. Silpnų ir stipriųjų konkurentų pusių analizė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: reklamos spaudos leidiniuoseTikslas - atlikti reklamų spaudos leidiniuose, kuriose prekes ar paslaugas reklamuoja moterys marketingo tyrimą. Tyrimo objektas. Diagramos. Analizė. Prekės, kurias reklamuoja moterys. Prekės, kurias reklamuoja viena moterys. Prekės, kurias reklamuoja moterys su kitais asmenimis. Reklamos, pagal besireklamuojančių moterų kūno dalis. Prekės, kurias reklamuoja visa moteris. Prekės, kurias reklamuoja moteris iki pusės. Prekės, kurias reklamuoja atskiros moters kūno dalys. Reklamos, pagal moters apsirengimą. Prekės, kurias moteris reklamuoja dėvėdama ryškių spalvų drabužius. Prekės, kurias moteris reklamuoja dėvėdama pastelinių spalvų drabužius. Prekės, kurias reklamuoja moteris be drabužių. Reklamų aplinka. Prekės, kurios reklamuojamos patalpoje. Prekės, kurios reklamuojamos lauke. Prekės, reklamuojamos fone. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: rūkymo paplitimasĮvadas. Darbo tikslas: Ištirti ar vyrai rūko daugiau negu moterys. Rūkymo istorija. Rūkymą įtakojantys veiksniai. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: sidras "Fizz"Sidro "Fizz" marketingo tyrimas. Marketingo tyrimas. Problemos formulavimas. Temos aktualumas. Tyrimo tikslas. Uždaviniai. Tyrimo metodologija. Tyrimo tipas. Apklausos metodas. Atrankos modelių pasirinkimas. Duomenų rinkimas ir analizė. Tyrimo aprašymas. Sidro "Fizz" vartotojų pasiskirstymas pagal amžių. Dažniausiai apklaustųjų vartojamos sidro rūšys. Apklaustųjų pasiskirstymas pagal vartojimo vietą. Respondentų pasiskirstymas pagal vartojimo dažnumą. Respondentų nuomonė apie gėrimo "Fizz" kainą. Vartotojo pasirinkimą sąlygojantys faktoriai. Išvados ir pasiūlymai. Pagrindiniai tyrimo rezultatai. Išvados. Iškilusios problemos sprendimo kryptys. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: sporto aprangos gamyba AB "Audimas"Įvadas. Situacijos analizė. Problemos formulavimas. Tyrimo tikslai. Hipotezių formulavimas. Tyrimo tipo ir metodo parinkimas. Tyrimo metodikos parengimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (2). Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: stomatologinis kabinetasĮvadas. Marketingo tyrimas. Situacijos analizė. Problemos formulavimas. Tyrimo tikslas. Hipotezės. Tyrimo metodo parinkimas. Tyrimo metodikos parinkimas. Anketa. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Demografinių požymių analizė. Kryžminė analizė. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: šampūnas "Head & Shoulders"Tiriamasis darbas. Įvadas. Darbo tikslas - visapusiškai išanalizuoti produktą ir pateikti savo idėjas apie jo reklamavimą. objektas yra "Head & Shoulders" šampūnas sausai galvos odai nuo pleiskanų "dru scalp". Pirma dalis. Pasirinktos nagrinėti prekės įvardijimas. Trumpas prekės pristatymas. Prekės tikslinė rinka ir potencialių vartotojų bruožai. Autorių sąvokų apibūdinimai. Prekė. Prekės asortimentas. Prekių grupė. Prekių asortimento gylis. Prekių asortimento plotis. Prekių gyvavimo ciklo stadijos. Kainų nustatymą įtakojantys veiksniai. Pasirinktos parduotuvės apibūdinimas. Parduotuvės asortimentas. Prekių linijos. Asortimento gylis. Konkurentai. Konkurentų kainos. Antra dalis. Autorių sąvokų apibūdinimai. Paskirstymas. Tiesioginis paskirstymas. Netiesioginis paskirstymas. Intensyvus paskirstymas. Atrankinis paskirstymas. Išskirtinis paskirstymas. Rėmimas. Komunikacinis procesas. Produkto reklama. Reklamos privalumai. Reklamos trūkumai. Mūsų reklamos sprendimai. