Šperos.lt > Rinkodara > Rinkodaros kursiniai darbai
Rinkodaros kursiniai darbai

(443 darbai)

Eksportuojamų prekių kainų nustatymo metodaiĮvadas. Eksporto kainų nustatymo charakteristika. Matavimo vienetas. Eksportuojamų prekių kainų rūšys. Informacijos reikšmė priimant sprendimus dėl eksportuojamų prekių kainų. Eksporto kainų planavimo ypatybės, metodai. Eksportuojamų prekių kainų politikos formavimo etapai. Eksportuojamų prekių kainų veiksniai. Kontrakto kaina su bazinėmis sąlygomis. Išlaidų įtaka eksportuojamų prekių kainoms. Išvados. Skaityti daugiau
Elektroninė klasterizacijaĮvadas. "Times" technologijų svarba pažangiai ekonominei politikai. Klasterių kūrimo koncepcija. E-klasterizacijos strategija. Subalansuota dalyvio kortelė kaip strateginis instrumentas. E-klasterizacija: vizija, misija ir strategija. E-klasterių perspektyvos. Klasterių perspektyvos: ekonominė išeiga. Klasterių perspektyvos: partneriai ir bendruomenės. Klasterių perspektyvos: procesai. Klasterių perspektyvos: tobulinimas ir vystymas. Klasterių perspektyvos: organizacijos ir politika. Priežasties-pasekmės grandinė. Klasterių užuomazgos Lietuvoje. "Saulėtekio slėnio" projektas. Lietuvos baldų pramonės sektoriaus klasterizacija. Išvados. Skaityti daugiau
Elektroninis marketingas4 užduotys. Pateikite ir išanalizuokite 3-4 autorių apibrėžimus "elektroninio marketingo" Pateikite savo apibrėžimą. Apibrėžimai: "Internetinis marketingas". "E-marketingo kompleksas". Palyginkite e-marketingo ir tradicinio marketingo kompleksų apibrėžimus, argumentuokite jų specifiką. Pateikite ir išanalizuokite 2-3 autorių nuomonę apie e-marketingo komplekso elementus. Kiekvieno autoriaus nuomonę pateikti schematiškai. Pateikti savo siūlomą e-marketingo komplekso schemą ir apibrėžti jo elementus. Pateikite ir išanalizuokite 2-3 autorių nuomonę apie e-marketingo ir internetinio marketingo priemones ir technologijas. Pasirinkite prekę arba paslaugą. Pateikite bent du jos substitutus Internete ir kiekvienu atveju išnagrinėti/palyginti naudojamas priemones arba technologijas. Pagal pasiūlytą e – marketingo kompleksą pasirinkite tris jo elementus ir sukurkite nuoseklų veiksmų planą vienai iš pateiktų situacijų. Veiksmų planas kaimo turizmui Lietuvoje. Internetinis puslapis ir saugumas. Visuomenė. Personalizacija (asmeniškumas) ir privatumas. Skaityti daugiau
Elektroninių rinkų segmentavimasĮvadas. Rinkos segmentavimo kriterijai. Rinkos segmentavimas. Segmentavimo elgsenos aspektu kriterijai. Segmentavimas pagal lojalumą. Segmentavimas pagal naudą. Segmentavimas pagal vartojimo pobūdį. Segmentavimas pagal Schiffman ir Kanuk. Segmentavimas pagal "Digitas" marketingo tyrimų kompanijos atliktą analizę. Pagrindinės segmentavimo charakteristikos. 2 Segmentų apibūdinimas. Pirkėjų internete gyvenimo būdo matavimas. Perkančiųjų internete segmentas. Neperkančių interneto vartotojų segmentai. Kintamieji nusakantys vartotojų elgseną internete, pagal Strauss, Ansary ir Frost, tyrimą. Demografiniai interneto vartotojų segmentai Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Etika šokoladinių gaminių reklamojeĮvadas. Etikos samprata bei įtaka marketingo sprendimams. Marketingo sritys, kuriose yra didžiausia pagunda veikti amoraliai. Reklamos etika ir teisinis reguliavimas. Reklamos samprata, funkcijos, rūšys. Tarptautinis reklamos kodeksas ir reklamos kontrolė. Moralinė atsakomybė reklamoje. Klaidinanti reklama. Manipuliuojanti ir prievartinė reklama. Lyginamoji reklama. Reklamos reguliavimas, kai kurių reklamos būdų uždraudimas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Frančižės pagrindu veikiančių įmonių marketingo veiklos ypatumai: McDonald‘sĮvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti frančizės pagrindu veikiančios įmonės – šiuo atveju