Šperos.lt > Rinkodara
Rinkodara

(1602 darbai)

Marketingo samprata, funkcijos ir subjektaiMarketingo samprata. Marketingo apibrėžimas. Marketingo funkcijos ir subjektai. Marketingo kompleksas. Marketingo aplinka. Konkurencija. Marketingo tyrimas. Vartotoju analizė. Sprendimo pirkti priėmimo procesas. Produkto analizė. prekės markė. Pakuotė. Produkto paruošimas rinkai. Prekės gyvavimo ciklas. Kainodara. Prekės paskirstymo sistema. Mažmeninė prekyba. Didmeninė prekyba. Rėmimas. Reklama. Reklamos priemonių parinkimas. Skaityti daugiau
Marketingo socialinė ir kultūrinė aplinkaĮvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti socialinės - kultūrinės aplinkos pokyčius Lietuvoje. Marketingo aplinkos samprata. Socialinė - kultūrinė aplinka. Socialinės – kultūrinės aplinkos pokyčiai. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo sprendimai: UAB "Naujasis Nevėžis" sausi pusryčiai "Trys draugai"Įvadas. Darbe nagrinėjama: UAB "Naujojo Nevėžio" produkto marketingo sprendimai. Įmonės ir prekės aprašymas. Situacijos analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Mokslinė ir technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Mikroaplinkos analizė. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Partnerių (tiekėjų) analizė. Pardavimo pagalbininkų ir tarpininkų analizė. Rinkos segmentavimas. Marketingo sprendimai. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo sprendimų formavimas akių klinikojeAkių klinikos esamos situacijos analizė. Paslaugos. Paslaugų kainos. Teikimo vieta. Rėmimas. Vartotojai. Paslaugų pardavimas. Akių operacijas atliekančios klinikos. Marketingo galimybių įvertinimas. Marketingo tikslų nustatymas. Tikslinės rinkos nustatymas. alternatyvių paslaugų marketingo sprendimo analizė. Marketingo sprendimų priėmimas. Marketingo veiksmų plano parengimas ir jo įvertinimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Marketingo strategijaĮvadas. Marketingo planavimo svarba. Strateginis planavimas. Perspektyvų tyrimas. Diferencijuota marketingo strategija. Paskirstymo kanalas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo strategija (2)Temos aktualumas ir naujumas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Marketingo strategijų klasifikavimas. Marketingo tikslai. Vietinės rinkos strategija. Regioninės rinkos strategijos. Šalies rinkos strategija. Tarptautinės rinkos strategija. Pasaulinės rinkos strategija. Didelio aktyvumo strategija. Vidutinio aktyvumo strategija. Mažo aktyvumo strategija. Marketingo strategijos formavimo procesas. Marketingo strategijų pritaikymas įmonėje. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo strategija skirta eksportuiĮvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti įvairias marketingo strategijas, pasiūlyti tinkamą strategiją eksportui. Marketingas pagal pirminius šaltinius. Tarptautinis marketingas. Rinkos segmentavimas. Tikslinės rinkos segmentavimas. Marketingo strategija. Tarptautinės marketingo strategijos rengimas. Marketingo strategija pagal tiksline rinka. Pozicionavimo marketingo strategijos. Marketingo strategija pagal marketingo komplekso elementus. Tarptautinio marketingo strategijos skirtingu autorių palyginimas. Sintezė. Skaityti daugiau
Marketingo strategija, planavimasStrateginio planavimo esmė ir reikšmė. Marketingo strategija. Marketingo planavimas. Marketingo strateginio planavimo reikšmė. Strateginio planavimo esmė. Marketingo strateginio planavimo proceso stadijos. Analizės stadija. Veiklos stadija. Skaityti daugiau
