Šperos.lt > Rinkodara > Rinkodaros kursiniai darbai
Rinkodaros kursiniai darbai

(443 darbai)

Įmonės marketingo analizė: draudimas ADB "Preventa"ADB "Preventa" veiklos sritis: sveikatos, turto bei civilinės atsakomybės draudimas. Įvadas. ADB "Preventa" veiklos ir informacinių šaltinių apžvalga. Įmonės marketingo veiklos vertinimo principai. Įmonės marketingo makroaplinka. Įmonės marketingo mikroaplinka. Rinkos segmentavimas ir tikslinio segmento parinkimas. Marketingo komplekso elementai. Prekė/produktas. Kaina. Paskirstymas/pateikimas. Rėmimas. ADB "Preventa" aplinkos ir marketingo komplekso analizė. ADB "Preventa" marketingo makroaplinkos analizė. ADB "Preventa" marketingo mikroaplinkos analizė. ADB "Preventa" rinkos segmentavimas ir tikslinio segmento parinkimas. ADB "Preventa" marketingo komplekso elementų analizė. ADB "Preventa" prekės/produkto analizė. ADB "Preventa" kainodaros analizė. ADB "Preventa" paskirstymo/pateikimo analizė. ADB "Preventa" rėmimo analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedas: ADB "Preventa" teikiamos draudimo rūšys. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo analizė: spaudos ir kalendorių leidykla UAB "Ūkininko patarėjas"UAB "Ūkininko patarėjas" užsiima periodinės spaudos (keturi laikraščiai, vienas žurnalas) knygų bei kalendorių leidyba. Summary. Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės marketingo aplinkų analizė. Mikroaplinkos analizė. Personalo analizė. Kapitalo analizė. Makroaplinkos analizė. Teisinės aplinkos analizė. Gamtinės aplinkos analizė. Konkurencinės aplinkos analizė. Įmonės rinkos tyrimas. Rinkos tyrimas ir segmentavimas. Rinkos tyrimo duomenų analizė. Rinkos tyrimų ataskaita. Įmonės marketingo komplekso analizė. Produkto analizė. Kainų politikos analizė. Pateikimo analizė. Rėmimo analizė. Įvaizdžio formavimo analizė. Įmonės marketingo valdymo analizė ir vertinimas. Marketingo veiklos organizavimo analizė. Marketingo plano analizė. Marketingo strategijos analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (1). Skaityti daugiau
Įmonės marketingo komplektas: draudimas "ERGO Lietuva"Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Rinkos apžvalga. Konkurentų analizė. "ERGO Lietuva" marketingo kompleksas. Produktas. Kaina. Rėmimas. Paskirstymas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo makroaplinkos analizė: AB "Solo"Įvadas. Įmonės "Solo" padėties analizė. Bendros žinios apie įmonę "Solo". Veiklą įtakojantys svarbesni aplinkos veiksniai. Išorinės aplinkos veiksniai. Marketingo strategijos bruožai. Konkurentų analizė. Kainodaros aspektai. Paslaugų rėmimo problemos. Ekonominiai skaičiavimai. Transportas. Produkcija. Tiekėjai. Teikiamos papildomos paslaugos. Pardavimo prognozė. Savikainos prognozė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo makroaplinkos analizė: UAB "Samega"Įvadas. Marketingo makroaplinkos teoriniai aspektai. Marketingo ir makroaplinkos sąvokų apibrėžimai. Marketingo makroaplinkos. Ekonominė aplinka. Socialinė kultūrinė aplinka. Politinė – teisinė aplinka. Mokslinė – technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Praktinė analizė. UAB "Samega" veiklos apibūdinimas. UAB "Samega" makroaplinka. UAB "Samega" misija ir tikslai. UAB "Samega" SSGG analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo mikroaplinka: UAB "Bitė GSM"Įvadas. Darbo tikslas – apžvelgti ir išnagrinėti marketingo mikroaplinkos veiksnių įtaką bei vaidmenį įmonės veiklai. Marketingo aplinkos samprata. Įmonės marketingo mikroaplinka. Bendrovė/ įmonė. Tiekėjai. Rinkodaros tarpininkai. Pardavimo tarpininkai (perpardavėjai). Pardavimo pagalbininkai. Marketingo (rinkodaros) paslaugų teikėjai ar agentūros. Pirkėjai/ vartotojai. Konkurentai. Kontaktinės auditorijos. UAB "Bitė GSM" mikroaplinka. UAB "Bitė GSM" bendrovė. UAB "Bitė GSM" tiekėjai. UAB "Bitė GSM" tarpininkai. UAB "Bitė GSM" vartotojai. UAB "Bitė GSM" konkurentai. UAB "Bitė GSM" kontaktinės auditorijos. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo padalinio analizė: UAB "Norvelita"Įvadas. Pagrindiniai darbo uždaviniai. Marketingo samprata ir reikšmė. Marketingo koncepcijos. Marketingo tikslai, uždaviniai ir funkcijos. Marketingo tipai. Marketingo aplinkos samprata. Marketingo padalinys įmonėje. UAB "Norvelita" veiklos pristatymas ir jos organizacinė valdymo struktūra. UAB "Norvelita" organizacinė valdymo struktūra. Priežastys kodėl UAB "Norvelita" reikalingas marketingo padalinys. UAB "Norvelita" išorinė aplinkos analizė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo planas: buitinių šaldytuvų ir šaldiklių gamyba UAB "Snaigė"Įvadas. AB "Snaigė" charakteristika, tikslai, užimama rinka. AB "Snaigė" istorija ir trumpa charakteristika. AB "Snaigė" misija ir tikslai. Rinkos analizė. Makroaplinkos analizė ir prognozės. Ekonominė aplinka. Politinė - teisinė aplinka. Socialinė - kultūrinė aplinka. Technologinė aplinka. Mikroaplinkos analizė ir prognozė. Konkurencinė aplinka. Tiekėjų analizė. Užsakovų analizė. Vartotojų analizė. AB "Snaigė" vidinės aplinkos analizė. Bostono konsultacinės grupės matrica. Marketingo komplekso elementų analizė. SWOT analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo planas: kino centras UAB "Vingio kino teatras"Įvadas. UAB "Vingio kino teatras" ir jai priklausančių kino teatrų charakteristika. UAB "Vingio kino teatras" veiklos pobūdis. Istorija: nuo "Vingio" iki "Coca-cola Plaza". "Coca-cola plaza" – moderniausias kino centras Baltijos šalyse. Investicijos. Vaizdas ir garsas. Salės įranga. Statistika: tegul kalba skaičiai. "Forum cinemas Akropolis". Marketingo tyrimai, siekiant suformuoti UAB "Vingio kino teatras" marketingo strategiją. Rinkos tyrimai. Konkurentų ir jų užimamų rinkos dalių tyrimas. Žiūrovų poreikių nustatymas, taikant anketinį tyrimą. UAB "Vingio kino teatras" marketingo strategija. Pagrindinės su marketingo strategija susijusios sąvokos. UAB "Vingio kino teatras" galimybių išaiškinimas. UAB "Vingio kino teatras" tikslų kompleksas. UAB "Vingio kino teatras" strategijos parengimas. Rinkos segmentavimas. Tikslinių rinkų pasirinkimas. Pozicionavimo būdo pasirinkimas. Atskirų marketingo komplekso elementų funkcinių strategijų parinkimas. Konkuravimo būdo strategijos. UAB "Vingio kino teatras", kaip rinkos lyderės, strategija. UAB "Vingio kino teatras" vystymosi (augimo) strategija. UAB "Vingio kino teatras" marketingo planas. Paslaugos. Kainos. Pateikimas. Rėmimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo planas: mėsos perdirbimas UAB "Gardėsis"Įvadas. Marketingo komplekso programos elementai. Marketingo orientacija įmonėje. Įmonę "Gardėsis" įtakojantys mikroaplinkos ir makroaplinkos elementai. UAB "Gardėsis" įmonės rinka Lietuvoje. UAB "Gardėsis" prekės vartotojų rinkoje segmentavimas. Vartotojo elgesio faktoriai darantys įtaką gaminamos produkcijos pirkimui. Gaminamos produkcijos (prekės) apibūdinimas. Kainų nustatymas, jų strategijos. Gaminio pateikimo strategija. Gaminių rėmimo strategija. Įmonės prekių SWOT analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo planas: pervežimas reguliariais skrydžiais UAB "Aviakompanija Lietuva"Įvadas. Nagrinėjamos įmonės apžvalga. Įmonės istorija. Lėktuvų parkas. UAB "Aviakompanija Lietuva" veiklos rodikliai. Marketingo apžvalga. Paslaugų ir kainų analizė. Paskirstymo analizė. Paslaugų rėmimo analizė. Aviakompanijos aplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Teisinė-politinė aplinka. Gamtos aplinka. Technologinė aplinka. Socialinė- kultūrinė aplinka. Mikroaplinkos analizė. Keleiviai. Tiekėjai. Konkurentai. Perspektyvų analizė (SWOT). Tikslai ir uždaviniai. Marketingo strategija. Marketingo veiksmų planas. Marketingo plano biudžetas ir kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo planas: statybinių medžiagų tiekimo įmonėĮmonė UAB "X". Įvadas. Įmonės valdymo sistema. Įmonės juridinis statusas. Trumpa įmonės charakteristika. Įmonės politika ir tikslai. Rinkos analizė. Rinkos galimybių analizė. Konkurencijos analizė. Marketingo