McDonald's - marketingo veiklos ypatumus. Frančizės samprata ir sutarties sąlygos. Paslaugų marketingo koncepcija maitinimo versle. Paslaugų marketingo kompleksas ir jo elementai Paslaugų rinkos segmentavimas. McDonald‘s marketingo koncepcija bei veiklos raida. Marketingo veiklos ypatumai McDonald‘s pavyzdžiu. Frančizės įmonės paslaugų produktas. McDonald‘s rėmimo strategija. McDonald‘s kainodaros ypatumai. Dalyviai McDonald‘s įmonėje. McDonald‘s fizinio akivaizdumo ypatumai. Proceso ypatumai McDonald‘s veikloje. McDonald‘s vartotojų segmentavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Gamybos marketingo planas: statybiniai armatūros tinklai AB "Montuotojas"AB "Montuotojas" statybinių armatūros tinklų gamybos marketingo planas. Įvadas. Įmonės valdymo sistema. Įmonės juridinis statusas. Įmonės valdymas. Organizacinė įmonės struktūra. Įmonės personalas. Įmonės personalo valdymo klausimai ir jų sprendimas. Marketingo apžvalga. Prekės aprašymas. Prekių asortimentas. Suvirintų tinklų privalumai. Situacijos aplinka (makroaplinkos analizė). Rinkos dalyviai ir konkurencinė analizė (mikroaplinka). Tiekėjai. Pirkėjai. Konkurencija. Įmonės veiklos rezultatai. Marketingo tikslai. Įmonės perspektyvų tyrimas (SWOT analizė). Marketingo strategija. Rėmimo strategija. Kainos strategija. Marketingo veiksmų planas. Lūžio taško įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Gaminių paklausos tyrimas vartotojų aspektu: automobilių tiuningavimo IĮ "Spoilera"Įvadas. Pasiūlos ir paklausos rinkoje formavimo teoriniai aspektai. Paklausos ir pasiūlos sąvokos ir santykis vadybos teorijoje. Sąnaudos. Technologija. Gamtinės klimatinės sąlygos. Tarpusavyje susijusių prekių kainos. Kiti būdai gauti pelną. Ateities lūkesčiai. Pasiūlos ir paklausos formavimas. Didelis prekių ir paslaugų skaičius. Prekių ir paslaugų hierarchija. Prekių ir paslaugų teikimo veiksniai ir fazės. Daugelio prekių ir paslaugų teikiančių subjektų sąveika. Išorinės prekių ir paslaugų apraiškos. Paklausa ir pasiūla rinkoje. Individualios įmonės "Spoilera" tyrimas. Trumpas automobilių įmonės "Spoilera" apibūdinimas. Tyrimo rezultatai ir apibendrinimas. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Gyvenamųjų namų paklausos tendencijos LietuvojeĮvadas. Tyrimo dalykas. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslas. Gyvenamųjų namų statybos rinka. Investicijų į gyvenamųjų namų statybas samprata ir veiksniai. Valdžios įtaka statybų rinkai. Skaityti daugiau
Gyvybės draudimo paslaugų reklamos rinka: Lietuva, Latvija ir EstijaGyvybės draudimo paslaugų reklamos rinkų Baltijos šalyse specifikos tyrimas. Įvadas. Šio darbo pagrindinis tikslas remiantis įgytomis teorinėmis žiniomis susipažinti su trijų Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos ir Estijos) draudimo paslaugų reklama, išanalizuoti kiekvienos šalies reklamos privalumus ir trūkumus remiantis Lietuvos Respublikos nustatytais reklamos įstatymais, įvertinti tų reklamų poveikį vartotojui, aptarti konkrečius reklaminius klipus. Teorinė dalis: reklamos samprata ir jos teoriniai aspektai. Reklamos apibūdinimas ir jos esmė. Reklamos savybės ir tipai. Reklamos poveikio aspektai. Reklamos reguliavimo formos. Reklamos reguliavimas Lietuvos, Latvijos ir Estijos šalyse. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas, draudimai ir apribojimai. Reklamos kodeksai ir kontrolė. Bendrieji reklamos principai ir reikalavimai. Analitinė dalis: Baltijos šalių gyvybės draudimo paslaugų reklamos specifikacijos tyrimas. Baltijos šalių gyvybės draudimo paslaugų reklama. Lietuvos Respublikos (LR) draudimo įstatymas ir jo paskirtis. Lietuvoje, Latvijos ir Estijos gyvybės draudimo reklamos specifikos tyrimas. Draudimo įmonių reklama internete. Lietuvos Gyvybės draudimo produktų reklamos tyrimas. Projektinė dalis: gyvybės draudimo reklamos paslaugų įvertinimas remiantis Lietuvos Respublikos (LR) įstatymais. Gyvybės draudimo reklamos paslaugų perteikimo priemonių privalumai ir trūkumai. Baltijos šalių gyvybės draudimo reklamos paslaugų įvertinimas ir poveikis vartotojams. Klaidinančios draudimo paslaugų reklamos ypatumai remiantis Lietuvos Respublikos (LR) įstatymais. Išvados. Skaityti daugiau