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: šokoladas "Karališkas Cacao 70%"Įvadas. Nagrinėjama pasirinkta prekė: UAB "Kraft Foods Lietuva", Karališkas Cacao 70%. Prekės įvardijimas. Prekės pristatymas. Tikslinė rinka. Sąvokos ir jų apibūdinimai. Prekių asortimentas. Prekių grupė (linija). Prekių asortimento gylis. Prekių asortimento plotis. Prekių gyvavimo ciklo stadijos. Prekių kainų nustatymą įtakojantys veiksniai. Parduotuvės (skyrius), kur prekiaujama nagrinėjama preke. Parduotuvės (skyrius), kur prekiaujama nagrinėjama preke, asortimentas. Prekių linijos parduotuvės asortimente. Asortimento gylis. Potencialūs konkurentai. Prekės kainos palyginimas su konkurentų kainomis. Sąvokos ir jų apibūdinimai. Paskirstymas. Tiesioginis paskirstymas. Netiesioginis paskirstymas. Intensyvus paskirstymas. Atrankinis paskirstymas. Išskirtinis paskirstymas. Rėmimas. Komunikacinis procesas. Reklamos įtaka (prekei) produktui. Reklamos priemonės. Reklamos priemonės patrauklumas. Analizuojamo produkto reklamos trūkumai. Sukurtoji reklama. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: teatrų populiarinimasDarbo tikslas: Išsiaiškinti sumažėjusio teatrų populiarumo priežastis, Išsiaiškinti, kas užgožia dramos teatrus, lietuviškus spektaklius, kino filmus. Kodėl žmonės juose lankosi rečiau, nei lankydavosi anksčiau. Tyrimo metodo pasirinkimo pagrindimas. Paslaugos tyrimas. Vartotojų tyrimas. Vartotojų elgesio rinkoje tyrimas. Veiksnių įtaka vartotojų elgesiui. Lyties įtaka. Amžiaus įtaka. Išsilavinimo įtaka. Pajamų įtaka. Rinkos tyrimas. Rinkos paklausos įvertinimas. Konkurencinės aplinkos analizė. Išvados ir pasiūlymai. Anketos pavyzdys. Darbas iliustruotas lentelėmis, schemomis, diagramomis. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: telekomunikacijų bendrovė "Omnitel"Įvadas. Tyrimo objektas. Tyrimo objekto apibūdinimas. Aplinkos analizė. Mikroaplinka. Makroaplinka. Problemos formulavimas. Marketingo tyrimo tipo pasirinkimas. Marketingo tikslų ir hipotezių formulavimas. Tyrimo tikslai. Hipotezių formulavimas. Duomenų rinkimo metodo ir formos pasirinkimas. Atrankos būdo pasirinkimas. Imties dydžio nustatymas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: televizija UAB "Avva"UAB "Avva" veikla – televizinių laidų ir reklamos gamyba bei įvairios paslaugos gyventojams. Tyrimo objektas. Problemos formulavimas. Tyrimo tikslai. Hipotezių formulavimas. Tyrimo metodo parinkimas. Tyrimo metodikos parengimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados ir rekomendacijos. Anketa. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: UAB "Eugesta" platinama produkcija "Actimel"Įvadas. Situacijos analizė. Įmonės veiklos charakteristika. Įmonės veiklą įtakojantys veiksniai. Problemos formulavimas. Tyrimo tikslai. Hipotezių formulavimas. Tyrimo tipo ir metodo parinkimas. Tyrimo metodikos parengimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: UAB "Švyturys-Utenos alus" alaus rūšis "Extra Draught"Įvadas. Darbo tikslas – atlikti pasirinktos kompanijos ar produkto mini marketingo tyrimą. Pasirinktas UAB "Švyturys-Utenos alus" įmonės gaminamas produktas "Ekstra Draught" alus. Situacijos analizė. Įmonės pristatymas. Marketingo veikla. Išorinė aplinka. Vidinė aplinka. Problemos identifikavimas. Tyrimo tikslai, uždaviniai ir hipotezių formulavimas. Tyrimo tipo parinkimas. Duomenų rinkimo metodo parinkimas bei formos sudarymas. Imties procedūrų nustatymas bei duomenų rinkimas. Duomenų analizė bei interpretavimas. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (2). Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: UAB "Via Regija" langų gamyba "Plaza langai"Įvadas. Įmonės "Via Regija" pristatymas. UAB "Via Regija" potencialių vartotojų nuomonės apie kainas tyrimo organizavimas. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas. Metodologija ir metodikaTyrimo metodologija ir metodika. Tyrimo objektas, tikslas, uždaviniai, tiriamieji klausimai, hipotezės. Tyrimo planas. Išvados. Apšvietimo prietaisų klasifikacija. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimo ataskaita: automobilių detalių prekybos įmonė UAB "Delada"Trumpas įmonės apibūdinimas. Prekybos įmonės tipas. Įmonės istorija. Įmonės mikroaplinkos ir makroaplinkos analizė. Įmonės makroaplinkos analizė. Įmonės mikroaplinkos analizė. Įmonės perspektyvų rinkoje įvertinimas. Marketingo komplekso derinių analizė. Įmonės vietos analizė. Įmonės asortimento įvertinimas. Įmonės kainų politika. Įmonės rėmimo politika. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimo procesasĮvadas. Marketingo tyrimo procesas. Problemos formulavimas. Tyrimo tipo parinkimas. Duomenų rinkimo metodo parinkimas. Duomenų rinkimo formos parinkimas. Atrankos būdo parinkimas. Imties dydžio nustatymas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Tyrimo ataskaitos parengimas. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas(4). Priedai. Marketingo tyrimo procesas (pagal V. Pranulį ir kt.). Marketingo tyrimo procesas (pagal Philip Kotler ir kt.). Marketingo tyrimo procesas (pagal A. Pajuodį). Skaityti daugiau
Marketingo tyrimo procesas ir jo etapaiTyrimų planavimas ir pravedimas. Pirminiai ir antriniai duomenys. Kabinetiniai tyrimai. Nekabinetiniai tyrimai. Pirminių duomenų rinkimas. Surašymas ar apklausa? Kontakto su apklausiamaisiais nustatymas. Anketa. Klausimų pobūdis. Ataskaitos ruošimas. Marketingo tyrimų proceso etapai. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimų procesasPowerPoint pristatymas. Tyrimų metodologija. Metodologijai priskiriama. Marketingo tyrimų metodologija apima. Tyrimų metodai. Marketingo tyrimų procesas. Tyrimo problemos formulavimo procesas. Tyrimo problemos formulavimas. Ryšys tarp sprendžiamos ir tiriamos problemų. Neapibrėžtumas, kylantis iš tyrimo problemos, apsprendžia tyrimo metodologiją. Žvalgomieji tyrimai. Aprašomieji tyrimai. Priežastiniai tyrimai. Paprasčiausia sprendimo priėmimo situacija. Efektyviausias būdas iškelti tyrimo tikslus tai. Tyrimo tikslai. Tiriamasis klausimas. Hipotezė. Tyrimų apimtis. Įvairiuose tyrimo etapuose dažniausiai iškylantys klausimai. Situacijos, kuriose reikėtų atsisakyti atlikti MT-ą. Kad marketingo tyrimas būtų sėkmingas. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimų reikšmė įmonėjeĮvadas. Marketingo tyrimų reikšmė vadybai. Marketingo tyrimų prielaidos. Tyrimų sritys. Marketingo tyrimų tikslai. Marketingo tyrimų rūšys. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
......