rinkinys. Produktas. Kokybė. Tiekimas. Kainos nustatymas. Rėmimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo planas: žaislų parduotuvė "Vaikų džiaugsmas"Santrauka. Marketingas. Situacijos analizė. Politinė-teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Konkurencinė aplinka. Vartotojų analizė. Įmonės vieta. Pavojai ir galimybės. Marketingo tikslas. Marketingo strategijos. Prekė. Kaina. Kainodaros lentelė. Pardavimų rėmimas. Įmonės charakteristika. Įmonė, jos tipas ir teisinė forma. Patalpos ir jų įrengimas. Parduotuvės patalpų schema. Pirkėjų aptarnavimas. Įmonės valdymas. Personalas. Dirbančiųjų darbo apmokėjimas. Finansinis planas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Pardavimo prognozė. Sąnaudų prognozė. Pelno (nuostolio) prognozė. Balanso prognozė. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo programa: "Audimas"Įmonės aprašymas. Situacijos analizė. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Partnerių (tiekėjų) analizė. Rinkos segmentavimas. Rinkos segmentavimo detalizavimas. Rinkos segmentų detalus aprašymas. Rinkos segmentų patrauklumo įvertinimas. Tikslinio segmento parinkimas. Prekės pozicijos parinkimas tiksliniame segmente. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo programa: AB "Snaigė"Įmonės aprašymas. Situacijos analizė. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Rinkos segmentavimas. Marketingo sprendimai. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo programa: UAB "Strazdo baldai"Santrauka. Įvadas. UAB "Strazdo baldai" ir informacinių šaltinių apžvalga. Marketingo programos metodologijos esmė. Marketingo tikslai, uždaviniai, funkcijos. Marketingo programos elementai. Planavimas ir kontrolė. Marketingo planavimas. Marketingo kontrolė. Marketingo mikro ir makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. UAB "Strazdo baldai" marketingo programa. UAB "Strazdo baldai" mikroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Mokslinė ir technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. UAB "Strazdo baldai" marketingo plano analizė. Produkto analizė. Kainodaros analizė. Paskirstymo analizė. Rėmimo analizė. UAB "Strazdo baldai" rinkos analizė. UAB "Strazdo baldai" planavimas ir kontrolė. SWOT analizė. Marketingo planavimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo situacijos analizė: kosmetika UAB "AVON"Įvadas – kompanijos Avon istorija ir veikla. Tikslinės rinkos apžvalga. Įmonės konkurentai. Perspektyvų analizė. Makroaplinkos analizė. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Įmonės analizė. Įmonės Avon SSGG analizė. Produkto padėtis rinkoje. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo sprendimai: "Red Bull"Įvadas. Įmonės "Red Bull GmbH" aprašymas. Situacijos analizė. Makro aplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Pardavimo pagalbininkų ir tarpininkų analizė. Rinkos segmentavimas. Rinkos segmentų patrauklumo įvertinimas. Paslaugos pozicijos parinkimas. Vartotojo elgsena. Marketingo sprendimai. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo sprendimai: AB "Dainava"Įvadas. Marketingo veiklos planavimo, valdymo ir organizavimo teoriniai aspektai. AB "Dainava" marketingo veiklos planavimo ir valdymo sprendimai. Įmonės charakteristika. Marketingo veikla ir pobūdis įmonėje. Marketingo valdymas. Marketingo planavimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo tyrimas: prieskonių perdirbimo įmonė UAB "Saldva"Įvadas. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezės. Darbo metodika. UAB "Saldva" ir jos produkcija. Prieskonių mišiniai. Pasaulio virtuvė. Prieskoniai, pagardai, kvapnios žolelės. Įvairūs riešutai, džiovinti vaisiai, kakava ir arbata. Marketingo tyrimų procesas ir etapai. Problemos apibrėžimas. Žvalgomasis tyrimas. Tyrimo metodo parinkimas. Tyrimo apimtis. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė. Išvadų ir ataskaitos rengimas. Ieškojimas iki galo. UAB "Saldva" produkcijos populiarumo Kėdainiuose anketos kūrimas ir analizė. Išvados. Skaityti daugiau
...