Marketingo strategija: AB "Lietuvos telekomas"Įvadas. Santrauka. Summary. AB "Lietuvos telekomas" makro ir mikro aplinka: Politinė – teisinė aplinka; Ekonominė aplinka; Konkurencinė aplinka; Technologinė aplinka; Mikroaplinka. AB "Lietuvos telekomas" marketingo planas: Paslaugos; Kainos; Pateikimas; Rėmimas. AB "Lietuvos telekomas" marketingo strategija: Strategijos esmė; Marketingo plano biudžetas, jo vykdymo kontrolė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Marketingo strategija: azotinių trąšų ir chemijos produktų gamyba AB "Achema"Įvadas. AB "Achema" veikla. AB "Achema" misija ir tikslai. Esamosios marketingo strategijos analizė. Konkuravimo būdo strategijos analizė. Rinkos aprėpimo strategijos analizė. Pozicionavimo strategijos analizė. AB "Achema" marketingo komplekso elementų strategijų analizė. Prekių ir kainų strategijos. Prekių paskirstymo strategija. Prekių rėmimo strategija. SWOT analizė. AB "Achema" marketingo tikslai ir uždaviniai. Siūlomoji AB "Achema" marketingo strategija. Konkuravimo būdo strategija. Marketingo strategijos pagal marketingo komplekso elementus. Prekės ženklo strategija. Rėmimo strategija. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Marketingo strategija: dienraštis UAB "Verslo žinios"Marketingo strategija (teorija). UAB "Verslo žinių" charakteristika, misija, tikslai. Prekės ir paslaugos. Produktų asortimento politika. Kainų politika. Įmonės perspektyvų tyrimas. Įmonės makroaplinka. Įmonės mikroaplinka. Marketingo strateginiai tikslai. Marketingo tikslinės rinkos. Marketingo programa ir jos pagrindimas. Marketingo kompleksas. Marketingo plano struktūros pagrindimas. Marketingo tyrimo metodas. Tyrimo rezultatai. Išvados ir rekomendacijos. Darbo anotacija. Skaityti daugiau
Marketingo strategija: namų renovavimo paslaugos UAB "Namo renovacija"Įvadas. Aplinkos analizė. Situacinė aplinka. Neutrali aplinka. Konkurencinė aplinka. Įmonės aplinka. Išorės sienų šiltinimas ir apdaila. Tikslinė rinka. SSGG analizė. Marketingo tikslai ir uždaviniai. Konkurencinis pranašumas. Marketingo strategija. Skaityti daugiau
Marketingo strategija: prekyba žuvies produktais UAB "Žuvis"Įvadas. Teorinė dalis. Marketingo tyrimo kryptys. Rinkos tyrimas. Prekės padėties rinkoje nustatymas. Firmos vidinių duomenų analizė. Rėmimo veiksmai. Verslo apžvalga. Produktų portfelio apžvalga. Pardavimų ir rinkos dalių apžvalga. Žinomumas. Perkamumo rodikliai bei pirkimo įpročiai. Kainodara. Paklausos analizė. Konkurencinė analizė. SWOT analizė. Padengimo – pardavimo kanalų įvertinimas. Marketingo strateginiai sprendimai ir jų įgyvendinimas. Marketingo tikslai. Marketingo strategijos. Pozicionavimo strategijos. Tikslinės rinkos. Marketingo kompleksas. Produktas. Kainodara. Rėmimas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo strategijosĮvadas. Marketingo strategijos pranašumo siekimas. Įmonių klasifikavimas pagal rinkos poziciją. Įmonių marketingo strategijų rūšys. Įmonių lyderių marketingo strategijos. Įmonių čelendžerių marketingo strategijos. Įmonių specialisčių marketingo strategijos. Išvados. Situacijos klausimai. Skaityti daugiau
Marketingo strategijos (2)Įvadas. Įmonės marketingo orientacija. Marketingo komplekso strategijos. Kainų strategijos. Paskirstymo strategijos. Rėmimo strategijos. Prekės gyvavimo ciklo stadijose naudojamos marketingo strategijos. Marketingo strategija įvedimo stadijoje. Marketingo strategijos augimo stadijoje. Marketingo strategijos brandos stadijoje. Marketingo strategijos smukimo stadijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo strategijos formavimo teoriniai aspektaiMarketingo strategijos esmė. Marketingo strategijos formavimo mechanizmas. Strateginis planavimas. Marketingo strategijos formavimo procesas. Misija, vizija ir įmonės tikslai – pagrindiniai marketingo strategijos formavimo elementai. Organizacijos aplinkos ir SWOT analizės reikšmingumas marketingo strategijai. Bendrosios strategijos formavimas. Segmentavimas ir tikslinės rinkos parinkimas. Pozicionavimas. Konkurencinio pranašumo įgijimo strategijos. Marketingo komplekso elementų strategijų analizė. Prekės strategija. Naujos prekės įvedimo į rinką strategijos. Kainos strategija. Paskirstymo strategija. Rėmimo strategija. Marketingo strategijos parinkimas, veiklos įvertinimas ir kontrolė. Skaityti daugiau