Gyvų vasarinių gėlių pasiūlos ir paklausos tyrimasĮvadas. Prekė samprata, jos pasiūlos ir paklausos veiksniai. Prekių savybės. Prekių klasifikavimas. Prekių asortimentas. Pasiūlos samprata. Pasiūlos funkcija. Pasiūlos elastingumas. Paklausos samprata. Paklausos veiksniai ir jos funkcija. Paklausos elastingumas. Prekių paklausos klasifikavimas. Gyvų vasarinių gėlių charakteristika. Gyvų vasarinių gėlių tyrimas. Tyrimo rezultatų analizė. Hipotezių tikrinimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2). Skaityti daugiau
Ilgalaikių paskolų rinkos tyrimas: DnB NORD bankasĮvadas. DnB NORD banko charakteristika. Banko vizija. Banko misija. Banko vertybės. Kreditai. Ilgalaikiai kreditai. Būsto kreditas. Privatūs kreditai. Segmentavimas pagal amžių. Išvados. Segmentavimas pagal socialinę grupę. Išvados. Segmentavimas pagal pajamas tenkančias vienam šeimos nariui. Išvados. Bendros išvados ir siūlymai. Priedai (1). Skaityti daugiau
Įmonės aplinkos ir marketingo komplekso analizė: UAB "Tez tour"Marketingo pagrindų kursinis darbas. Įvadas. UAB "Tez tour" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Įmonės marketingo veiklos vertinimo principai. Įmonės marketingo makroaplinka. Įmonės marketingo mikroaplinka. Rinkos segmentavimas ir tikslinio segmento pasirinkimas. Marketingo komplekso elementai. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. UAB "Tez tour" aplinkos ir marketingo komplekso analizė. UAB "Tez tour" markoaplinkos analizė. UAB "Tez tour" mikroaplinkos analizė. Įmonės rinkos segmentavimas ir tikslinio segmento pasirinkimas. Įmonės marketingo komplekso elementų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės gaminamų gaminių marketingo programa Prancūzijos rinkoje: AB "Linas"Įvadas. AB "Linas" ir lino gaminių pristatymas. AB "Linas" pristatymas. AB "Linas" veikla. AB "Linas" produkcija. Žaliavų gavyba. Prancūzijos makroaplinkos analizė. Aplinkos veiksnių paieškos matrica. Istorinė aplinka. Trumpa informacija. Istorija. Geografinė aplinka. Geografinė padėtis. Klimatas. Ekonominė aplinka. Prekyba. Prancūzijos investicijos Lietuvoje. Ekonomika. Prancūzijos ekonominis išsivystymas. Žemės ūkis. Politinė aplinka. Politika. Socialinė – kultūrinė. Prancūzų kultūra. Verslo kultūra. Prancūzijos rinkos segmentų išskyrimas. Lino gaminių tarptautinio marketingo programa. Prekė. Prekės ženklas. Prekės kokybės standartai. Įpakavimas. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Reklama. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Įmonės įėjimas į tarptautinę rinką. Formos ir galimybėsĮžanga. Įmonės veiklos užsienio rinkose galimybės ir tikslingumo įvertinimas. Užsienio rinkų parinkimo kriterijai. Prognozuojamos pardavimo užsienio rinkose apimties formavimo veiksniai. Užsienio rinkų konjunktūros analizė. Konkurencijos analizė. Įmonės marketingo galimybių analizė. Užsienio rinkų parinkimo metodai. Užsienio rinkos segmentavimas. Įmonės veiklos išplėtimo strategijos. Įmonės įėjimo į užsienio rinkas formos. Trumpa įmonės įėjimo į užsienio rinkas formų charakteristika. Eksporto operacijų organizavimas. Eksportas per tarpininkus vidaus rinkoje. Eksportas pagal kontraktą su užsienio pirkėju. Eksportas per atstovus užsienyje. Eksportas per prekybos atstovybę užsienyje. Įmonės įėjimo į užsienio rinkas formų parinkimas. Bendros veikos sutartis. Praktinis pavyzdys – UAB "Kraitenė". UAB "Kraitenė" pagrindinės veiklos sritys. UAB "Kraitenė" eksportas. Reklama. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės įvaizdis ir jo kūrimo principai. Internetinių puslapių įtaka šiuolaikinių įmonių įvaizdžiuiĮvadas. Įmonės įvaizdis ir jį formuojantys elementai. Įvaizdžio supratimas šiuolaikinėse moderniose įmonėse. Šešiakampės žvaigždės modelis. Kultūra, geros manieros ir darbuotojų išvaizda. Komunikacija. Darbuotojų motyvacija. Vadovų elgesys. Jo svarba įmonėje. Firmos ženklas ir vartotojų pasitikėjimas. Reputacija. Sąžiningumas. Faktoriai, padedantys išvengti klaidų ir reputacijos kritimo. Firmos unikalumas. Patrauklaus įmonės įvaizdžio kūrimas. Internetinio puslapio svarba įmonei. Internetinių puslapių rūšys ir esminės jų kūrimo proceso dalys. Internetinio puslapio kokybė ir jo dalys. Firmos įvaizdis internete. Prekyba internetu. Tyrimas: įmonės internetinio puslapio įtaka jos įvaizdžiui. Išvados ir siūlymai. Priedai (6). Darbas iliustruotas diagrama. Skaityti daugiau
Įmonės įvaizdžio formavimo reikšmėSantrauka. Įvadas. Firmos įvaizdžio esmė. Įvaizdžio formavimo ypatybės. Įmonės įvaizdžio modelis. Firmos stiliaus esmė. Kriterijai, formuojantys gerą firmos įvaizdį. Rėmimo komplekso elementai – įvaizdžio formavimo procese. Asmeninis pardavimas. Reklama. Socialinė reklama – įvaizdžio formavimo būdas. Populiarinimas, ryšiai su visuomene. Anketos analizė. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės konkurencinės pozicijos vertinimasĮvadas. Konkurencinės analizės reikšmė identifikuojant įmonės poziciją rinkoje. Konkurencinės pozicijos analizė ir apibrėžimas. Bostono konsultacinės grupės matrica. "Makinzi" matrica. SWOT analizė. ALD matrica. Ch. Hofer matrica. PIMS analizė. UAB "Rivaka" konkurencinės pozicijos nustatymas naudojant SWOT analizę. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės konkurencinio marketingo sprendimai: baldų įmonėĮvadas. Įmonės aprašymas. Trumpa istorija. Įmonės konkurencinis pranašumas. Konkurencinio pranašumo įgijimo galimybės. Rinkos patrauklumas. Konkurentų stiprybės ir silpnybės. Prekių konkurencingumas. Marketingo veiklos konkurencingumas. Įmonės galimybės įgyti pranašumą. Konkuravimo strategijos parengimas. Konkuravimo strategija. Marketingo strategija. Rinkos aprėpimo strategija. Marketingo komplekso elementų strategijos. Kainos strategija. Konkurentų atsakomųjų veiksmų numatymas. Alternatyvios strategijos. Galima konkurento reakcija. Strategijos įtaka įmonės pelnui. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės marketingas: siuvykla UAB "Svaja"Marketingo programos elementai. Mūsų įmonės naudojama koncepcija. Praktiniai pavyzdžiai kiekvienam marketingo tipui. Įmonės "Svaja" mikro ir makro aplinkos. Mikro aplinka. Makro aplinka. Konkurentai. Rinkoje esančių įmonių apžvalga. Įmonių konkurenčių užimamos rinkos dalys. Konkurencingų įmonių išsidėstymas. Konkurentų gaminamos produkcijos asortimentas. Konkurencijos produktų kainos ir kainų taikymo strategijos. Konkurentų produkcijos pateikimo metodai ir strategijos. Konkurentų rėmimo politika. Tikslinės rinkos nustatymas. Faktoriai įtakojantys prekės pirkimą. Prekė. Prekės sudėties lygmenys. Asortimento parametrai. Prekės identifikavimas. Prekės įpakavimas. Prekės gamybos galimos nutraukimo priežastis. Kaina. Kainos nustatymo tikslas vartotojų rinkoje. Kainos nustatymo metodas. Kainos strategijos. Pateikimas. Prekės pateikimo kanalas. Prekės pateikimo strategija. Prekės pateikimo metodas. Rėmimas. Rėmimo veiksmai. Rėmimo strategija. Reklaminis pranešimas. Rėmimo biudžeto sudarymo metodas. Mūsų įmonės rėmimo biudžetas. Strateginis planas. Įmonės "Svaja" vizija. Įmonės "Svaja" misija. Įmonės "Svaja" tikslas. Įmonės "Svaja" uždaviniai. SWOT analizė. Išvados. Priedas. Skaityti daugiau
...