Marketingo strategijos formavimo teoriniai aspektai (2)Įvadas. Marketingo strategijos formavimo teoriniai aspektai. Marketingo strategijos formavimo analizė. Verslo koncepcijos ir verslo orientacijos reikšmė formuojant marketingo strategiją. Vizija ir misija – pradiniai marketingo strategijos formavimo etapai. Verslo tikslų ir marketingo strategijos tarpusavio ryšio analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo strategijos kūrimas: kavinėKavinės marketingo strategijos kūrimas UAB "X" pavyzdžiu. Įvadas. Situacijos analizė. Teikiamų paslaugų ir rinkoje dalyvaujančių firmų apžvalga. UAB "x" charakteristika. Tyrimų metodika. Marketingo strategija ir valdymas. Bendrosios marketingo strategijos. Paslaugų strategijos. Kitos problemos sprendimo teorinės prielaidos. Tyrimai ir jų rezultatai. Kavinės įvaizdžio kūrimas. Kavinės įvaizdžio formavimas. Logotipo įvaizdžio gerinimas. Prekės tobulinimas ir kainodara. Asortimento tobulinimas. Maisto kokybės gerinimas. Aptarnavimo kokybės tobulinimas. Kainos strategija. Darbo organizavimas. Darbo laiko keitimas. Personalo darbo organizavimas. Marketingo duomenų bazės sukūrimas. Pardavimų skatinimas. Reklama. Spausdinta reklama. Transliacinė reklama. Stacionari reklama. Reklama internete. Ryšiai su visuomene. Tolesnių veiksmų marketingo srityje gairės. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Marketingo strategijos pagal tikslines rinkas: kriterijai, klasifikavimas ir rūšysDarbo užduotis: "Pateikti dviejų autorių nuomonę apie marketingo strategijas pagal tikslines rinkas: nurodyti kriterijus (pagal ką klasifikuojama) ir kokios rūšys. Pateikti schematiškai su paaiškinimais, komentarais. Pabaigoje nurodyti literatūrą". Marketingo strategija. Regina Virvilaitė "Marketingas". Philip Kotler, Gary Armstrong, John Saunders, Veronica Wong "Rinkodaros principai". Rinkos segmentavimas. Tikslinių rinkų atranka. Tikslinių rinkų nustatymas. Segmentų strategija. Diferencijuotoji rinkodara. Koncentruotoji rinkodara. Vytautas Pranulis, Arvydas Pajuodis "Marketingas". Koncentruotas marketingas. Diferencijuotas marketingas. Nediferencijuotas marketingas. Rinkos segmentavimas. Vartojimo prekių rinkos segmentavimas. Gamybinės paskirties prekių rinkos segmentavimas. Išvados ir apibendrinimai. Rinkos aprėpties strategijos pasirinkimas. Nediferencijuotas marketingas. Diferencijuotas marketingas. Koncentruotas marketingas. Skaityti daugiau
Marketingo strategijos parengimas prekybos paslaugų įmonėje "Iki"Įvadas. Marketingo strategijos parengimas. Situacijos analizė. Vidinės aplinkos analizė. Konkurentai. Pirkėjai. Tiekėjai. Išorinės aplinkos analizė. SSGG analizė. Segmentavimas, tikslinės rinkos nustatymas ir pozicionavimas. Segmentavimas, tikslinės rinkos nustatymas ir tikslinės rinkos strategijos parinkimas. Pozicionavimas ir pozicionavimo strategijos parinkimas. Marketingo tikslai. Konkurencinio pranašumo įgijimas ir konkuravimo strategijos. Konkurencinio pranašumo įgijimo ir konkuravimo strategijos. Marketingo komplekso elementų strategijos. "Iki" prekybos centro prekių charakteristika. Numatomos kainos. Paskirstymas. Rėmimo veiksmai. Marketingo strategijos įgyvendinimas ir kontrolė. Iki vizija ir vertybės. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
......